14 ธันวาคม 2555
ผมแจ้งข่าว OP/PP Individual Data 7/2556 เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์, การ update ผลการส่งข้อมูล และเมื่อคืนผมเปิด Group ใน Facebook ชื่อ "OP/PP Korat" เพื่อเพิ่มช่องทาง คลิกที่นี่ครับ

12 พฤศจิกายน 2555
วันนี้ผมแจ้งข่าว OP/PP Individual Data 2/2556 เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์นี้ด้วยความอนุเคราะห์จากพี่หนุ่ม สสจ.นม. และจะ update ข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อให้ monitor ระบบข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีครับ

7 พฤศจิกายน 2555
ผมแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหว OP/PP Individual Data 1/2556 ท่านสามารถอ่านได้จาก Facebook ของผม หรือสมัคร Group Mail ที่ http://www.korathealth.com/apisak/groupmail/

   

โปรดเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการแสดงกราฟ | OP | EPI | FP | ANC | MCH | PP

กราฟแสดงร้อยละของการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ผ่านการตรวจสอบ
ข้อมูลการส่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 - 12 พฤศจิกายน 2555

Chart.

ค้นหาด้วยรหัสหน่วยบริการ :
   
OP
EPI
FP
ANC
MCH
PP
| CHRONIC | CHRONICFU | DEATH | LABFU | NCDSCREEN | PERSON | SURVEIL | NUTRI


ผมพยายามสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของานที่เกี่ยวข้อง และสามารถสอบถามปัญหา
การดำเนินงานได้ คลิกที่นี่เพื่อสมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมาชิกทั้งหมด 763 ท่าน           ยินดีต้อนรับ 5 สมาชิกล่าสุด

Error Query [SELECT CustomerID, Name, Used, Budget FROM customer ORDER BY id DESC LIMIT 5]