การจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data
ปีงบประมาณ 2555

การจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามกรอบการบริหารงบประมาณ OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2555
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 30 เมษายน 2555
และรับรองรายงานการประชุมฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2555
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
หมวดงบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย กราฟร้ยอละเบิกจ่าย
1. Global จังหวัด 70,742,000 70,742,000 0 100 100.00
2. Global เขต 16,476,113 12,357,000 4,119,113 75.00 75.00
3. Performance 4,845,000 0 4,845,000 0.00 0.00
4. พัฒนาและ Audit 4,845,000 2,730,000 2,115,000 56.35 56.35
รวม 96,908,113 85,829,000 11,079,113 88.57 88.57

การจัดสรรครั้งที่ 1/2555

โอนเงินผ่าน ธกส. วันที่ 11 มิถุนายน 2555
จังหวัด จำนวนเงิน หนังสือแจ้ง รายละเอียด ไฟล์แนบ
1. นครราชสีมา 33,557,910
2. บุรีรัมย์ 22,153,610
3. สุรินทร์ 11,730,030
4. ชัยภูมิ 15,657,450
รวม 83,099,000      

การจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ (1/2555)
- เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 30 เมษายน 2555
- ผ่านมติคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลฯ ระดับเขตเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม?2555
- งบประมาณที่จัดสรรในครั้งนี้ แยกเป็น 2 หมวด ได้แก่
1. Global จังหวัด โอน 100% ของงบประมาณในหมวดนี้ จำนวน 70,742,000 บาท
(คิดสัดส่วนประชากร 1 กรกฎาคม 2554 ของแต่ละจังหวัด)
2. Global เขต โอน 75% ของงบประมาณในหมวดนี้ (point 9 ใน 12 เดือน) จำนวน 12,357,000 บาท
(คิดสัดส่วนตาม point 9 เดือนกรกฎาคม 2554 - มีนาคม 2555)
รวม 83,099,000 บาท
โดยโอนไปที่ สปสช.สาขาจังหวัดทั้ง 4 แห่ง
เพื่อจัดสรรแก่หน่วยบริการในจังหวัดทุกประเภท ทุกระดับ ที่มีผลงานการส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด