จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนระเวียง ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๔,๘๙๔.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)