ข้อ KPI ผลงาน รวม ศรีษะละเลิง ศพช.ตลาดแค รพศ.มหาราชนครราชสีมา ครบุรี เสิงสาง คง บ้านเหลื่อม จักราช โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง บัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย พิมาย ห้วยแถลง ชุมพวง สูงเนิน ขามทะเลสอ สีคิ้ว ปากช่อง หนองบุญมาก แก้งสนามนาง โนนแดง วังน้ำเขียว ค่ายสุรนารี เมืองยาง ลำทะเมนชัย เดอะโกลเดนเกรท โคราชเมโมเรียล กองบิน 1 เทศบาล มะค่า หัวทะเล วัดบูรพ์ คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย พระทองคำ คลินิกฯการเคหะ รพ.เทพรัตน์ ศูนย์แพทย์ มทส. คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 เฉลิมพระเกียรติ บัวลาย สีดา เทพารักษ์ Last update
1ร้อยละ 60 หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 
16,957
12,132
71.55
662
540
81.57
70
54
77.14
0
0
0.00
758
511
67.41
603
520
86.24
395
268
67.85
111
75
67.57
474
395
83.33
793
509
64.19
831
626
75.33
412
299
72.57
736
530
72.01
186
111
59.68
479
309
64.51
564
344
60.99
424
237
55.90
816
650
79.66
365
257
70.41
452
304
67.26
838
586
69.93
228
165
72.37
1,207
913
75.64
988
715
72.37
550
401
72.91
151
101
66.89
93
61
65.59
418
280
66.99
0
0
0.00
128
66
51.56
164
144
87.80
139
126
90.65
106
49
46.23
6
4
66.67
113
61
53.98
834
691
82.85
261
142
54.41
185
106
57.30
36
27
75.00
235
180
76.60
22
6
27.27
303
196
64.69
0
0
0.00
69
26
37.68
292
199
68.15
86
51
59.30
86
75
87.21
288
222
77.08
2015-10-16 09:51:31
2ร้อยละ 90 หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง 
11,585
6,029
52.04
545
307
56.33
60
27
45.00
0
0
0.00
506
239
47.23
361
278
77.01
290
157
54.14
76
36
47.37
284
209
73.59
544
201
36.95
554
317
57.22
327
155
47.40
569
308
54.13
131
40
30.53
300
166
55.33
345
147
42.61
473
122
25.79
511
338
66.14
259
116
44.79
277
155
55.96
537
283
52.70
176
100
56.82
773
500
64.68
355
280
78.87
359
189
52.65
71
26
36.62
54
30
55.56
235
111
47.23
0
0
0.00
51
12
23.53
80
69
86.25
131
71
54.20
106
18
16.98
22
2
9.09
124
11
8.87
646
407
63.00
298
61
20.47
153
53
34.64
46
13
28.26
155
107
69.03
22
0
0.00
253
86
33.99
0
0
0.00
10
5
50.00
206
94
45.63
56
20
35.71
62
48
77.42
192
115
59.90
2015-10-15 09:11:19
3ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
167,776
148,737
88.65
7,051
6,717
95.26
590
542
91.86
0
0
0.00
5,898
5,389
91.37
5,428
5,128
94.47
5,095
4,711
92.46
1,351
1,255
92.89
4,951
4,279
86.43
6,349
5,792
91.23
8,080
7,106
87.95
4,663
4,504
96.59
7,254
6,931
95.55
2,742
2,536
92.49
5,285
4,987
94.36
5,358
4,970
92.76
7,080
5,771
81.51
7,559
7,001
92.62
4,811
4,281
88.98
5,559
5,215
93.81
5,629
4,667
82.91
1,968
1,892
96.14
8,279
7,944
95.95
10,209
9,427
92.34
4,740
4,036
85.15
2,116
1,977
93.43
1,763
1,606
91.09
3,381
2,965
87.70
0
0
0.00
1,559
1,106
70.94
2,123
2,025
95.38
2,413
2,120
87.86
1,032
288
27.91
299
121
40.47
1,700
498
29.29
8,024
6,967
86.83
2,807
1,654
58.92
92
86
93.48
262
196
74.81
2,395
2,339
97.66
336
50
14.88
2,867
1,812
63.20
0
0
0.00
672
253
37.65
2,492
2,332
93.58
1,419
1,321
93.09
1,420
1,371
96.55
2,675
2,569
96.04
2015-10-15 09:11:32
4ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินโภชนาการครอบคลุม 
167,776
152,001
90.60
7,051
6,773
96.06
590
554
93.90
0
0
0.00
5,898
5,559
94.25
5,428
5,206
95.91
5,095
4,831
94.82
1,351
1,269
93.93
4,951
4,361
88.08
6,349
5,990
94.35
8,080
7,244
89.65
4,663
4,543
97.43
7,254
7,042
97.08
2,742
2,565
93.54
5,285
5,050
95.55
5,358
5,071
94.64
7,080
5,982
84.49
7,559
7,130
94.32
4,811
4,407
91.60
5,559
5,271
94.82
5,629
4,792
85.13
1,968
1,901
96.60
8,279
8,013
96.79
10,209
9,579
93.83
4,740
4,182
88.23
2,116
2,029
95.89
1,763
1,693
96.03
3,381
3,087
91.30
0
0
0.00
1,559
1,183
75.88
2,123
2,058
96.94
2,413
2,142
88.77
1,032
363
35.17
299
141
47.16
1,700
633
37.24
8,024
7,098
88.46
2,807
1,747
62.24
92
86
93.48
262
201
76.72
2,395
2,347
98.00
336
69
20.54
2,867
1,837
64.07
0
0
0.00
672
301
44.79
2,492
2,372
95.18
1,419
1,347
94.93
1,420
1,379
97.11
2,675
2,573
96.19
2015-10-15 09:11:40
5ร้อยละ 50 เด็ก 0-6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
13,255
9,441
71.23
510
466
91.37
35
31
88.57
0
0
0.00
508
315
62.01
408
320
78.43
414
296
71.50
99
56
56.57
390
315
80.77
645
529
82.02
677
503
74.30
353
305
86.40
604
467
77.32
218
103
47.25
456
356
78.07
409
268
65.53
575
284
49.39
659
510
77.39
356
193
54.21
480
390
81.25
458
216
47.16
157
119
75.80
682
584
85.63
786
555
70.61
386
325
84.20
171
114
66.67
157
71
45.22
224
151
67.41
0
0
0.00
132
44
33.33
147
117
79.59
66
49
74.24
88
9
10.23
7
0
0.00
104
5
4.81
605
543
89.75
195
47
24.10
8
7
87.50
18
15
83.33
183
170
92.90
18
0
0.00
170
69
40.59
0
0
0.00
41
6
14.63
236
178
75.42
124
108
87.10
111
91
81.98
185
141
76.22
2015-10-15 09:11:42
6ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด ยกเว้น MMR ร้อยละ 95                                                   
6.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (ร้อยละ 95)
16,895
15,061
89.14
645
608
94.26
54
52
96.30
0
0
0.00
716
624
87.15
518
471
90.93
509
469
92.14
127
117
92.13
462
416
90.04
881
785
89.10
852
776
91.08
435
410
94.25
754
694
92.04
255
214
83.92
554
482
87.00
528
464
87.88
700
631
90.14
801
743
92.76
440
406
92.27
593
552
93.09
567
489
86.24
183
177
96.72
883
846
95.81
990
857
86.57
482
431
89.42
212
187
88.21
216
204
94.44
277
246
88.81
0
0
0.00
150
116
77.33
207
199
96.14
87
68
78.16
113
82
72.57
7
0
0.00
123
61
49.59
758
680
89.71
240
173
72.08
7
7
100.00
23
20
86.96
216
197
91.20
31
23
74.19
447
360
80.54
0
0
0.00
50
15
30.00
292
261
89.38
148
137
92.57
122
114
93.44
240
197
82.08
2015-10-15 09:49:55
6.2 ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                                                 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG
16,895
16,053
95.02
645
631
97.83
54
51
94.44
0
0
0.00
716
702
98.04
518
506
97.68
509
497
97.64
127
120
94.49
462
446
96.54
881
850
96.48
852
837
98.24
435
432
99.31
754
725
96.15
255
246
96.47
554
535
96.57
528
495
93.75
700
658
94.00
801
787
98.25
440
402
91.36
593
581
97.98
567
542
95.59
183
177
96.72
883
863
97.74
990
929
93.84
482
463
96.06
212
208
98.11
216
211
97.69
277
256
92.42
0
0
0.00
150
125
83.33
207
202
97.58
87
72
82.76
113
81
71.68
7
0
0.00
123
72
58.54
758
728
96.04
240
206
85.83
7
7
100.00
23
23
100.00
216
210
97.22
31
23
74.19
447
364
81.43
0
0
0.00
50
11
22.00
292
285
97.60
148
142
95.95
122
122
100.00
240
230
95.83
2015-10-15 09:49:58
2. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP-HB3
16,895
15,695
92.90
645
604
93.64
54
52
96.30
0
0
0.00
716
663
92.60
518
496
95.75
509
484
95.09
127
119
93.70
462
435
94.16
881
815
92.51
852
809
94.95
435
426
97.93
754
719
95.36
255
239
93.73
554
500
90.25
528
491
92.99
700
634
90.57
801
773
96.50
440
406
92.27
593
570
96.12
567
501
88.36
183
179
97.81
883
864
97.85
990
925
93.43
482
463
96.06
212
206
97.17
216
210
97.22
277
252
90.97
0
0
0.00
150
122
81.33
207
202
97.58
87
72
82.76
113
85
75.22
7
0
0.00
123
83
67.48
758
709
93.54
240
193
80.42
7
7
100.00
23
23
100.00
216
211
97.69
31
25
80.65
447
365
81.66
0
0
0.00
50
14
28.00
292
267
91.44
148
138
93.24
122
119
97.54
240
225
93.75
2015-10-15 09:50:02
3. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3
16,895
15,689
92.86
645
613
95.04
54
52
96.30
0
0
0.00
716
665
92.88
518
495
95.56
509
486
95.48
127
120
94.49
462
434
93.94
881
815
92.51
852
809
94.95
435
425
97.70
754
711
94.30
255
239
93.73
554
499
90.07
528
488
92.42
700
637
91.00
801
771
96.25
440
408
92.73
593
570
96.12
567
499
88.01
183
179
97.81
883
862
97.62
990
924
93.33
482
461
95.64
212
205
96.70
216
210
97.22
277
252
90.97
0
0
0.00
150
122
81.33
207
202
97.58
87
73
83.91
113
78
69.03
7
0
0.00
123
81
65.85
758
707
93.27
240
187
77.92
7
7
100.00
23
23
100.00
216
210
97.22
31
24
77.42
447
366
81.88
0
0
0.00
50
30
60.00
292
266
91.10
148
138
93.24
122
119
97.54
240
227
94.58
2015-10-15 09:50:03
4. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE1
11,372
6,822
59.99
427
255
59.72
26
23
88.46
0
0
0.00
463
309
66.74
343
226
65.89
342
191
55.85
84
57
67.86
320
174
54.38
602
346
57.48
581
370
63.68
288
185
64.24
513
329
64.13
177
86
48.59
396
245
61.87
346
187
54.05
476
296
62.18
576
394
68.40
304
184
60.53
398
265
66.58
392
217
55.36
134
80
59.70
602
367
60.96
684
361
52.78
335
230
68.66
145
83
57.24
143
79
55.24
194
118
60.82
0
0
0.00
109
58
53.21
136
92
67.65
58
18
31.03
75
34
45.33
4
0
0.00
81
5
6.17
508
324
63.78
166
69
41.57
4
2
50.00
17
9
52.94
159
106
66.67
18
9
50.00
154
61
39.61
0
0
0.00
35
2
5.71
206
139
67.48
106
79
74.53
88
57
64.77
157
101
64.33
2015-10-15 09:50:11
6.3 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                                                 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4
17,701
16,004
90.41
725
655
90.34
58
56
96.55
0
0
0.00
563
526
93.43
633
586
92.58
482
463
96.06
135
123
91.11
480
459
95.63
688
639
92.88
870
810
93.10
485
465
95.88
749
685
91.46
320
290
90.63
560
507
90.54
529
492
93.01
836
710
84.93
738
701
94.99
502
464
92.43
548
532
97.08
652
561
86.04
223
217
97.31
918
879
95.75
1,035
965
93.24
553
498
90.05
216
201
93.06
200
194
97.00
344
320
93.02
0
0
0.00
169
136
80.47
202
198
98.02
148
97
65.54
116
65
56.03
36
9
25.00
202
123
60.89
831
753
90.61
249
161
64.66
5
5
100.00
37
36
97.30
269
255
94.80
21
12
57.14
452
330
73.01
0
0
0.00
83
53
63.86
260
234
90.00
146
138
94.52
161
154
95.65
272
247
90.81
2015-10-16 10:22:42
2. ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4
17,701
15,998
90.38
725
655
90.34
58
56
96.55
0
0
0.00
563
526
93.43
633
587
92.73
482
463
96.06
135
123
91.11
480
459
95.63
688
639
92.88
870
810
93.10
485
465
95.88
749
685
91.46
320
290
90.63
560
506
90.36
529
493
93.19
836
709
84.81
738
702
95.12
502
464
92.43
548
531
96.90
652
560
85.89
223
217
97.31
918
879
95.75
1,035
964
93.14
553
498
90.05
216
201
93.06
200
194
97.00
344
320
93.02
0
0
0.00
169
136
80.47
202
198
98.02
148
96
64.86
116
65
56.03
36
9
25.00
202
123
60.89
831
753
90.61
249
161
64.66
5
5
100.00
37
36
97.30
269
255
94.80
21
12
57.14
452
330
73.01
0
0
0.00
83
52
62.65
260
233
89.62
146
137
93.84
161
154
95.65
272
247
90.81
2015-10-16 10:22:44
3. ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2
17,701
15,164
85.67
725
626
86.34
58
54
93.10
0
0
0.00
563
512
90.94
633
536
84.68
482
444
92.12
135
118
87.41
480
431
89.79
688
599
87.06
870
774
88.97
485
453
93.40
749
647
86.38
320
272
85.00
560
493
88.04
529
472
89.23
836
672
80.38
738
677
91.73
502
441
87.85
548
510
93.07
652
535
82.06
223
208
93.27
918
862
93.90
1,035
866
83.67
553
457
82.64
216
187
86.57
200
188
94.00
344
307
89.24
0
0
0.00
169
126
74.56
202
196
97.03
148
88
59.46
116
66
56.90
36
8
22.22
202
106
52.48
831
673
80.99
249
157
63.05
5
5
100.00
37
36
97.30
269
253
94.05
21
11
52.38
452
327
72.35
0
0
0.00
83
39
46.99
260
216
83.08
146
137
93.84
161
142
88.20
272
237
87.13
2015-10-16 10:22:45
6.4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE3 / MMR2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                                                 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE3
19,417
16,510
85.03
836
718
85.89
67
62
92.54
0
0
0.00
667
603
90.40
687
638
92.87
574
506
88.15
119
107
89.92
581
492
84.68
747
647
86.61
936
840
89.74
544
505
92.83
856
756
88.32
346
316
91.33
589
520
88.29
646
555
85.91
869
688
79.17
863
769
89.11
576
498
86.46
607
545
89.79
598
515
86.12
207
192
92.75
993
932
93.86
1,107
904
81.66
513
427
83.24
267
228
85.39
195
179
91.79
397
332
83.63
0
0
0.00
167
132
79.04
265
260
98.11
312
153
49.04
117
63
53.85
42
11
26.19
209
99
47.37
943
801
84.94
286
158
55.24
18
17
94.44
25
24
96.00
268
259
96.64
51
23
45.10
312
199
63.78
0
0
0.00
92
37
40.22
296
249
84.12
158
143
90.51
188
183
97.34
281
225
80.07
2015-10-16 10:22:48
2. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2
11,208
8,081
72.10
488
420
86.07
39
37
94.87
0
0
0.00
380
339
89.21
406
321
79.06
339
256
75.52
61
51
83.61
332
84
25.30
437
313
71.62
560
391
69.82
325
254
78.15
515
374
72.62
187
151
80.75
323
242
74.92
359
245
68.25
512
319
62.30
507
420
82.84
356
300
84.27
343
237
69.10
353
269
76.20
103
92
89.32
584
508
86.99
620
388
62.58
302
222
73.51
169
86
50.89
113
86
76.11
228
129
56.58
0
0
0.00
94
60
63.83
146
133
91.10
162
51
31.48
61
9
14.75
23
4
17.39
102
41
40.20
546
490
89.74
170
79
46.47
16
15
93.75
14
12
85.71
142
140
98.59
32
9
28.13
191
97
50.79
0
0
0.00
49
15
30.61
170
123
72.35
87
78
89.66
105
73
69.52
157
118
75.16
2015-10-16 10:22:50
6.5 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                                                 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5
19,189
17,117
89.20
846
794
93.85
67
56
83.58
0
0
0.00
616
570
92.53
560
518
92.50
610
569
93.28
151
142
94.04
563
502
89.17
651
608
93.39
942
883
93.74
548
526
95.99
787
714
90.72
280
257
91.79
609
573
94.09
646
577
89.32
771
648
84.05
850
797
93.76
591
529
89.51
657
633
96.35
645
572
88.68
224
212
94.64
893
853
95.52
1,252
1,158
92.49
514
470
91.44
243
211
86.83
189
183
96.83
398
336
84.42
0
0
0.00
159
122
76.73
254
237
93.31
347
161
46.40
113
55
48.67
32
10
31.25
209
114
54.55
975
895
91.79
376
209
55.59
12
10
83.33
29
22
75.86
289
280
96.89
37
14
37.84
220
155
70.45
0
0
0.00
74
45
60.81
247
227
91.90
173
166
95.95
164
160
97.56
376
344
91.49
2015-10-16 10:23:28
2. ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5
19,189
17,095
89.09
846
793
93.74
67
55
82.09
0
0
0.00
616
568
92.21
560
518
92.50
610
569
93.28
151
142
94.04
563
501
88.99
651
608
93.39
942
883
93.74
548
526
95.99
787
709
90.09
280
257
91.79
609
575
94.42
646
576
89.16
771
646
83.79
850
796
93.65
591
529
89.51
657
633
96.35
645
573
88.84
224
212
94.64
893
851
95.30
1,252
1,155
92.25
514
469
91.25
243
210
86.42
189
183
96.83
398
334
83.92
0
0
0.00
159
122
76.73
254
237
93.31
347
156
44.96
113
56
49.56
32
10
31.25
209
114
54.55
975
894
91.69
376
208
55.32
12
11
91.67
29
23
79.31
289
281
97.23
37
14
37.84
220
155
70.45
0
0
0.00
74
46
62.16
247
227
91.90
173
166
95.95
164
160
97.56
376
344
91.49
2015-10-19 21:47:11
7ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 90) 
88,123
75,587
85.77
3,654
3,454
94.53
299
281
93.98
0
0
0.00
3,161
2,658
84.09
2,972
2,738
92.13
2,517
2,301
91.42
698
629
90.11
2,689
2,244
83.45
3,515
2,986
84.95
4,347
3,678
84.61
2,402
2,227
92.71
3,899
3,629
93.08
1,462
1,274
87.14
2,828
2,382
84.23
2,757
2,172
78.78
3,953
3,232
81.76
4,131
3,689
89.30
2,454
1,924
78.40
2,901
2,724
93.90
3,020
2,539
84.07
1,072
918
85.63
4,436
3,970
89.50
5,193
4,620
88.97
2,547
2,267
89.01
1,098
833
75.87
997
881
88.37
1,644
1,379
83.88
0
0
0.00
805
552
68.57
1,041
1,001
96.16
836
518
61.96
553
218
39.42
132
23
17.42
835
625
74.85
4,110
3,817
92.87
1,251
825
65.95
47
42
89.36
136
69
50.74
1,212
1,127
92.99
143
141
98.60
1,855
1,375
74.12
0
0
0.00
354
68
19.21
1,395
1,034
74.12
736
657
89.27
750
715
95.33
1,286
1,151
89.50
2015-10-15 10:16:53
8ร้อยละของผู้ดูแลเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกทักษะการทําความสะอาดช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
88,123
75,558
85.74
3,654
3,476
95.13
299
283
94.65
0
0
0.00
3,161
2,622
82.95
2,972
2,784
93.67
2,517
2,275
90.39
698
633
90.69
2,689
2,213
82.30
3,515
3,019
85.89
4,347
3,721
85.60
2,402
2,190
91.17
3,899
3,665
94.00
1,462
1,327
90.77
2,828
2,486
87.91
2,757
2,335
84.69
3,953
3,153
79.76
4,131
3,691
89.35
2,454
1,837
74.86
2,901
2,733
94.21
3,020
2,563
84.87
1,072
923
86.10
4,436
4,065
91.64
5,193
4,791
92.26
2,547
2,256
88.57
1,098
722
65.76
997
911
91.37
1,644
1,389
84.49
0
0
0.00
805
503
62.48
1,041
1,000
96.06
836
527
63.04
553
91
16.46
132
22
16.67
835
683
81.80
4,110
3,814
92.80
1,251
693
55.40
47
41
87.23
136
93
68.38
1,212
1,136
93.73
143
141
98.60
1,855
1,375
74.12
0
0
0.00
354
73
20.62
1,395
912
65.38
736
669
90.90
750
718
95.73
1,286
1,004
78.07
2015-10-15 10:17:01
9ร้อยละของเด็ก 6 เดือน ถึง 2 ปี ได้รับการป้องกันด้วยฟลูออไรด์เฉพาะที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
62,328
48,917
78.48
2,590
2,473
95.48
228
204
89.47
0
0
0.00
2,142
1,752
81.79
2,118
1,992
94.05
1,746
1,569
89.86
461
417
90.46
1,774
1,448
81.62
2,470
1,617
65.47
2,996
2,475
82.61
1,693
1,540
90.96
2,754
2,392
86.86
1,075
814
75.72
1,896
1,497
78.96
1,962
1,572
80.12
2,810
1,767
62.88
2,695
2,412
89.50
1,772
1,206
68.06
1,974
1,765
89.41
2,079
1,636
78.69
717
604
84.24
3,220
2,682
83.29
3,614
2,963
81.99
1,803
1,553
86.13
795
563
70.82
710
528
74.37
1,234
919
74.47
0
0
0.00
557
413
74.15
778
743
95.50
727
289
39.75
405
0
0.00
110
0
0.00
661
524
79.27
2,906
2,732
94.01
907
269
29.66
34
32
94.12
99
72
72.73
881
788
89.44
117
116
99.15
1,572
379
24.11
0
0
0.00
276
0
0.00
922
636
68.98
515
472
91.65
550
500
90.91
983
592
60.22
2015-10-15 10:16:55
1010.1 ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุ ขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
79,653
71,658
89.96
3,397
3,300
97.14
291
285
97.94
0
0
0.00
2,737
2,528
92.36
2,456
2,279
92.79
2,578
2,498
96.90
653
565
86.52
2,262
2,108
93.19
2,834
2,383
84.09
3,733
3,421
91.64
2,261
2,205
97.52
3,355
3,257
97.08
1,280
1,193
93.20
2,457
2,361
96.09
2,601
2,389
91.85
3,127
2,742
87.69
3,428
3,258
95.04
2,357
1,899
80.57
2,658
2,544
95.71
2,609
2,298
88.08
896
820
91.52
3,843
3,599
93.65
5,016
4,650
92.70
2,193
2,017
91.97
1,018
765
75.15
766
684
89.30
1,737
1,629
93.78
0
0
0.00
754
561
74.40
1,082
1,062
98.15
1,577
1,091
69.18
479
191
39.87
167
53
31.74
865
559
64.62
3,914
3,812
97.39
1,556
707
45.44
45
37
82.22
126
115
91.27
1,183
1,153
97.46
193
175
90.67
1,012
802
79.25
0
0
0.00
318
147
46.23
1,097
929
84.69
683
671
98.24
670
665
99.25
1,389
1,251
90.06
2015-10-15 10:16:57
10.2 ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการปูองกันฟ๎นผุด้วยฟลูออไรด์เฉพาะที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
79,653
62,416
78.36
3,397
3,017
88.81
291
263
90.38
0
0
0.00
2,737
2,158
78.85
2,456
2,199
89.54
2,578
2,413
93.60
653
511
78.25
2,262
1,917
84.75
2,834
1,817
64.11
3,733
2,993
80.18
2,261
2,067
91.42
3,355
3,057
91.12
1,280
999
78.05
2,457
2,156
87.75
2,601
2,340
89.97
3,127
1,949
62.33
3,428
3,065
89.41
2,357
1,540
65.34
2,658
2,421
91.08
2,609
1,904
72.98
896
720
80.36
3,843
3,316
86.29
5,016
3,929
78.33
2,193
1,879
85.68
1,018
662
65.03
766
562
73.37
1,737
1,101
63.39
0
0
0.00
754
511
67.77
1,082
1,056
97.60
1,577
698
44.26
479
3
0.63
167
0
0.00
865
468
54.10
3,914
3,736
95.45
1,556
199
12.79
45
37
82.22
126
97
76.98
1,183
1,117
94.42
193
173
89.64
1,012
420
41.50
0
0
0.00
318
0
0.00
1,097
811
73.93
683
641
93.85
670
608
90.75
1,389
886
63.79
2015-10-15 10:17:59
10.3 ร้อยละของผู้ดูแลเด็ก 3-5 ปี ได้รับการฝึกทักษะการทําความสะอาดช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
79,653
68,725
86.28
3,397
3,151
92.76
291
285
97.94
0
0
0.00
2,737
2,474
90.39
2,456
2,310
94.06
2,578
2,270
88.05
653
531
81.32
2,262
2,012
88.95
2,834
2,408
84.97
3,733
3,294
88.24
2,261
2,112
93.41
3,355
3,221
96.01
1,280
1,117
87.27
2,457
2,380
96.87
2,601
2,470
94.96
3,127
2,729
87.27
3,428
3,280
95.68
2,357
1,768
75.01
2,658
2,568
96.61
2,609
1,975
75.70
896
815
90.96
3,843
3,566
92.79
5,016
4,554
90.79
2,193
2,022
92.20
1,018
596
58.55
766
676
88.25
1,737
1,451
83.53
0
0
0.00
754
492
65.25
1,082
1,067
98.61
1,577
482
30.56
479
122
25.47
167
40
23.95
865
586
67.75
3,914
3,769
96.30
1,556
607
39.01
45
37
82.22
126
117
92.86
1,183
1,153
97.46
193
176
91.19
1,012
761
75.20
0
0
0.00
318
127
39.94
1,097
754
68.73
683
669
97.95
670
664
99.10
1,389
1,067
76.82
2015-10-15 10:18:57
10.4 ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการอุดฟัน ร้อยละ 20
79,653
17,478
21.94
3,397
337
9.92
291
58
19.93
0
489
0.00
2,737
380
13.88
2,456
161
6.56
2,578
893
34.64
653
142
21.75
2,262
1,614
71.35
2,834
290
10.23
3,733
546
14.63
2,261
879
38.88
3,355
977
29.12
1,280
165
12.89
2,457
556
22.63
2,601
639
24.57
3,127
362
11.58
3,428
965
28.15
2,357
515
21.85
2,658
1,078
40.56
2,609
692
26.52
896
524
58.48
3,843
913
23.76
5,016
424
8.45
2,193
540
24.62
1,018
193
18.96
766
68
8.88
1,737
232
13.36
0
0
0.00
754
171
22.68
1,082
481
44.45
1,577
1
0.06
479
4
0.84
167
0
0.00
865
18
2.08
3,914
703
17.96
1,556
49
3.15
45
7
15.56
126
6
4.76
1,183
732
61.88
193
2
1.04
1,012
193
19.07
0
0
0.00
318
0
0.00
1,097
118
10.76
683
88
12.88
670
253
37.76
1,389
20
1.44
2015-10-15 10:19:14
11ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับการส่งเสริมป้องกันและรักษาฟันผุ (ฟันน้ำนม) ร้อยละ 50 
79,653
69,598
87.38
3,397
3,213
94.58
291
282
96.91
0
0
0.00
2,737
2,517
91.96
2,456
2,277
92.71
2,578
2,505
97.17
653
546
83.61
2,262
2,118
93.63
2,834
2,355
83.10
3,733
3,355
89.87
2,261
2,147
94.96
3,355
3,180
94.78
1,280
1,089
85.08
2,457
2,333
94.95
2,601
2,450
94.19
3,127
2,433
77.81
3,428
3,189
93.03
2,357
1,802
76.45
2,658
2,522
94.88
2,609
2,175
83.37
896
807
90.07
3,843
3,548
92.32
5,016
4,226
84.25
2,193
1,992
90.83
1,018
764
75.05
766
637
83.16
1,737
1,276
73.46
0
0
0.00
754
590
78.25
1,082
1,066
98.52
1,577
1,085
68.80
479
153
31.94
167
57
34.13
865
620
71.68
3,914
3,795
96.96
1,556
633
40.68
45
37
82.22
126
114
90.48
1,183
1,142
96.53
193
175
90.67
1,012
768
75.89
0
0
0.00
318
136
42.77
1,097
908
82.77
683
666
97.51
670
659
98.36
1,389
1,256
90.42
2015-10-15 11:45:38
12โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                                                   
1. โรงเรียนเครือข่ายสร้างเด็กไทยฟันดี อำเภอละ 1 เครือข่าย n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2. โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ร้อยละ 75 n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
13เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 
181,254
15,112
8.34
4,071
388
9.53
760
82
10.79
0
0
0.00
6,775
693
10.23
4,740
300
6.33
5,342
444
8.31
1,385
128
9.24
5,141
348
6.77
6,202
694
11.19
9,381
489
5.21
4,700
448
9.53
7,777
746
9.59
3,145
180
5.72
6,425
737
11.47
5,572
466
8.36
7,702
917
11.91
9,031
798
8.84
6,198
364
5.87
6,035
365
6.05
5,445
308
5.66
1,637
170
10.38
9,464
975
10.30
16,377
1,737
10.61
4,254
335
7.87
2,180
207
9.50
1,766
148
8.38
3,272
207
6.33
0
0
0.00
1,845
123
6.67
2,206
97
4.40
524
58
11.07
1,843
286
15.52
0
0
0.00
2,254
156
6.92
4,619
459
9.94
8,389
2
0.02
3,893
452
11.61
16
0
0.00
2,637
113
4.29
312
56
17.95
1,312
151
11.51
0
0
0.00
0
0
0.00
2,071
193
9.32
1,275
103
8.08
1,632
100
6.13
1,649
89
5.40
2015-10-15 11:45:46
14จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน) 
447,421
5
1.12
19,951
1
5.01
1,612
0
0.00
0
0
0.00
15,582
0
0.00
14,553
0
0.00
13,686
0
0.00
3,666
0
0.00
12,463
0
0.00
16,025
0
0.00
20,972
0
0.00
12,135
0
0.00
19,151
0
0.00
7,427
0
0.00
13,605
0
0.00
14,592
1
6.85
18,416
0
0.00
19,941
0
0.00
13,498
0
0.00
14,563
0
0.00
14,777
0
0.00
5,086
0
0.00
22,405
0
0.00
28,002
0
0.00
11,749
0
0.00
5,687
0
0.00
4,185
0
0.00
9,413
2
21.25
0
0
0.00
4,531
0
0.00
5,672
0
0.00
5,726
0
0.00
3,087
0
0.00
894
0
0.00
4,953
0
0.00
21,839
0
0.00
9,397
0
0.00
508
0
0.00
1,001
0
0.00
6,345
0
0.00
1,140
0
0.00
6,193
0
0.00
0
0
0.00
1,555
0
0.00
6,511
0
0.00
4,236
0
0.00
3,834
0
0.00
6,857
1
14.58
2015-10-15 11:45:44
1515.1นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน MR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
30,915
29,466
95.31
667
663
99.40
127
127
100.00
0
0
0.00
1,142
1,139
99.74
868
857
98.73
854
836
97.89
209
205
98.09
805
795
98.76
1,019
1,011
99.21
1,586
1,564
98.61
763
665
87.16
1,285
1,266
98.52
481
479
99.58
1,028
1,025
99.71
887
885
99.77
1,338
1,304
97.46
1,445
1,381
95.57
1,057
1,052
99.53
918
915
99.67
901
877
97.34
286
286
100.00
1,562
1,544
98.85
2,866
2,827
98.64
714
704
98.60
343
340
99.13
296
295
99.66
622
607
97.59
0
0
0.00
261
252
96.55
338
337
99.70
88
75
85.23
813
562
69.13
0
0
0.00
609
284
46.63
748
741
99.06
1,586
1,284
80.96
573
531
92.67
0
0
0.00
418
414
99.04
47
1
2.13
232
228
98.28
0
0
0.00
0
0
0.00
338
330
97.63
231
227
98.27
281
274
97.51
283
277
97.88
2015-10-15 11:45:46
15.2นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับวัคซีน dT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
33,779
32,866
97.30
669
666
99.55
131
131
100.00
0
0
0.00
1,225
1,199
97.88
757
749
98.94
1,046
1,022
97.71
268
268
100.00
963
954
99.07
1,023
1,011
98.83
1,677
1,672
99.70
880
878
99.77
1,472
1,447
98.30
675
672
99.56
1,134
1,131
99.74
1,050
1,038
98.86
1,289
1,257
97.52
1,687
1,563
92.65
1,162
1,151
99.05
1,292
1,287
99.61
944
937
99.26
246
246
100.00
1,680
1,655
98.51
2,694
2,665
98.92
849
847
99.76
435
424
97.47
311
311
100.00
532
522
98.12
0
0
0.00
404
401
99.26
467
466
99.79
68
65
95.59
913
670
73.38
0
0
0.00
276
215
77.90
836
834
99.76
1,896
1,787
94.25
838
795
94.87
2
0
0.00
521
514
98.66
49
47
95.92
175
173
98.86
0
0
0.00
0
0
0.00
350
344
98.29
221
221
100.00
363
326
89.81
309
305
98.71
2015-10-15 11:45:48
16ร้อยละเด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 20 ใช้นักเรียนปี2558 
28,823
18,201
63.15
694
652
93.95
121
68
56.20
0
0
0.00
1,155
739
63.98
851
587
68.98
884
676
76.47
254
235
92.52
647
401
61.98
1,046
382
36.52
1,051
665
63.27
774
323
41.73
1,253
1,077
85.95
491
456
92.87
970
893
92.06
847
668
78.87
1,336
836
62.57
1,318
900
68.29
978
657
67.18
906
709
78.26
872
680
77.98
276
217
78.62
1,566
1,327
84.74
2,900
1,419
48.93
755
483
63.97
343
134
39.07
278
226
81.30
611
288
47.14
0
0
0.00
276
109
39.49
364
290
79.67
123
3
2.44
13
0
0.00
0
0
0.00
562
43
7.65
722
602
83.38
1,262
147
11.65
622
97
15.59
0
0
0.00
399
360
90.23
0
0
0.00
240
208
86.67
0
0
0.00
0
0
0.00
389
149
38.30
203
198
97.54
213
191
89.67
258
106
41.09
2015-10-15 11:46:20
17ร้อยละเด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 5 ใช้นักเรียนปี2558 
28,823
12,107
42.00
694
415
59.80
121
61
50.41
0
0
0.00
1,155
544
47.10
851
476
55.93
884
498
56.33
254
168
66.14
647
397
61.36
1,046
106
10.13
1,051
413
39.30
774
337
43.54
1,253
378
30.17
491
315
64.15
970
344
35.46
847
544
64.23
1,336
444
33.23
1,318
588
44.61
978
500
51.12
906
389
42.94
872
289
33.14
276
174
63.04
1,566
817
52.17
2,900
845
29.14
755
390
51.66
343
120
34.99
278
79
28.42
611
214
35.02
0
0
0.00
276
79
28.62
364
241
66.21
123
2
1.63
13
0
0.00
0
0
0.00
562
299
53.20
722
350
48.48
1,262
446
35.34
622
37
5.95
0
0
0.00
399
203
50.88
0
0
0.00
240
126
52.50
0
0
0.00
0
0
0.00
389
114
29.31
203
125
61.58
213
133
62.44
258
107
41.47
2015-10-15 11:46:49
18ร้อยละเด็กประถมศึกษาได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 20 
181,254
63,312
34.93
4,071
1,606
39.45
760
170
22.37
0
329
0.00
6,775
2,223
32.81
4,740
2,807
59.22
5,342
1,855
34.72
1,385
502
36.25
5,141
2,005
39.00
6,202
2,254
36.34
9,381
2,338
24.92
4,700
1,788
38.04
7,777
2,746
35.31
3,145
1,401
44.55
6,425
1,918
29.85
5,572
2,996
53.77
7,702
2,129
27.64
9,031
2,834
31.38
6,198
1,769
28.54
6,035
2,979
49.36
5,445
1,702
31.26
1,637
1,311
80.09
9,464
2,239
23.66
16,377
4,087
24.96
4,254
1,554
36.53
2,180
1,639
75.18
1,766
506
28.65
3,272
1,714
52.38
0
0
0.00
1,845
1,001
54.25
2,206
1,772
80.33
524
86
16.41
1,843
21
1.14
0
1
0.00
2,254
636
28.22
4,619
1,998
43.26
8,389
994
11.85
3,893
94
2.41
16
18
112.50
2,637
1,936
73.42
312
33
10.58
1,312
293
22.33
0
0
0.00
0
0
0.00
2,071
1,530
73.88
1,275
306
24.00
1,632
714
43.75
1,649
478
28.99
2015-10-15 11:47:12
19อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี) 
88,013
1,758
19.97
4,402
93
21.13
330
6
18.18
0
0
0.00
2,770
78
28.16
2,385
65
27.25
2,004
45
22.46
609
12
19.70
1,972
47
23.83
2,967
79
26.63
3,476
82
23.59
2,033
41
20.17
3,373
92
27.28
1,223
20
16.35
2,164
38
17.56
2,982
62
20.79
3,362
55
16.36
3,528
65
18.42
2,234
40
17.91
2,210
45
20.36
2,741
67
24.44
877
39
44.47
4,137
134
32.39
5,257
60
11.41
2,169
54
24.90
762
13
17.06
610
10
16.39
1,763
34
19.29
0
0
0.00
728
7
9.62
964
13
13.49
812
15
18.47
746
14
18.77
163
1
6.14
1,001
32
31.97
4,294
96
22.36
2,720
37
13.60
6,774
21
3.10
393
1
2.54
988
29
29.35
246
4
16.26
1,421
32
22.52
0
0
0.00
864
1
1.16
1,174
37
31.52
716
10
13.97
560
9
16.07
1,109
23
20.74
2015-10-15 15:31:50
20ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10 ของหญิงอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตรมีชีพในปี 2558 ทั้งหมด) 
1,758
357
20.31
93
17
18.28
6
2
33.33
0
0
0.00
78
14
17.95
65
11
16.92
45
7
15.56
12
1
8.33
47
2
4.26
79
17
21.52
82
16
19.51
41
9
21.95
92
17
18.48
20
5
25.00
38
8
21.05
62
7
11.29
55
14
25.45
65
19
29.23
40
9
22.50
45
7
15.56
67
9
13.43
39
9
23.08
134
29
21.64
60
11
18.33
54
9
16.67
13
3
23.08
10
2
20.00
34
9
26.47
0
0
0.00
7
0
0.00
13
2
15.38
15
1
6.67
14
6
42.86
1
1
100.00
32
8
25.00
96
30
31.25
37
8
21.62
21
1
4.76
1
0
0.00
29
6
20.69
4
0
0.00
32
8
25.00
0
0
0.00
1
0
0.00
37
10
27.03
10
3
30.00
9
2
22.22
23
8
34.78
2015-10-15 16:09:46
21ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13) 
164,516
5,139
3.12
8,902
65
0.73
630
30
4.76
0
0
0.00
5,383
298
5.54
4,804
145
3.02
3,976
124
3.12
1,217
40
3.29
3,929
168
4.28
5,450
215
3.95
6,835
258
3.77
4,049
126
3.11
6,893
372
5.40
2,461
129
5.24
4,254
117
2.75
5,920
90
1.52
6,743
234
3.47
7,285
230
3.16
4,345
212
4.88
4,352
135
3.10
5,161
138
2.67
1,794
57
3.18
8,314
226
2.72
10,730
52
0.48
3,827
111
2.90
1,485
30
2.02
1,083
40
3.69
3,536
29
0.82
0
0
0.00
1,500
2
0.13
1,883
16
0.85
1,586
2
0.13
1,212
24
1.98
0
0
0.00
2,110
35
1.66
8,814
883
10.02
5,298
32
0.60
6,005
142
2.36
669
9
1.35
2,149
64
2.98
711
0
0.00
1,600
17
1.06
0
0
0.00
1,350
1
0.07
2,329
153
6.57
1,378
44
3.19
889
35
3.94
1,675
9
0.54
2015-10-15 16:12:50
22ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ ในวัยรุ่น อายุ 15-18 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 
131,826
2,952
2.24
7,096
32
0.45
500
15
3.00
0
0
0.00
4,395
218
4.96
3,948
28
0.71
3,395
67
1.97
1,033
26
2.52
3,284
96
2.92
4,392
78
1.78
5,616
167
2.97
3,304
72
2.18
5,584
228
4.08
2,018
64
3.17
3,655
69
1.89
4,901
38
0.78
5,426
141
2.60
5,999
129
2.15
3,697
140
3.79
3,677
63
1.71
4,180
73
1.75
1,446
31
2.14
6,715
129
1.92
8,630
30
0.35
3,122
59
1.89
1,286
21
1.63
926
22
2.38
2,833
17
0.60
0
0
0.00
1,318
1
0.08
1,627
8
0.49
1,232
1
0.08
1,043
7
0.67
0
0
0.00
1,707
17
1.00
7,115
640
9.00
4,030
13
0.32
2,228
10
0.45
441
0
0.00
1,799
42
2.33
588
0
0.00
1,294
23
1.78
0
0
0.00
1,126
2
0.18
1,865
66
3.54
1,177
33
2.80
784
26
3.32
1,394
10
0.72
2015-10-15 16:12:44
23อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 
2,162,496
69
3.19
113,616
4
3.52
7,797
0
0.00
0
0
0.00
73,991
2
2.70
56,309
0
0.00
54,612
1
1.83
14,325
0
0.00
53,145
0
0.00
80,519
2
2.48
98,458
6
6.09
55,677
1
1.80
93,460
4
4.28
33,445
1
2.99
54,683
5
9.14
71,118
1
1.41
101,584
1
0.98
88,628
3
3.38
50,866
0
0.00
57,453
0
0.00
77,777
0
0.00
24,970
0
0.00
114,307
4
3.50
142,535
4
2.81
48,737
3
6.16
23,815
0
0.00
16,426
0
0.00
43,878
9
20.51
0
0
0.00
19,584
1
5.11
21,978
0
0.00
28,157
0
0.00
18,854
0
0.00
8,976
0
0.00
26,247
0
0.00
107,581
4
3.72
69,573
1
1.44
29,675
0
0.00
10,031
1
9.97
26,716
4
14.97
5,145
0
0.00
36,094
0
0.00
0
0
0.00
7,027
0
0.00
31,861
2
6.28
17,230
0
0.00
15,143
0
0.00
30,493
5
16.40
2015-10-15 16:09:36
24ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A,S,M1 ทีมีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา (ร้อยละ 98.5)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
25ร้อยละ 100 ของอำเภอ โดยทีม SRRT และเครือข่าย มีการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน จากเหตุการณ์สำคัญ (ตำรวจแขวงการทาง ท้องถิ่นและ TR)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
26เครือข่ายะดับจังหวัด/อ้าเภอ มีการด้าเนินงาน NCD คุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 ของขบวนการด้าเนินงาน ควบคุม ป้องกัน ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เชิงปริมาณ 50 คะแนน เชิงคุณภาพ 20 คะแนน)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มอายุ 35-59 ปี ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (20 คะแนน)
652,179
592,556
90.86
37,281
35,883
96.25
2,472
2,386
96.52
0
0
0.00
22,825
21,476
94.09
16,876
16,311
96.65
15,213
14,359
94.39
4,122
4,001
97.06
16,569
15,807
95.40
25,134
23,534
93.63
30,959
30,209
97.58
15,509
15,116
97.47
26,931
25,794
95.78
10,128
9,377
92.58
15,346
14,880
96.96
22,304
21,243
95.24
32,199
26,152
81.22
26,983
25,833
95.74
15,267
14,653
95.98
17,028
15,499
91.02
23,913
21,578
90.24
7,016
6,777
96.59
35,661
34,556
96.90
44,589
42,498
95.31
14,263
13,790
96.68
7,167
6,513
90.87
4,584
4,325
94.35
13,851
12,659
91.39
0
0
0.00
6,046
5,772
95.47
6,806
6,719
98.72
7,995
7,290
91.18
5,811
4,740
81.57
3,159
1,305
41.31
7,388
4,985
67.47
32,707
31,385
95.96
23,970
5,543
23.12
1,843
1,656
89.85
2,773
2,604
93.91
7,828
7,608
97.19
1,075
824
76.65
10,396
8,020
77.15
0
0
0.00
2,014
1,963
97.47
9,398
8,907
94.78
4,833
4,686
96.96
4,390
4,306
98.09
9,557
9,034
94.53
2015-10-15 16:10:12
2. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 (25 คะแนน)
106,287
27,616
25.98
2,656
1,010
38.03
213
117
54.93
11,732
1,240
10.57
3,472
1,453
41.85
2,217
1,185
53.45
2,232
516
23.12
1,503
456
30.34
2,487
706
28.39
2,218
607
27.37
2,697
756
28.03
2,739
637
23.26
3,678
1,498
40.73
1,814
411
22.66
2,765
977
35.33
3,921
612
15.61
6,391
700
10.95
7,818
1,845
23.60
3,135
486
15.50
2,481
1,191
48.00
3,303
1,229
37.21
1,486
484
32.57
2,350
314
13.36
8,582
1,715
19.98
2,096
782
37.31
1,139
69
6.06
611
131
21.44
1,056
347
32.86
0
0
0.00
1,754
300
17.10
1,346
318
23.63
687
251
36.54
462
94
20.35
212
125
58.96
1,119
139
12.42
3,052
1,153
37.78
1,600
291
18.19
282
60
21.28
186
42
22.58
2,919
1,684
57.69
169
39
23.08
1,313
321
24.45
0
0
0.00
177
8
4.52
1,208
303
25.08
1,115
301
27.00
1,092
422
38.64
802
291
36.28
2015-10-15 16:10:15
3. ร้อยละผู้ป่วย HT ควบคุมระดับความดันได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (25 คะแนน)
174,794
55,205
31.58
6,032
2,617
43.39
394
141
35.79
21,718
8
0.04
6,042
2,407
39.84
2,876
1,976
68.71
3,829
1,858
48.52
2,797
891
31.86
3,597
1,263
35.11
4,726
2,336
49.43
4,940
2,359
47.75
5,198
1,950
37.51
5,811
2,770
47.67
2,781
825
29.67
2,507
985
39.29
3,834
1,384
36.10
9,343
1,805
19.32
12,214
2,675
21.90
3,364
1,301
38.67
2,791
1,657
59.37
7,184
2,948
41.04
3,737
1,466
39.23
4,036
1,822
45.14
15,355
3,591
23.39
3,210
1,659
51.68
1,409
507
35.98
1,084
234
21.59
1,724
541
31.38
0
0
0.00
2,100
732
34.86
1,422
576
40.51
1,299
394
30.33
747
193
25.84
468
11
2.35
1,364
457
33.50
6,528
2,807
43.00
2,865
859
29.98
783
286
36.53
409
138
33.74
5,384
1,826
33.92
229
90
39.30
2,091
559
26.73
0
0
0.00
413
52
12.59
2,778
889
32.00
1,013
601
59.33
1,337
403
30.14
1,031
356
34.53
2015-10-15 16:10:53
4. ร้อยละ 80 ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการคัดกรอง CVD (10 คะแนน)
238,291
139,338
58.47
7,207
6,749
93.65
521
458
87.91
25,127
0
0.00
8,321
6,577
79.04
4,603
3,953
85.88
5,018
4,300
85.69
3,413
2,501
73.28
5,136
4,102
79.87
5,742
3,758
65.45
7,095
5,008
70.58
6,370
5,792
90.93
8,291
6,928
83.56
3,965
3,147
79.37
4,862
3,017
62.05
6,650
2,082
31.31
12,792
4,065
31.78
17,065
10,410
61.00
6,125
4,202
68.60
4,620
3,277
70.93
8,578
3,412
39.78
4,126
3,142
76.15
5,999
5,098
84.98
21,754
11,389
52.35
4,664
3,611
77.42
2,450
1,144
46.69
1,531
1,114
72.76
2,674
2,313
86.50
0
0
0.00
3,483
1,227
35.23
2,440
2,064
84.59
1,627
1,059
65.09
1,033
700
67.76
629
0
0.00
2,236
981
43.87
7,735
5,764
74.52
3,378
1,621
47.99
852
764
89.67
532
322
60.53
6,557
3,911
59.65
376
3
0.80
2,974
2,130
71.62
0
0
0.00
498
0
0.00
3,418
2,906
85.02
1,925
1,768
91.84
2,205
1,536
69.66
1,694
1,033
60.98
2015-10-15 16:12:37
5. ร้อยละ50 ผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการคัดกรอง CVD โดย ตารางสี ( Color chart ) แล้วพบความเสี่ยงสูงขึ้นไป ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและหรือได้รับการรักษาเพื่อลดความเสี่ยง (10 คะแนน) n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
6. การดําเนินงานคลินิก NCD คุณภาพตามองค์ประกอบหลัก (10 คะแนน) n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
27ร้อยละของสตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองที่ผ่านการรับรองจาก อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (มากกว่าร้อยละ 90) 
571,769
494,811
86.54
29,004
28,300
97.57
1,859
1,858
99.95
0
0
0.00
22,094
20,866
94.44
15,964
15,118
94.70
16,988
16,233
95.56
5,289
4,922
93.06
15,473
9,579
61.91
21,105
15,510
73.49
27,117
22,917
84.51
15,279
12,961
84.83
23,150
22,225
96.00
9,528
9,419
98.86
15,298
14,743
96.37
19,630
17,011
86.66
30,163
27,305
90.52
28,189
24,442
86.71
15,401
14,779
95.96
19,916
15,789
79.28
21,332
19,899
93.28
6,462
6,211
96.12
33,634
28,781
85.57
38,707
31,286
80.83
13,923
13,515
97.07
8,669
7,894
91.06
4,557
4,411
96.80
10,504
6,334
60.30
0
0
0.00
6,882
1,097
15.94
6,663
6,353
95.35
2,273
2,210
97.23
4,053
1,329
32.79
0
0
0.00
6,716
1,049
15.62
28,879
28,005
96.97
0
0
0.00
2,759
2,712
98.30
2,528
2,518
99.60
10,512
10,471
99.61
1,134
0
0.00
5,875
5,469
93.09
0
0
0.00
0
0
0.00
8,890
8,542
96.09
4,619
4,575
99.05
4,565
4,521
99.04
6,186
3,652
59.04
2015-08-05 19:47:32
28ร้อยละ 20 ของสตรีกลุ่มอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลงานสะสมปี 2558 - 2562)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
29ร้อยละของอําเภอมีการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิดสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข (ร้อยละ 100)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
30ร้อยละของประชาชนเป้าหมายที่ได้ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 37 ของกลุ่มเป้าหมาย หรือ มากกว่าร้อยละ 90 ของวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร                                                   
1. ร้อยละของประชาชนเป้าหมายที่ได้ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 37 n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2. ร้อยละของประชาชนเป้าหมายที่ได้ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มากกว่าร้อยละ 90 ของวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
31ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ (ครบทั้ง 5 ด้าน)                                                   
31.1คัดกรองสุขภาวะทางตา
341,995
129,743
37.94
15,231
8,602
56.48
1,499
483
32.22
0
0
0.00
12,660
5,541
43.77
7,357
5,103
69.36
11,171
3,522
31.53
2,814
32
1.14
8,247
5,159
62.56
11,742
2,491
21.21
16,542
12,293
74.31
10,524
6,137
58.31
16,841
7,469
44.35
6,320
4,016
63.54
10,633
1,560
14.67
10,358
4,426
42.73
18,846
1,610
8.54
15,539
8,563
55.11
9,129
2,012
22.04
10,427
668
6.41
12,403
4,369
35.23
3,889
2,355
60.56
16,878
6,937
41.10
18,648
9,291
49.82
6,705
2,657
39.63
4,462
964
21.60
3,383
815
24.09
5,538
2,177
39.31
0
0
0.00
3,825
541
14.14
3,698
1,828
49.43
3,479
1,365
39.24
3,329
392
11.78
1,333
199
14.93
4,742
1,323
27.90
13,165
3,889
29.54
10,629
426
4.01
787
625
79.42
1,237
58
4.69
5,342
3,493
65.39
867
80
9.23
5,307
2,340
44.09
0
0
0.00
586
71
12.12
5,144
271
5.27
3,304
412
12.47
3,178
2,489
78.32
4,257
689
16.19
2015-10-15 16:18:53
31.2คัดกรองโรคเบาหวาน n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
31.3ประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
31.4การคัดกรองด้วย2คำถาม(2Q) n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
31.5คัดกรองความสามารถในการประกอปกิจวัตรประจำวัน n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
32ร้อยละ 100 ของ รพ.สต./รพช. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ (1.ทีมสหวิชาชีพดูแล/ติดตามเยี่ยม, 2.คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ, 3.ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
33คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน (ร้อยละ 97) 
1,043
901
86.39
44
34
77.27
4
4
100.00
0
0
0.00
64
63
98.44
32
28
87.50
36
36
100.00
9
9
100.00
15
12
80.00
56
45
80.36
60
59
98.33
42
33
78.57
61
60
98.36
23
20
86.96
43
39
90.70
16
15
93.75
21
8
38.10
63
46
73.02
27
22
81.48
34
34
100.00
39
35
89.74
4
1
25.00
51
40
78.43
71
62
87.32
13
12
92.31
22
20
90.91
10
6
60.00
24
24
100.00
0
0
0.00
13
4
30.77
19
18
94.74
5
5
100.00
3
2
66.67
0
0
0.00
0
0
0.00
61
52
85.25
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
16
16
100.00
2
0
0.00
4
4
100.00
0
0
0.00
0
0
0.00
19
19
100.00
4
4
100.00
11
9
81.82
2
1
50.00
2015-08-05 10:14:24
34ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปี (UC) ได้รับการใส่ฟ๎นเทียม ทุกประเภทตามเป้าหมาย (รพช. ทุกแห่ง) ร้อยละ 90   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
35ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพ (รพช. ทุกแห่ง) ร้อยละ 30 
106,287
54,038
50.84
2,656
1,876
70.63
213
118
55.40
11,732
2,549
21.73
3,472
1,978
56.97
2,217
1,331
60.04
2,232
1,471
65.91
1,503
853
56.75
2,487
1,081
43.47
2,218
1,240
55.91
2,697
1,893
70.19
2,739
1,660
60.61
3,678
1,690
45.95
1,814
1,234
68.03
2,765
1,439
52.04
3,921
2,582
65.85
6,391
2,825
44.20
7,818
5,326
68.12
3,135
1,408
44.91
2,481
1,687
68.00
3,303
2,399
72.63
1,486
926
62.31
2,350
1,450
61.70
8,582
3,278
38.20
2,096
1,325
63.22
1,139
488
42.84
611
359
58.76
1,056
548
51.89
0
0
0.00
1,754
404
23.03
1,346
729
54.16
687
212
30.86
462
21
4.55
212
5
2.36
1,119
248
22.16
3,052
1,540
50.46
1,600
207
12.94
282
149
52.84
186
117
62.90
2,919
1,982
67.90
169
78
46.15
1,313
529
40.29
0
0
0.00
177
20
11.30
1,208
524
43.38
1,115
806
72.29
1,092
947
86.72
802
506
63.09
2015-10-15 16:22:47
36สัดส่วนผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ของ ศสม.,รพ.สต. เทียบกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย มีผลดีขึ้น (สัดส่วน 50 : 50)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
37เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (รพช./รพศ.) มี out reach service โดยแพทย์ออกไปบริการเวชศาสตร์ชุมชนต่อเนื่องที่ รพ.สต./ศสม. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
38ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับบริการตามแผน DHS 10 เรื่อง ครอบคลุม Service plan ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (ร้อยละ 100)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
39สัดส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการปฐมภูมิ OP visit (ไม่น้อยกว่า 1.5) 
5,230,730
2,068,868
2.53
234,930
11,737
20.02
29,621
29,621
1.00
1,537
1,537
1.00
281,624
111,482
2.53
160,853
108,291
1.49
159,105
72,477
2.20
48,186
37,363
1.29
143,591
33,679
4.26
185,681
80,422
2.31
260,584
147,023
1.77
177,311
85,487
2.07
282,509
100,741
2.80
84,640
18,627
4.54
178,360
92,057
1.94
204,005
54,117
3.77
198,810
105,360
1.89
303,168
33,251
9.12
165,565
29,556
5.60
175,929
30,742
5.72
159,008
93,115
1.71
71,481
25,319
2.82
238,670
122,078
1.96
239,259
124,722
1.92
152,995
64,235
2.38
38,423
22,154
1.73
47,114
32,104
1.47
94,484
42,316
2.23
0
0
0.00
55,831
37,594
1.49
63,447
28,883
2.20
23,250
27,274
0.85
18,978
18,978
1.00
696
696
1.00
37,667
20,195
1.87
212,157
16,220
13.08
54,964
8,911
6.17
24,369
12,041
2.02
10,932
10,932
1.00
98,584
54,323
1.81
5,635
5,635
1.00
36,142
33,155
1.09
0
0
0.00
9,935
9,935
1.00
94,468
43,236
2.18
53,535
8,021
6.67
76,404
23,027
3.32
36,293
199
182.38
2015-10-15 16:32:39
40จำนวน รพ.สต.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปาก 200 ครั้ง/1,000 ประชากร (อย่างน้อยร้อยละ 50) (ข้อมูลที่ต้องการคือ ทุกกลุ่มอายุ ได้รับบริการทันตกรรม ทุกรหัสทันตกรรม ยกเว้น 2330010 และ 2330011) 
2,058,250
644,804
313.28
106,538
26,620
249.86
7,663
1,739
226.93
0
0
0.00
70,773
18,218
257.41
53,706
26,700
497.15
50,928
22,333
438.52
13,858
6,834
493.14
50,129
18,375
366.55
77,085
22,561
292.68
93,773
27,675
295.13
52,080
18,043
346.45
86,895
34,787
400.33
31,964
16,032
501.56
51,848
27,466
529.74
68,048
24,351
357.85
95,806
26,192
273.39
83,735
29,992
358.18
49,876
19,532
391.61
53,830
34,011
631.82
73,183
19,312
263.89
23,219
9,457
407.30
108,505
37,571
346.26
134,940
30,359
224.98
46,721
21,145
452.58
22,537
7,536
334.38
15,275
6,857
448.90
42,503
9,005
211.87
0
0
0.00
18,777
4,725
251.64
21,188
10,050
474.33
27,649
1,489
53.85
19,040
450
23.63
8,924
58
6.50
25,204
3,022
119.90
101,554
23,121
227.67
67,854
5,328
78.52
29,561
883
29.87
9,608
773
80.45
25,695
13,976
543.92
5,115
696
136.07
35,504
3,534
99.54
0
0
0.00
7,089
0
0.00
30,113
9,199
305.48
15,880
8,571
539.74
14,395
10,585
735.32
29,682
5,641
190.05
2015-10-15 16:31:42
41จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการลดลง ร้อยละ 50 
108,073
64,204
59.41
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
4,669
1,799
38.53
4,715
1,867
39.60
3,869
2,475
63.97
2,441
1,394
57.11
3,823
2,405
62.91
6,995
3,271
46.76
9,326
4,494
48.19
5,145
2,630
51.12
7,760
4,871
62.77
0
1,139
0.00
814
1,882
231.20
4,681
2,865
61.20
6,892
4,048
58.73
604
1,271
210.43
3,656
2,240
61.27
2,415
2,673
110.68
4,844
2,823
58.28
2,882
1,691
58.67
7,200
3,229
44.85
5,375
3,128
58.20
5,431
2,388
43.97
757
622
82.17
1,838
939
51.09
2,191
1,208
55.13
0
0
0.00
1,515
792
52.28
1,758
1,160
65.98
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
1,912
1,884
98.54
0
0
0.00
2,542
1,641
64.56
0
0
0.00
0
0
0.00
1,841
1,031
56.00
0
0
0.00
0
261
0.00
182
83
45.60
2015-04-21 11:34:44
42ร้อยละของโรงพยาบาลมีค่าดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 100)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
43โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (ร้อยละ 70)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
44การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละสาขา   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
45ร้อยละคะแนนคุณภาพเวชระเบียนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน ไม่น้อยกว่า 90   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
46ร้อยละ รพศ./รพช. มีการจัดทำและใช้ข้อมูลต้นทุนผลผลิตของหน่วยบริการ (Unit Cost) (ร้อยละ 100)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
47ร้อยละหน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ไม่เกินร้อยละ 20    n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
48ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 18   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
49ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อมูลค่าการใช้ยาทั้งหมด (รพศ. ร้อยละ 1 , รพช. ร้อยละ 5 , รพ.สต. ร้อยละ 12)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
50ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต (เหลือง/แดง)ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที ที่ได้รับแจ้งเหตุ (ร้อยละ 70)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
51ร้อยละของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ (ร้อยละ 100)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
52อำเภอผ่านเกณฑ์การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ทุกอำเภอผ่านเกณฑ์ DHS ในระดับ 3 และต้องผ่านมาตรฐานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ตามคุณลักษณะ 2 ข้อ ร้อยละ 80)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
53SRRT อำเภอสอบสวนและควบคุมโรคในโรคและกลุ่มอาการที่มีความสำคัญสูงระดับประเทศ (ตามมาตรฐาน IHR 2005) (ร้อยละ 90)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
54ระดับความสำเร็จของการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคของอำเภอผ่านระดับ 4 (ผ่านระดับ 4 ร้อยละ 90 ของอำเภอทั้งหมด)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
55ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาในชุมชน (ผ่านระดับ 4 ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. ทั้งหมด)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
56ร้อยละ 20 ของตำบลมีชมรม To be No.1 คุณภาพตามเกณฑ์   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
57อัตราการหยุดเสพ (remission rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (เทียบกับค่ากลางที่ต่างประเทศทำได้)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
58อัตราคงอยู่ขณะบำบัดรักษา (retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
59อัตราการเยี่ยมผู้บำบัดครบ 1 ปี ตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
60เครือข่ายนักกฎหมายด้านสาธารณสุขของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (สำรวจผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
61หน่วยบริการมีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (จังหวัด อำเภอ ตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา มีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์และ ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
62หน่วยบริการในสังกัดสาธารณสุข มีระบบควบคุมกำกับ การเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง (CUP มีระบบควบคุมกำกับการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ร้อยละ 100)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
63อำเภอมีการจัดทำแผนกำลังคนทั้งเชิงปริมาณ (25 สายงาน) และเชิงคุณภาพ (ตามภาระงาน FTE/Service Base/และอัตราประชากร) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
- มีแผนการกำหนดอัตรากำลังคนในด้าน การผลิต การกระจายกำลังคน การรักษาดำรงไว้ของบุคลากร                                                 
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน                                                 
- มีแผนกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสหวิชาชีพ 21 สาขา 25 สายงาน และสายการสนับสนุน                                                 
(วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ (21 สาขา 25 สายงาน) ในทุกระดับบริการ)                                                 
64จังหวัด อำเภอ มีแผนพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (บุคลากรสาธารณสุขสายวิชาชีพด้านสุขภาพ สายสนับสนุน นักบริหาร นักวิชาการ)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
65ร้อยละของหน่วยบริการมีการบริหารการเงินการคลังและมีปัญหาทางการเงินเรื้อรัง ไม่เกินระดับ 4   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
66ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมของหน่วยบริการ                                                   
1.1 มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1.2 มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม)ร่วมระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1.3 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ร่วมระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
67เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการใช้ยาตามมาตรฐาน P4P (หน่วยส่งต่อ)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
68หน่วยบริการสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาพรวม ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
69ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขึ้น (จังหวัด อำเภอ มีระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่าระดับ 5)   n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a