ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๓๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒  ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย