จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสสีมา มีความประสงคืจะประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา กำลังการติดตั้ง ๘๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสีคิ้ว ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบ