จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๒ ตารางเมตร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๘,๘๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)