ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง  โรงพยาบาลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๖๒  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย