ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้