ข้อ KPI รวม ศรีษะละเลิง ศพช.ตลาดแค รพศ.มหาราชนครราชสีมา ครบุรี เสิงสาง คง บ้านเหลื่อม จักราช โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง บัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย พิมาย ห้วยแถลง ชุมพวง สูงเนิน ขามทะเลสอ สีคิ้ว ปากช่อง หนองบุญมาก แก้งสนามนาง โนนแดง วังน้ำเขียว ค่ายสุรนารี เมืองยาง ลำทะเมนชัย เดอะโกลเดนเกรท โคราชเมโมเรียล กองบิน 1 เทศบาล มะค่า หัวทะเล วัดบูรพ์ คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย พระทองคำ คลินิกฯการเคหะ รพ.เทพรัตน์ ศูนย์แพทย์ มทส. คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 เฉลิมพระเกียรติ บัวลาย สีดา เทพารักษ์ Last update
1ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60)7,309
4,838
66.19
189
166
87.83
26
21
80.77
0
0
0.00
364
216
59.34
256
211
82.42
150
92
61.33
57
26
45.61
236
186
78.81
326
194
59.51
366
255
69.67
163
108
66.26
370
273
73.78
89
55
61.80
221
141
63.80
201
117
58.21
274
146
53.28
369
298
80.76
197
128
64.97
140
94
67.14
312
211
67.63
102
71
69.61
480
320
66.67
470
359
76.38
243
142
58.44
80
54
67.50
58
29
50.00
168
81
48.21
24
11
45.83
29
16
55.17
48
42
87.50
38
17
44.74
61
26
42.62
4
0
0.00
45
7
15.56
381
260
68.24
60
17
28.33
60
21
35.00
9
5
55.56
95
77
81.05
0
0
0.00
170
115
67.65
21
10
47.62
26
11
42.31
148
87
58.78
59
45
76.27
48
42
87.50
76
35
46.05
2017-11-23 04:46:25
2อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (LOW Birth Weight) (ไม่เกินร้อยละ 7)12,284
3,309
26.94
315
62
19.68
44
9
20.45
0
0
0.00
491
128
26.07
400
66
16.50
287
73
25.44
104
35
33.65
426
135
31.69
387
53
13.70
696
120
17.24
373
37
9.92
605
99
16.36
194
58
29.90
407
96
23.59
371
151
40.70
510
169
33.14
634
109
17.19
385
136
35.32
421
101
23.99
424
51
12.03
154
50
32.47
666
168
25.23
750
206
27.47
376
96
25.53
193
41
21.24
128
25
19.53
219
75
34.25
4
3
75.00
125
75
60.00
147
37
25.17
16
15
93.75
76
37
48.68
6
3
50.00
107
101
94.39
623
226
36.28
175
168
96.00
9
5
55.56
12
12
100.00
170
43
25.29
0
0
0.00
301
114
37.87
0
0
0.00
13
9
69.23
223
57
25.56
99
8
8.08
91
24
26.37
127
23
18.11
2017-11-23 05:40:54
3ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน (ร้อยละ 60)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
4อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
5ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)                                                
55.1 เด็ก 9,18, 30, 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ (ร้อยละ 100)63,239
56,032
88.60
1,548
1,520
98.19
176
174
98.86
0
0
0.00
2,134
1,959
91.80
2,002
1,961
97.95
1,698
1,551
91.34
512
433
84.57
1,913
1,667
87.14
2,070
1,992
96.23
3,234
2,817
87.11
1,681
1,612
95.90
2,869
2,737
95.40
970
804
82.89
1,840
1,771
96.25
2,092
1,837
87.81
2,724
2,253
82.71
2,912
2,814
96.63
1,911
1,774
92.83
2,102
2,012
95.72
2,171
1,895
87.29
777
695
89.45
3,401
3,029
89.06
4,227
3,928
92.93
1,887
1,721
91.20
840
767
91.31
644
621
96.43
1,231
1,011
82.13
303
27
8.91
599
561
93.66
787
779
98.98
393
295
75.06
427
247
57.85
49
0
0.00
578
120
20.76
3,128
2,883
92.17
803
719
89.54
50
39
78.00
85
81
95.29
1,025
961
93.76
0
0
0.00
1,736
1,549
89.23
410
0
0.00
228
97
42.54
1,023
793
77.52
493
433
87.83
568
559
98.42
859
533
62.05
2017-10-24 06:26:05
55.2 เด็ก 9,18, 30, 42 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ร้อยละ 20)63,239
8,150
12.89
1,548
196
12.66
176
18
10.23
0
0
0.00
2,134
217
10.17
2,002
406
20.28
1,698
365
21.50
512
15
2.93
1,913
66
3.45
2,070
434
20.97
3,234
423
13.08
1,681
342
20.35
2,869
494
17.22
970
46
4.74
1,840
461
25.05
2,092
261
12.48
2,724
185
6.79
2,912
788
27.06
1,911
166
8.69
2,102
191
9.09
2,171
118
5.44
777
60
7.72
3,401
708
20.82
4,227
748
17.70
1,887
327
17.33
840
136
16.19
644
79
12.27
1,231
41
3.33
303
0
0.00
599
2
0.33
787
105
13.34
393
0
0.00
427
40
9.37
49
0
0.00
578
8
1.38
3,128
123
3.93
803
13
1.62
50
0
0.00
85
1
1.18
1,025
32
3.12
0
0
0.00
1,736
54
3.11
410
0
0.00
228
1
0.44
1,023
141
13.78
493
98
19.88
568
199
35.04
859
42
4.89
2017-10-24 06:26:05
55.3 เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้น (รัอยละ 100)11,862
9,997
84.28
203
185
91.13
31
28
90.32
0
0
0.00
391
281
71.87
543
491
90.42
480
401
83.54
46
25
54.35
87
66
75.86
624
478
76.60
723
639
88.38
465
441
94.84
719
621
86.37
89
52
58.43
722
592
81.99
387
313
80.88
281
234
83.27
1,062
979
92.18
222
184
82.88
364
268
73.63
220
160
72.73
113
94
83.19
1,057
936
88.55
944
840
88.98
408
342
83.82
217
185
85.25
136
107
78.68
63
33
52.38
0
0
0.00
19
14
73.68
121
115
95.04
1
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
25
5
20.00
252
209
82.94
24
12
50.00
0
0
0.00
0
0
0.00
66
52
78.79
0
0
0.00
96
86
89.58
0
0
0.00
4
4
100.00
221
140
63.35
150
130
86.67
226
210
92.92
60
45
75.00
2017-11-23 06:27:31
55.4 เด็กอายุ 5 เดือน 29 วัน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ 30)12,280
5,406
44.02
304
173
56.91
45
18
40.00
0
0
0.00
461
152
32.97
379
197
51.98
286
152
53.15
104
32
30.77
451
265
58.76
376
192
51.06
677
288
42.54
380
232
61.05
611
268
43.86
208
79
37.98
363
163
44.90
420
147
35.00
513
105
20.47
549
313
57.01
396
132
33.33
424
262
61.79
416
204
49.04
189
78
41.27
658
317
48.18
744
405
54.44
364
210
57.69
171
71
41.52
133
28
21.05
237
84
35.44
19
0
0.00
114
27
23.68
161
67
41.61
18
0
0.00
79
17
21.52
9
0
0.00
107
2
1.87
605
275
45.45
140
16
11.43
15
4
26.67
12
0
0.00
199
59
29.65
0
0
0.00
339
149
43.95
23
0
0.00
21
0
0.00
220
69
31.36
96
52
54.17
103
44
42.72
141
58
41.13
2017-11-23 06:28:05
55.5 เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม ภาวะเตี๊ย (อปท.แจกนม ) (ไม่กินร้อยละ 2)152,897
6,096
3.99
3,671
67
1.83
477
49
10.27
0
0
0.00
5,259
546
10.38
4,828
100
2.07
4,206
176
4.18
1,204
88
7.31
4,484
277
6.18
4,912
224
4.56
7,501
271
3.61
4,023
117
2.91
6,885
194
2.82
2,402
130
5.41
4,573
222
4.85
5,042
243
4.82
6,353
376
5.92
7,045
349
4.95
4,417
146
3.31
5,067
202
3.99
5,163
164
3.18
1,812
57
3.15
8,235
153
1.86
10,102
243
2.41
4,859
155
3.19
2,108
91
4.32
1,535
73
4.76
3,007
166
5.52
760
30
3.95
1,461
93
6.37
1,973
103
5.22
1,723
130
7.55
1,126
31
2.75
129
3
2.33
1,542
21
1.36
7,616
151
1.98
2,121
58
2.73
133
2
1.50
217
6
2.77
2,423
76
3.14
0
0
0.00
4,258
104
2.44
834
0
0.00
577
7
1.21
2,356
208
8.83
1,171
55
4.70
1,304
47
3.60
2,003
92
4.59
2017-11-23 06:28:34
66.1 ร้อยละของเด็กอาย 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51)152,897
117,637
76.94
3,671
3,071
83.66
477
361
75.68
0
0
0.00
5,259
3,765
71.59
4,828
4,315
89.37
4,206
3,517
83.62
1,204
926
76.91
4,484
3,102
69.18
4,912
4,062
82.70
7,501
6,094
81.24
4,023
3,320
82.53
6,885
5,947
86.38
2,402
1,727
71.90
4,573
3,668
80.21
5,042
3,889
77.13
6,353
4,278
67.34
7,045
5,923
84.07
4,417
3,852
87.21
5,067
4,297
84.80
5,163
3,775
73.12
1,812
1,447
79.86
8,235
7,094
86.14
10,102
8,281
81.97
4,859
3,501
72.05
2,108
1,630
77.32
1,535
1,254
81.69
3,007
2,233
74.26
760
9
1.18
1,461
919
62.90
1,973
1,735
87.94
1,723
647
37.55
1,126
787
69.89
129
8
6.20
1,542
144
9.34
7,616
6,423
84.34
2,121
891
42.01
133
111
83.46
217
165
76.04
2,423
2,181
90.01
0
0
0.00
4,258
3,264
76.66
834
0
0.00
577
120
20.80
2,356
1,706
72.41
1,171
967
82.58
1,304
1,086
83.28
2,003
1,145
57.16
2017-11-23 07:03:03
66.2 ส่วนสูงเฉลี่ย ที่อายุ 5 ปี 22,290
15,049
67.51
491
273
55.60
80
49
61.25
0
0
0.00
791
497
62.83
749
579
77.30
755
531
70.33
184
132
71.74
586
359
61.26
778
534
68.64
1,048
706
67.37
633
423
66.82
1,025
717
69.95
360
270
75.00
736
489
66.44
757
509
67.24
864
516
59.72
1,101
807
73.30
714
470
65.83
842
553
65.68
686
396
57.73
261
157
60.15
1,265
946
74.78
1,608
1,379
85.76
735
434
59.05
335
212
63.28
247
155
62.75
501
312
62.28
1
0
0.00
207
145
70.05
350
235
67.14
340
288
84.71
121
99
81.82
4
3
75.00
28
20
71.43
1,131
623
55.08
91
42
46.15
16
15
93.75
34
2
5.88
404
282
69.80
0
0
0.00
514
260
50.58
0
0
0.00
0
0
0.00
309
237
76.70
179
120
67.04
202
135
66.83
227
138
60.79
2017-11-23 07:03:51
66.3 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม 152,897
11,692
7.65
3,671
147
4.00
477
54
11.32
0
0
0.00
5,259
846
16.09
4,828
213
4.41
4,206
368
8.75
1,204
207
17.19
4,484
407
9.08
4,912
473
9.63
7,501
605
8.07
4,023
236
5.87
6,885
518
7.52
2,402
257
10.70
4,573
487
10.65
5,042
470
9.32
6,353
623
9.81
7,045
761
10.80
4,417
276
6.25
5,067
448
8.84
5,163
340
6.59
1,812
135
7.45
8,235
354
4.30
10,102
522
5.17
4,859
313
6.44
2,108
169
8.02
1,535
128
8.34
3,007
266
8.85
760
0
0.00
1,461
140
9.58
1,973
165
8.36
1,723
171
9.92
1,126
54
4.80
129
1
0.78
1,542
12
0.78
7,616
384
5.04
2,121
64
3.02
133
8
6.02
217
7
3.23
2,423
126
5.20
0
0
0.00
4,258
243
5.71
834
0
0.00
577
10
1.73
2,356
367
15.58
1,171
90
7.69
1,304
89
6.83
2,003
138
6.89
2017-11-23 07:04:29
66.4 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 152,897
16,673
10.90
3,671
302
8.23
477
44
9.22
0
0
0.00
5,259
744
14.15
4,828
440
9.11
4,206
452
10.75
1,204
181
15.03
4,484
356
7.94
4,912
637
12.97
7,501
905
12.07
4,023
439
10.91
6,885
861
12.51
2,402
227
9.45
4,573
586
12.81
5,042
582
11.54
6,353
744
11.71
7,045
933
13.24
4,417
410
9.28
5,067
707
13.95
5,163
501
9.70
1,812
205
11.31
8,235
827
10.04
10,102
906
8.97
4,859
609
12.53
2,108
250
11.86
1,535
180
11.73
3,007
337
11.21
760
31
4.08
1,461
153
10.47
1,973
174
8.82
1,723
206
11.96
1,126
55
4.88
129
1
0.78
1,542
16
1.04
7,616
941
12.36
2,121
164
7.73
133
19
14.29
217
28
12.90
2,423
168
6.93
0
0
0.00
4,258
425
9.98
834
0
0.00
577
14
2.43
2,356
406
17.23
1,171
166
14.18
1,304
137
10.51
2,003
204
10.18
2017-11-23 07:04:55
7เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด (ร้อยละ 95)                                                
77.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (ร้อยละ 95)(061)12,645
11,890
94.03
323
313
96.90
39
38
97.44
0
0
0.00
431
416
96.52
368
360
97.83
299
294
98.33
111
103
92.79
402
389
96.77
410
401
97.80
664
628
94.58
356
351
98.60
568
557
98.06
212
203
95.75
419
413
98.57
417
376
90.17
539
507
94.06
554
539
97.29
385
340
88.31
418
406
97.13
440
429
97.50
162
157
96.91
695
654
94.10
868
813
93.66
369
361
97.83
185
177
95.68
139
135
97.12
241
219
90.87
44
19
43.18
131
123
93.89
151
150
99.34
24
20
83.33
107
68
63.55
5
0
0.00
92
63
68.48
590
563
95.42
169
122
72.19
18
14
77.78
12
12
100.00
211
207
98.10
0
0
0.00
334
302
90.42
93
36
38.71
34
23
67.65
202
197
97.52
100
96
96.00
122
120
98.36
192
176
91.67
2017-11-23 07:05:45
77.2 ร้อยละของเด็ก 1 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90)12,645
11,436
90.44
323
312
96.59
39
37
94.87
0
0
0.00
431
393
91.18
368
356
96.74
299
286
95.65
111
102
91.89
402
353
87.81
410
403
98.29
664
598
90.06
356
345
96.91
568
553
97.36
212
182
85.85
419
407
97.14
417
363
87.05
539
478
88.68
554
540
97.47
385
293
76.10
418
399
95.45
440
416
94.55
162
157
96.91
695
630
90.65
868
816
94.01
369
348
94.31
185
172
92.97
139
131
94.24
241
209
86.72
44
16
36.36
131
106
80.92
151
149
98.68
24
14
58.33
107
67
62.62
5
0
0.00
92
23
25.00
590
546
92.54
169
92
54.44
18
11
61.11
12
11
91.67
211
196
92.89
0
0
0.00
334
293
87.72
93
31
33.33
34
6
17.65
202
196
97.03
100
96
96.00
122
121
99.18
192
183
95.31
2017-11-23 07:06:04
77.3 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) 13,206
12,469
94.42
337
328
97.33
38
38
100.00
0
0
0.00
460
449
97.61
458
454
99.13
346
339
97.98
111
104
93.69
400
382
95.50
438
434
99.09
671
642
95.68
353
352
99.72
593
584
98.48
196
182
92.86
394
387
98.22
451
406
90.02
552
502
90.94
592
588
99.32
375
362
96.53
411
404
98.30
475
449
94.53
165
162
98.18
642
617
96.11
961
930
96.77
447
436
97.54
163
159
97.55
123
118
95.94
237
228
96.20
60
28
46.67
104
97
93.27
190
189
99.47
59
34
57.63
102
66
64.71
10
5
50.00
117
67
57.27
666
643
96.55
140
88
62.86
7
5
71.43
19
18
94.74
195
188
96.41
0
0
0.00
414
363
87.68
102
38
37.25
59
42
71.19
197
190
96.45
92
92
100.00
119
118
99.16
165
162
98.18
2017-11-23 07:06:27
77.4.1 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ( JE2/JE3 ) (ร้อยละ 90)14,513
13,771
94.89
378
374
98.94
39
39
100.00
0
0
0.00
498
482
96.79
428
424
99.07
408
403
98.77
109
99
90.83
381
369
96.85
459
458
99.78
717
686
95.68
367
365
99.46
678
675
99.56
201
182
90.55
429
411
95.80
491
475
96.74
589
533
90.49
677
672
99.26
404
390
96.53
532
522
98.12
470
449
95.53
145
141
97.24
839
804
95.83
988
963
97.47
462
451
97.62
214
204
95.33
167
161
96.41
283
270
95.41
58
34
58.62
126
118
93.65
206
205
99.51
128
85
66.41
103
48
46.60
10
5
50.00
137
81
59.12
728
709
97.39
199
132
66.33
9
6
66.67
18
18
100.00
228
225
98.68
0
0
0.00
372
351
94.35
108
49
45.37
42
28
66.67
247
240
97.17
115
112
97.39
113
113
100.00
213
210
98.59
2017-11-23 07:06:49
77.4.2 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (MMR2) (ร้อยละ 95)14,513
13,671
94.20
378
375
99.21
39
39
100.00
0
0
0.00
498
476
95.58
428
424
99.07
408
401
98.28
109
105
96.33
381
371
97.38
459
457
99.56
717
674
94.00
367
363
98.91
678
674
99.41
201
184
91.54
429
412
96.04
491
476
96.95
589
517
87.78
677
673
99.41
404
389
96.29
532
518
97.37
470
443
94.26
145
144
99.31
839
800
95.35
988
963
97.47
462
456
98.70
214
208
97.20
167
163
97.60
283
273
96.47
58
28
48.28
126
117
92.86
206
206
100.00
128
55
42.97
103
14
13.59
10
4
40.00
137
77
56.20
728
715
98.21
199
136
68.34
9
6
66.67
18
18
100.00
228
225
98.68
0
0
0.00
372
341
91.67
108
47
43.52
42
29
69.05
247
240
97.17
115
111
96.52
113
113
100.00
213
211
99.06
2017-11-23 07:07:09
77.5 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90)16,640
15,509
93.20
366
362
98.91
48
48
100.00
0
0
0.00
584
567
97.09
546
543
99.45
461
448
97.18
119
105
88.24
476
443
93.07
541
537
99.26
756
723
95.63
419
416
99.28
721
713
98.89
272
261
95.96
478
459
96.03
567
544
95.94
664
611
92.02
767
751
97.91
460
448
97.39
520
505
97.12
540
524
97.04
200
196
98.00
904
881
97.46
1,049
1,032
98.38
461
455
98.70
227
219
96.48
166
162
97.59
336
313
93.15
117
64
54.70
153
148
96.73
221
217
98.19
323
131
40.56
129
67
51.94
15
6
40.00
210
101
48.10
813
789
97.05
276
159
57.61
15
12
80.00
27
26
96.30
271
262
96.68
0
0
0.00
482
430
89.21
103
42
40.78
87
48
55.17
249
243
97.59
131
130
99.24
165
165
100.00
205
203
99.02
2017-11-23 07:07:28
8เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปากและฝึกทักษะผู้ดูแลเด็กให้ดูแลทันตสุขภาพอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 90)(2330011+Dental)(รอบแรกร้อยละ50)152,897
128,990
84.36
3,671
3,272
89.13
477
437
91.61
0
0
0.00
5,259
4,534
86.21
4,828
4,350
90.10
4,206
3,878
92.20
1,204
1,115
92.61
4,484
3,973
88.60
4,912
4,474
91.08
7,501
6,508
86.76
4,023
3,727
92.64
6,885
5,773
83.85
2,402
1,951
81.22
4,573
3,922
85.76
5,042
4,071
80.74
6,353
5,555
87.44
7,045
6,482
92.01
4,417
3,815
86.37
5,067
4,757
93.88
5,163
4,480
86.77
1,812
1,448
79.91
8,235
7,014
85.17
10,102
9,024
89.33
4,859
3,883
79.91
2,108
1,780
84.44
1,535
1,356
88.34
3,007
2,284
75.96
760
267
35.13
1,461
1,200
82.14
1,973
1,819
92.19
1,723
636
36.91
1,126
417
37.03
129
13
10.08
1,542
623
40.40
7,616
6,624
86.97
2,121
1,193
56.25
133
105
78.95
217
89
41.01
2,423
2,126
87.74
0
0
0.00
4,258
3,676
86.33
834
357
42.81
577
266
46.10
2,356
2,008
85.23
1,171
1,052
89.84
1,304
1,196
91.72
2,003
1,460
72.89
2017-11-23 07:07:51
9เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับการป้องกันด้วยฟลูออไรด์เฉพาะที่ (ร้อยละ 70)(2377020,2377021)(รอบแรกร้อยละ35)128,472
105,981
82.49
3,072
2,650
86.26
381
356
93.44
0
0
0.00
4,357
3,991
91.60
4,023
3,629
90.21
3,633
3,164
87.09
988
898
90.89
3,655
3,280
89.74
4,185
3,655
87.34
6,106
5,208
85.29
3,274
3,050
93.16
5,708
4,665
81.73
1,991
1,704
85.59
3,804
3,366
88.49
4,257
3,341
78.48
5,287
4,388
83.00
5,852
5,380
91.93
3,684
2,920
79.26
4,220
4,029
95.47
4,273
3,283
76.83
1,462
1,234
84.40
6,903
5,581
80.85
8,598
7,772
90.39
4,118
3,080
74.79
1,755
1,486
84.67
1,301
1,099
84.47
2,582
1,860
72.04
727
226
31.09
1,222
1,013
82.90
1,686
1,609
95.43
1,694
444
26.21
972
124
12.76
117
9
7.69
1,333
429
32.18
6,384
5,838
91.45
1,803
677
37.55
111
88
79.28
192
82
42.71
2,057
1,849
89.89
0
0
0.00
3,609
3,053
84.59
802
316
39.40
538
242
44.98
1,921
1,610
83.81
981
928
94.60
1,107
1,082
97.74
1,747
1,293
74.01
2017-11-23 07:08:40
10เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการอุดฟัน (ร้อยละ 20)('2377040','2387199','23771A1','23771A2', '23771A3','23771A4','23771B1','23771B2','23771B3','23771B4','23771C1', '23771C2','23771C3','2377210','2377221','2377223','23771L1','23871U1')(ร้อยละ 20)(รอบแรกร้อยละ10)75,671
16,832
22.24
1,749
273
15.61
226
60
26.55
0
0
0.00
2,558
589
23.03
2,376
780
32.83
2,205
604
27.39
553
147
26.58
2,108
864
40.99
2,483
483
19.45
3,462
383
11.06
1,899
416
21.91
3,309
800
24.18
1,223
335
27.39
2,215
557
25.15
2,487
599
24.09
3,038
645
21.23
3,390
943
27.82
2,151
379
17.62
2,448
911
37.21
2,467
638
25.86
858
187
21.79
4,067
968
23.80
4,931
1,317
26.71
2,455
394
16.05
1,032
228
22.09
738
153
20.73
1,564
181
11.57
491
39
7.94
752
142
18.88
984
295
29.98
1,405
61
4.34
577
18
3.12
79
6
7.59
866
39
4.50
3,774
913
24.19
1,136
59
5.19
67
3
4.48
126
7
5.56
1,237
390
31.53
0
0
0.00
2,122
157
7.40
417
26
6.24
353
27
7.65
1,064
317
29.79
573
226
39.44
652
211
32.36
1,004
62
6.18
2017-11-23 04:48:12
11นักเรียน ป.6 ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 95)(024)30,840
24,654
79.94
432
428
99.07
120
2
1.67
0
0
0.00
1,093
1,061
97.07
875
841
96.11
830
604
72.77
220
219
99.55
922
626
67.90
1,070
901
84.21
1,516
982
64.78
697
599
85.94
1,304
746
57.21
505
314
62.18
1,057
1,032
97.63
887
766
86.36
1,266
1,029
81.28
1,510
1,454
96.29
1,010
743
73.56
1,064
1,045
98.21
895
800
89.39
297
293
98.65
1,521
1,133
74.49
2,807
2,407
85.75
680
289
42.50
328
325
99.09
302
260
86.09
512
468
91.41
0
0
0.00
307
279
90.88
437
408
93.36
135
55
40.74
937
653
69.69
0
0
0.00
387
135
34.88
853
780
91.44
1,662
838
50.42
501
485
96.81
0
0
0.00
469
429
91.47
0
0
0.00
409
287
70.17
0
0
0.00
0
0
0.00
345
335
97.10
201
176
87.56
230
230
100.00
247
197
79.76
2017-11-23 04:50:15
12เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา ที่ผิดปกติได้รับการแก้ไข /ส่งต่อ (ร้อยละ 85)27,553
24,291
88.16
396
341
86.11
110
108
98.18
0
0
0.00
1,141
1,036
90.80
798
747
93.61
789
783
99.24
244
241
98.77
757
622
82.17
974
801
82.24
1,381
844
61.12
648
621
95.83
1,093
963
88.11
422
402
95.26
995
947
95.18
783
597
76.25
1,153
995
86.30
1,278
1,225
95.85
839
619
73.78
962
903
93.87
928
832
89.66
261
260
99.62
1,376
1,273
92.51
2,763
2,623
94.93
653
518
79.33
285
215
75.44
286
219
76.57
492
485
98.58
0
0
0.00
217
216
99.54
294
257
87.42
93
93
100.00
808
806
99.75
0
0
0.00
540
393
72.78
770
612
79.48
852
792
92.96
503
483
96.02
0
0
0.00
353
351
99.43
0
0
0.00
419
408
97.37
0
0
0.00
0
0
0.00
261
223
85.44
209
123
58.85
201
150
74.63
226
164
72.57
2017-11-23 04:54:33
13เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ร้อยละ 66)224,022
166,904
74.50
3,755
2,729
72.68
991
708
71.44
0
0
0.00
8,802
6,231
70.79
7,043
5,790
82.21
7,210
5,400
74.90
2,036
1,456
71.51
4,376
3,381
77.26
9,024
6,436
71.32
9,688
7,314
75.50
5,136
4,010
78.08
9,983
7,445
74.58
3,746
2,658
70.96
8,903
6,284
70.58
6,742
4,695
69.64
8,582
5,823
67.85
12,372
8,959
72.41
8,539
7,119
83.37
8,284
6,503
78.50
6,191
4,373
70.63
1,856
1,355
73.01
12,340
9,618
77.94
21,488
16,066
74.77
4,976
3,833
77.03
2,353
1,743
74.08
2,498
1,729
69.22
4,132
3,167
76.65
0
0
0.00
1,939
1,393
71.84
2,575
2,195
85.24
831
579
69.68
4,075
2,922
71.71
0
0
0.00
2,951
2,082
70.55
5,977
4,901
82.00
6,009
4,073
67.78
4,442
2,751
61.93
0
0
0.00
3,352
2,902
86.58
0
0
0.00
2,748
1,977
71.94
0
0
0.00
0
0
0.00
2,582
1,778
68.86
1,739
1,362
78.32
1,869
1,655
88.55
1,887
1,509
79.97
2017-11-23 04:58:40
14ร้อยละการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ร้อยละ 20-25)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
15เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 (วัดปี 2564สำรวจทุก 5 ปี ) (1.รพสตมีกระบวนการกินก่อนเล็กเล่า 2.ศูนย์เด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
16ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
17เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (ร้อยละ 25) (2387030) ปีการศึกษา 256027,084
10,958
40.46
394
172
43.65
110
33
30.00
0
0
0.00
1,142
464
40.63
763
385
50.46
785
417
53.12
244
148
60.66
715
274
38.32
974
352
36.14
1,323
713
53.89
651
365
56.07
1,091
509
46.65
417
229
54.92
993
381
38.37
772
334
43.26
1,134
371
32.72
1,281
672
52.46
768
238
30.99
944
464
49.15
862
308
35.73
250
125
50.00
1,375
702
51.05
2,730
652
23.88
627
157
25.04
289
218
75.43
277
197
71.12
492
238
48.37
0
0
0.00
224
130
58.04
291
185
63.57
93
0
0.00
808
2
0.25
0
0
0.00
546
60
10.99
733
350
47.75
820
225
27.44
488
2
0.41
0
0
0.00
366
192
52.46
0
0
0.00
418
215
51.44
0
0
0.00
0
0
0.00
261
113
43.30
210
122
58.10
199
129
64.82
224
115
51.34
2017-11-23 05:02:48
18เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (ร้อยละ 40)(รอบแรกร้อยละ25)202,843
132,912
65.52
5,094
2,128
41.77
707
478
67.61
0
0
0.00
6,936
3,398
48.99
6,254
3,557
56.88
6,098
2,661
43.64
1,592
2,155
135.36
5,466
3,658
66.92
6,769
3,703
54.71
9,496
5,333
56.16
5,387
3,704
68.76
8,582
4,814
56.09
3,151
5,979
189.75
5,882
4,209
71.56
6,453
6,558
101.63
8,027
3,697
46.06
9,277
5,565
59.99
6,215
2,800
45.05
6,540
5,839
89.28
6,683
3,522
52.70
2,313
2,841
122.83
10,387
5,360
51.60
13,648
9,409
68.94
5,666
2,128
37.56
2,582
2,493
96.55
1,778
1,766
99.33
4,246
3,517
82.83
1,126
171
15.19
2,139
3,236
151.29
2,596
4,163
160.36
2,815
77
2.74
1,394
63
4.52
153
0
0.00
2,953
753
25.50
10,314
6,497
62.99
4,322
2,226
51.50
218
413
189.45
409
32
7.82
2,938
3,250
110.62
0
0
0.00
5,720
2,132
37.27
579
0
0.00
767
0
0.00
2,871
2,800
97.53
1,665
1,097
65.89
1,661
1,322
79.59
2,974
1,756
59.05
2017-11-23 05:06:41
19ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (สุ่มวัดระดับ จังหวัด ) (ร้อยละ 52)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
20อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ร้อยละ 15)82,541
2,713
3.29
2,197
59
2.69
236
8
3.39
0
0
0.00
2,420
127
5.25
2,251
80
3.55
1,934
67
3.46
512
17
3.32
2,009
79
3.93
2,497
107
4.29
3,294
108
3.28
1,950
80
4.10
3,289
121
3.68
1,123
37
3.29
2,095
72
3.44
2,662
75
2.82
3,060
118
3.86
3,420
106
3.10
2,178
81
3.72
1,944
90
4.63
2,444
86
3.52
806
32
3.97
3,928
189
4.81
5,539
149
2.69
2,235
105
4.70
846
29
3.43
582
19
3.26
1,607
67
4.17
559
2
0.36
779
15
1.93
896
28
3.13
762
30
3.94
696
23
3.30
57
0
0.00
1,218
26
2.13
4,212
137
3.25
2,135
40
1.87
6,180
29
0.47
197
6
3.05
983
42
4.27
0
0
0.00
2,479
84
3.39
687
1
0.15
463
13
2.81
1,134
46
4.06
509
15
2.95
489
20
4.09
1,048
48
4.58
2017-11-23 05:41:14
21ร้อยละของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจาก รพ. (ร้อยละ 60)(ยาฉีด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด)2,693
1,537
57.07
53
37
69.81
8
6
75.00
0
0
0.00
130
52
40.00
94
49
52.13
67
47
70.15
18
12
66.67
84
47
55.95
109
48
44.04
120
50
41.67
76
41
53.95
120
80
66.67
38
27
71.05
77
43
55.84
75
33
44.00
112
56
50.00
91
71
78.02
76
39
51.32
92
51
55.43
98
69
70.41
27
14
51.85
220
105
47.73
159
97
61.01
102
59
57.84
33
26
78.79
16
12
75.00
63
39
61.90
6
2
33.33
15
7
46.67
22
15
68.18
18
15
83.33
20
10
50.00
0
0
0.00
16
7
43.75
116
81
69.83
28
20
71.43
31
21
67.74
6
5
83.33
33
21
63.64
0
0
0.00
78
39
50.00
1
0
0.00
14
6
42.86
38
29
76.32
22
19
86.36
19
15
78.95
52
15
28.85
2017-11-23 05:42:29
22ความสำเร็จการการดำเนินงานชมรม To be No.1 คุณภาพ ตามเกณฑ์ (ระดับ 5)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
23ร้อยละของประชาชนวัยทํางาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ 36)(แฟ้มncdscreen+chronicfu)207,284
108,783
52.48
7,289
3,659
50.20
727
354
48.69
0
0
0.00
7,197
2,947
40.95
6,414
3,228
50.33
4,125
2,033
49.28
1,060
385
36.32
5,332
2,645
49.61
8,907
4,946
55.53
9,374
4,505
48.06
5,101
2,651
51.97
9,092
4,717
51.88
2,246
1,170
52.09
4,752
2,329
49.01
7,111
3,749
52.72
9,985
4,689
46.96
8,733
3,969
45.45
4,354
2,293
52.66
4,811
2,109
43.84
7,676
3,858
50.26
2,624
1,013
38.61
11,900
6,535
54.92
18,705
11,784
63.00
5,700
2,884
50.60
1,764
778
44.10
1,170
486
41.54
4,903
2,681
54.68
1,404
481
34.26
1,424
832
58.43
2,071
1,213
58.57
3,141
1,734
55.21
160
73
45.63
296
97
32.77
802
281
35.04
12,655
7,487
59.16
1,331
538
40.42
687
301
43.81
757
618
81.64
3,392
1,954
57.61
0
0
0.00
8,983
5,971
66.47
1
0
0.00
851
531
62.40
3,490
1,601
45.87
1,190
626
52.61
1,235
576
46.64
2,362
1,472
62.32
2017-11-23 05:43:52
24ร้อยละของตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ?านเกณฑ์ (ร้อยละ 50)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
25ร้อยละของ Healthy Ageing -ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ /มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีการคัดกรอง Geriatric syndrome ในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ร้อยละ 80n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
26ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับบริการตรวจสุขภาพหรือบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 50)(ทั้งหมดยกเว้น 2330010)(รอบแรกร้อยละ30)155,231
81,556
52.54
2,021
1,265
62.59
320
152
47.50
33,809
10,523
31.12
4,068
2,565
63.05
2,223
1,752
78.81
2,414
1,766
73.16
1,064
775
72.84
3,054
1,927
63.10
3,805
1,999
52.54
5,223
2,752
52.69
3,169
1,961
61.88
4,324
2,623
60.66
1,892
1,131
59.78
5,198
2,662
51.21
4,635
3,307
71.35
4,551
2,684
58.98
4,694
3,561
75.86
3,853
1,597
41.45
6,178
4,574
74.04
3,606
2,235
61.98
1,673
1,139
68.08
4,681
2,412
51.53
8,815
5,044
57.22
2,769
1,499
54.14
2,144
1,465
68.33
1,416
969
68.43
1,104
675
61.14
10,088
2,173
21.54
1,465
1,093
74.61
1,533
1,049
68.43
811
559
68.93
636
396
62.26
111
14
12.61
1,628
503
30.90
3,389
2,666
78.67
1,671
817
48.89
264
159
60.23
139
122
87.77
2,243
1,654
73.74
0
0
0.00
2,917
1,712
58.69
33
0
0.00
164
132
80.49
1,940
1,177
60.67
1,213
942
77.66
1,281
751
58.63
1,002
623
62.18
2017-11-23 05:44:26
27ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
28อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
29ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิงรุก(วัดระดับจังหวัด) (ร้อยละ 85)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
30ร้อยละของตําบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดําริ) (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
31 ระดับความสำเร็จ อำเภอผ่านเกณฑ์การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (2คุณลักษณะ) ระดับ5 : (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
32อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน (1.ทีมก่อการดี 2.Mapping พื้นที่เสี่ยง 3.ควบคุมพื้นที่เสียงตามเกณฑ์ที่กำหนด 4.การฟื้นความรู้ CPR (ไม่เกิน 5ต่อแสน ปชก.เด็ก15ปี)(W65-W74)414,487
20
4.83
10,323
0
0.00
1,424
0
0.00
0
0
0.00
14,242
1
7.02
13,096
0
0.00
12,105
5
41.31
3,213
0
0.00
11,600
3
25.86
13,608
0
0.00
19,820
2
10.09
10,796
0
0.00
18,062
3
16.61
6,529
1
15.32
12,144
1
8.23
13,349
2
14.98
16,769
1
5.96
19,161
0
0.00
12,446
0
0.00
13,565
0
0.00
13,789
0
0.00
4,751
0
0.00
21,506
0
0.00
27,972
0
0.00
11,328
0
0.00
5,394
0
0.00
3,786
0
0.00
8,417
0
0.00
2,190
0
0.00
4,246
0
0.00
5,318
0
0.00
4,759
0
0.00
2,933
0
0.00
328
0
0.00
5,401
0
0.00
21,136
0
0.00
7,943
0
0.00
466
0
0.00
764
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
11,683
0
0.00
1,513
0
0.00
1,589
0
0.00
6,095
0
0.00
3,373
0
0.00
3,462
0
0.00
5,883
1
17.00
2017-11-23 05:55:37
33ระดับความสำเร็จ อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ไม่เกิน 14 ต่อแสนประชากรn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
3434.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่135,532
16,715
12.33
1,853
169
9.12
249
70
28.11
30,683
3,069
10.00
3,583
485
13.54
1,990
232
11.66
2,107
238
11.30
928
98
10.56
2,585
370
14.31
2,988
816
27.31
4,551
670
14.72
2,733
432
15.81
3,710
613
16.52
1,762
126
7.15
4,799
396
8.25
4,272
364
8.52
4,034
498
12.35
4,007
672
16.77
3,134
418
13.34
4,950
727
14.69
3,116
439
14.09
1,508
142
9.42
4,263
384
9.01
6,905
913
13.22
2,425
252
10.39
1,936
177
9.14
1,230
151
12.28
967
128
13.24
9,040
1,321
14.61
1,327
138
10.40
1,410
121
8.58
712
76
10.67
574
51
8.89
109
3
2.75
1,316
302
22.95
3,164
226
7.14
1,576
94
5.96
255
10
3.92
126
13
10.32
1,992
239
12.00
0
0
0.00
2,583
248
9.60
0
0
0.00
101
30
29.70
1,355
219
16.16
785
350
44.59
1,100
100
9.09
739
92
12.45
2017-11-23 05:56:07
3434.2 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่238,930
28,430
11.90
3,984
85
2.13
582
139
23.88
56,889
5,919
10.40
6,169
804
13.03
2,491
386
15.50
3,495
388
11.10
1,817
196
10.79
4,227
558
13.20
6,436
387
6.01
7,434
936
12.59
5,348
885
16.55
6,852
1,214
17.72
2,888
266
9.21
4,228
554
13.10
4,594
466
10.14
6,977
804
11.52
7,539
1,682
22.31
3,423
659
19.25
8,601
949
11.03
6,199
751
12.11
3,521
304
8.63
6,871
709
10.32
11,855
1,622
13.68
4,380
531
12.12
2,176
239
10.98
1,766
322
18.23
1,561
216
13.84
22,324
2,318
10.38
1,907
298
15.63
1,523
178
11.69
1,447
173
11.96
1,039
118
11.36
136
0
0.00
1,917
779
40.64
6,729
291
4.32
3,178
181
5.70
698
14
2.01
300
71
23.67
3,470
588
16.95
0
0
0.00
4,873
248
5.09
0
0
0.00
307
33
10.75
3,061
545
17.80
1,163
301
25.88
1,389
150
10.80
1,166
156
13.38
2017-11-23 05:58:16
35ระดับความสำเร็จวัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม /ท่อน้ำดีn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
36ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคลินิก NCD/CKD คุณภาพ (ระดับ 4)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
36ขั้นตอนที่ 2 ข้อ 6.คัดกรองความเสี่ยง DM HTร้อยละ 90827,649
761,151
91.97
23,144
22,469
97.08
2,891
2,872
99.34
0
0
0.00
27,564
26,270
95.31
21,708
20,558
94.70
20,132
19,500
96.86
5,420
5,126
94.58
21,444
20,793
96.96
29,283
28,452
97.16
37,957
36,703
96.70
20,450
19,877
97.20
35,729
34,686
97.08
11,989
11,296
94.22
21,607
20,487
94.82
26,960
25,127
93.20
40,019
36,361
90.86
36,356
35,241
96.93
19,858
18,902
95.19
21,939
21,220
96.72
27,502
25,960
94.39
8,511
8,327
97.84
44,438
40,962
92.18
63,912
62,354
97.56
19,977
19,225
96.24
9,503
8,475
89.18
6,401
6,030
94.20
15,650
15,037
96.08
8,307
5,586
67.24
7,260
6,975
96.07
8,922
8,704
97.56
8,484
8,171
96.31
8,180
2,334
28.53
752
679
90.29
10,491
4,864
46.36
40,560
38,597
95.16
26,920
11,183
41.54
2,213
1,844
83.33
2,647
2,531
95.62
10,942
10,768
98.41
0
0
0.00
28,390
26,817
94.46
4,707
2,916
61.95
2,793
2,610
93.45
11,912
11,570
97.13
6,263
5,884
93.95
5,936
5,864
98.79
11,626
10,944
94.13
2017-11-23 06:00:24
37ร้อยละของผลิตภัณฑ?อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
38ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง (วัดระดับจังหวัด) (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
39ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 19)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
40Lag ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate) (เป้ากระทรวงปี 60 ร้อยละ 74)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
41ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 95)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
42ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการ ตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
43ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ให้ ผนวก QSC ) (รพ.ร้อยละ 30 / รพ.สต.ร้อยละ 10)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
44จํานวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
45ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 90)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
46ร้อยละของอําเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ (ร้อยละ 95)                                                
46 46.1 ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการระดับดีขึ้นไป อำเภอ 1ตำบล( ตจบ 3มูลนิธิ )n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
46 46.2 หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบระดับดีเยี่ยม รพสต. ละ 1 หมู่ n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
46 46.3 อำเภอผ่านเกณฑ์ DHS -PCA n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
47ร้อยละของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤต(Post Stroke)ได้รับบริการครบถ้วน (ร้อยละ 90)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
48ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทได้รับกายอุปกรณ์ ครบถ้วน (1.ให้เพิ่มการดูแลกลุ่มหูตึง ตาบอด ออทีศติก) (ร้อยละ 90)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
4949.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ (DM : เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5%จากปี59หรือ มากกว่า40%)(HBA1C<7หรือFBSระหว่า70-130ใช้ค่าล่าสุด)155,231
48,078
30.97
2,021
586
29.00
320
164
51.25
33,809
7,331
21.68
4,068
1,622
39.87
2,223
845
38.01
2,414
936
38.77
1,064
540
50.75
3,054
998
32.68
3,805
1,256
33.01
5,223
1,867
35.75
3,169
1,119
35.31
4,324
1,443
33.37
1,892
831
43.92
5,198
1,858
35.74
4,635
2,315
49.95
4,551
1,141
25.07
4,694
1,504
32.04
3,853
1,248
32.39
6,178
2,451
39.67
3,606
1,043
28.92
1,673
382
22.83
4,681
1,538
32.86
8,815
2,218
25.16
2,769
902
32.57
2,144
729
34.00
1,416
590
41.67
1,104
433
39.22
10,088
4,012
39.77
1,465
439
29.97
1,533
504
32.88
811
71
8.75
636
202
31.76
111
26
23.42
1,628
449
27.58
3,389
786
23.19
1,671
303
18.13
264
73
27.65
139
22
15.83
2,243
883
39.37
0
0
0.00
2,917
703
24.10
33
7
21.21
164
8
4.88
1,940
666
34.33
1,213
369
30.42
1,281
453
35.36
1,002
212
21.16
2017-11-23 06:02:43
4949.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (HT : เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5% จากปี59หรือ มากกว่า50%)269,271
86,865
32.26
4,071
1,997
49.05
679
359
52.87
62,545
3,945
6.31
6,979
3,247
46.53
2,878
1,971
68.49
3,915
2,224
56.81
2,069
889
42.97
4,971
1,986
39.95
6,819
2,602
38.16
8,350
4,173
49.98
6,156
2,717
44.14
8,006
4,616
57.66
3,159
1,625
51.44
4,743
1,795
37.85
5,003
2,892
57.81
7,793
1,919
24.62
9,271
3,380
36.46
4,463
1,771
39.68
10,580
5,375
50.80
7,008
3,047
43.48
3,844
2,180
56.71
7,608
3,485
45.81
13,792
4,016
29.12
5,037
2,866
56.90
2,439
1,036
42.48
2,120
661
31.18
1,778
703
39.54
23,703
3,509
14.80
2,200
1,586
72.09
1,703
878
51.56
1,673
670
40.05
1,165
640
54.94
134
12
8.96
2,698
738
27.35
7,015
2,945
41.98
3,360
1,001
29.79
713
388
54.42
371
121
32.61
4,048
1,563
38.61
0
0
0.00
5,149
1,852
35.97
17
0
0.00
435
11
2.53
4,227
1,754
41.50
1,507
461
30.59
1,611
667
41.40
1,466
592
40.38
2017-11-23 06:16:01
50ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 90)230,934
206,691
89.50
4,657
4,443
95.40
786
739
94.02
0
0
0.00
9,275
8,609
92.82
4,429
4,238
95.69
5,043
4,784
94.86
3,616
3,472
96.02
6,519
5,917
90.77
6,229
5,305
85.17
7,515
7,051
93.83
7,278
6,790
93.29
10,047
9,406
93.62
4,500
4,101
91.13
4,648
4,190
90.15
3,862
3,725
96.45
10,485
8,907
84.95
5,276
4,709
89.25
7,713
7,216
93.56
8,283
7,758
93.66
3,757
3,422
91.08
4,348
4,133
95.06
7,293
6,665
91.39
19,566
15,175
77.56
6,375
6,077
95.33
3,454
2,916
84.42
1,591
1,489
93.59
2,783
2,694
96.80
25,482
21,862
85.79
1,168
861
73.72
2,745
2,185
79.60
1,945
1,465
75.32
1,291
1,086
84.12
239
133
55.65
3,157
2,543
80.55
8,164
7,512
92.01
3,693
3,043
82.40
744
724
97.31
382
371
97.12
4,860
4,425
91.05
0
0
0.00
6,655
5,986
89.95
35
12
34.29
515
455
88.35
5,101
4,944
96.92
748
683
91.31
2,566
2,531
98.64
2,116
1,939
91.64
2017-11-23 06:19:11
51อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ไม่เกินร้อยละ 7)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
52อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ไม่เกิน 130 ครั้ง ต่อแสนประชากร)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
53ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU ชั้นที่1 ระดับกำลังพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)821,942
38,232
4.65
12,410
714
5.75
2,831
163
5.76
13,288
719
5.41
38,612
1,442
3.73
23,064
1,058
4.59
16,901
629
3.72
7,565
518
6.85
23,682
1,092
4.61
34,001
1,373
4.04
42,857
2,018
4.71
23,970
1,036
4.32
40,511
1,225
3.02
11,719
520
4.44
27,790
1,513
5.44
31,087
1,873
6.03
31,347
1,267
4.04
42,640
3,833
8.99
25,184
618
2.45
19,403
869
4.48
33,778
1,083
3.21
12,275
548
4.46
45,786
1,783
3.89
39,573
1,172
2.96
25,119
984
3.92
8,229
469
5.70
7,393
356
4.82
16,015
482
3.01
24,997
1,340
5.36
7,914
340
4.30
8,919
336
3.77
4,266
661
15.49
3,946
749
18.98
1,157
9
0.78
5,313
197
3.71
17,514
1,267
7.23
6,924
354
5.11
2,649
34
1.28
827
10
1.21
12,976
768
5.92
0
0
0.00
23,619
1,317
5.58
6,879
158
2.30
1,782
11
0.62
13,358
562
4.21
7,329
260
3.55
7,111
203
2.85
7,432
299
4.02
2017-11-23 06:19:12
54อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (น้อยกว่า 5 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
55ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ขั้นตอนที่1 : ข้อ 1.1 ? 1.5 ขั้นตอนที่3 (ไม่รวมขั้นตอนที่2)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
56ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 18.5)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
57ความสำเร็จของการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกและใช้สมุนไพร (น้ำหนัก 50%) ขั้นที่ 5n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
58ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (ร้อยละ 50)(ผู้ป่วยอายุ15ปีขึ้นไปเข้ารับบริการ F32,F33,F38,F39,F341)43,638
5,504
12.61
1,278
64
5.01
148
63
42.57
0
0
0.00
1,422
162
11.39
1,081
42
3.89
984
439
44.61
267
16
5.99
1,048
63
6.01
1,515
334
22.05
1,937
44
2.27
1,092
25
2.29
1,862
831
44.63
588
28
4.76
1,060
236
22.26
1,380
36
2.61
2,006
23
1.15
1,814
52
2.87
981
40
4.08
1,052
96
9.13
1,476
127
8.60
488
109
22.34
2,292
209
9.12
3,290
1,211
36.81
1,006
72
7.16
468
1
0.21
307
74
24.10
819
18
2.20
669
22
3.29
364
32
8.79
415
51
12.29
527
1
0.19
452
18
3.98
80
2
2.50
647
30
4.64
2,272
325
14.30
1,471
158
10.74
566
24
4.24
160
10
6.25
564
30
5.32
0
0
0.00
1,503
140
9.31
298
115
38.59
160
0
0.00
663
22
3.32
293
11
3.75
281
55
19.57
592
43
7.26
2017-11-23 06:26:17
59อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
60อัตราตายจากติดเชื้อ (Sepsis) n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
61ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ (ร้อยละ 65)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
62อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (27.4 ต่อแสนประชากร)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
63ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
64อัตราตายจากโรคมะเร็งตับต่อปชก.แสนคน (ไม่เกิน 23.5 ต่อปชก.แสนคน)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
65อัตราตายจากมะเร็งปอดต่อปชก.แสนคน (18 ต่อปชก.แสนคน)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
66ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65)16,951
10,488
61.87
0
0
0.00
0
0
0.00
836
466
55.74
630
388
61.59
342
244
71.35
372
200
53.76
227
163
71.81
338
225
66.57
187
115
61.50
721
433
60.06
384
263
68.49
721
413
57.28
262
151
57.63
1,253
701
55.95
864
480
55.56
869
540
62.14
1,066
663
62.20
1,490
1,118
75.03
970
629
64.85
401
246
61.35
78
66
84.62
931
559
60.04
1,139
674
59.17
427
287
67.21
200
115
57.50
238
152
63.87
191
73
38.22
0
0
0.00
135
62
45.93
405
282
69.63
3
1
33.33
219
158
72.15
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
177
117
66.10
0
0
0.00
390
215
55.13
0
0
0.00
0
0
0.00
270
163
60.37
49
28
57.14
74
47
63.51
92
51
55.43
2017-07-12 16:20:10
67ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการ ผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
68ร้อยละของ รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คน/1000 ประชากร (ร้อยละ 60)2,039,563
526,095
25.79
57,684
11,103
19.25
6,920
1,453
21.00
0
0
0.00
66,877
16,971
25.38
53,223
17,620
33.11
48,625
13,435
27.63
13,137
4,317
32.86
50,427
13,288
26.35
69,767
17,920
25.69
91,709
20,853
22.74
51,452
16,521
32.11
87,014
25,115
28.86
28,367
10,140
35.75
51,878
15,609
30.09
64,457
17,511
27.17
91,401
24,219
26.50
86,313
28,284
32.77
48,960
12,061
24.63
52,553
20,099
38.25
68,430
17,136
25.04
22,830
7,091
31.06
106,863
25,973
24.31
151,125
37,086
24.54
52,178
12,690
24.32
22,832
7,178
31.44
15,176
5,714
37.65
38,838
9,935
25.58
27,018
4,478
16.57
17,730
6,155
34.72
20,672
6,554
31.70
25,086
5,281
21.05
19,901
2,544
12.78
3,291
277
8.42
29,486
4,295
14.57
105,421
25,630
24.31
62,499
8,818
14.11
21,417
2,645
12.35
6,695
1,112
16.61
27,110
9,939
36.66
0
0
0.00
67,531
13,408
19.85
12,574
1,748
13.90
7,498
942
12.56
30,670
7,846
25.58
14,256
5,600
39.28
13,886
4,704
33.88
27,786
4,797
17.26
2017-11-23 06:29:19
69จํานวนการปลูกถ่ายไตสําเร็จ (วัดโรงพยาบาล A ระดับจังหวัด)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
70ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
71ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
72ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับอ - ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤต(สีแดง) และ Fast Tract (Stroke+Stemi) มาด้วยระบบ EMS n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
73อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma) (น้อยกว่าร้อยละ 1)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
74ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต(เหลือง/แดง)ได้รับปฏิบัติการภายใน 10 นาที (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
75ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2P safety (ร้อยละ 60)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
76รพ.ทุกระดับผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (ร้อยละ 75)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
77ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอําเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 20)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
78ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กําหนดn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
79ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สําหรับการ จัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาม เกณฑ์ที่กําหนดn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
80ระดับความสําเร็จในการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพ ระดับ 5 (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
81ร้อยละของจังหวัดมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา กําลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 60)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
82ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
83ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life Index) (ร้อยละ 50)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
84ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy work place index) (ร้อยละ 50)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
85อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (Loss Rate) (วัดระดับจังหวัด)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
86ร้อยละของอําเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ร้อยละ 50)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
87สสจ./โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป /ระดับอำเภอ(สสอ/รพช) ผ่านการประเมิน ITA (ระดับ 5 : ร้อยละ 85)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
88ความสำเร็จด้านการบริหารเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยาเพื่อลดต้นทุน (วัดระดับจังหวัด) (ระดับ 5)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
8888.1 ร้อยละการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
8888.2 ร้อยละการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด (ร้อยละ 60)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
8888.3 ร้อยละการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ร่วมระดับจังหวัด (ร้อยละ 30)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
89ระดับความสำเร็จของหน่วยงานรับตรวจ มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐาน (ระดับ5 : ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
90ระดับความสำเร็จของการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนด (ระดับ3 : ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
91ร้อยละของหน่วยบริการ รพสต.บันทึกบัญชีได้ครบถ้วน ทันเวลา และถูกต้องตามหลักบัญชี (ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
92ร้อยละหน่วยงานบริหารผ่านเกณฑ์ PMQA ระดับ Fundamental (ร้อยละ 55)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
93ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล วินิจฉัยสาเหตุการตาย (ill defineก) (ร้อยละ 25)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
94ร้อยละของหน่วยบริการมีการพัฒนานวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลนวตกรรม (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
95ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและ ตติยภูมิ สามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE)) (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
96ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record) (ระดับ 4)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
97ร้อยละของผู้ป่วย โรคจิตเข้าถึงบริการ (ต่อประชากรที่คาด การว่าป่วยเป็นโรค จิตในพื้นที่) (ร้อยละ65)12,618
3,382
26.80
371
214
57.68
43
57
132.56
0
0
0.00
410
176
42.93
310
39
12.58
284
120
42.25
77
22
28.57
301
65
21.59
439
61
13.90
563
118
20.96
315
128
40.63
537
510
94.97
169
66
39.05
306
56
18.30
397
54
13.60
582
95
16.32
520
91
17.50
280
53
18.93
304
136
44.74
427
74
17.33
141
63
44.68
663
112
16.89
952
141
14.81
291
30
10.31
135
5
3.70
88
40
45.45
236
62
26.27
197
17
8.63
104
16
15.38
120
14
11.67
153
21
13.73
131
30
22.90
23
3
13.04
187
39
20.86
656
268
40.85
428
77
17.99
167
3
1.80
47
2
4.26
163
49
30.06
0
0
0.00
437
138
31.58
88
7
7.95
46
0
0.00
193
48
24.87
85
19
22.35
80
20
25.00
172
23
13.37
2017-11-23 07:09:08
98ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ร้อยละ 10)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
99ร้อยละของหน่วยงานมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ รพช. 1 เรื่อง สสอ. 1 เรื่อง รพ.สต 1 เรื่อง n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดการความรู้(Knowledge Management) ผ่านเกณฑ์ คุณภาพที่กำหนด (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
101ร้อยละของประชากรในพื้นที่ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า (ร้อยละ 80)1,616,176
634,670
39.27
47,346
34,918
73.75
5,496
5,476
99.64
0
0
0.00
52,611
8,725
16.58
40,074
35,088
87.56
36,487
20,398
55.90
9,885
1,711
17.31
38,817
8,151
21.00
56,136
4,240
7.55
71,839
37,647
52.40
40,437
27,885
68.96
68,915
55,326
80.28
21,764
5,436
24.98
39,291
33,710
85.80
51,016
7,947
15.58
74,350
16,668
22.42
67,129
42,230
62.91
36,340
4,782
13.16
38,984
16,414
42.10
54,579
13,088
23.98
18,056
7,848
43.46
84,890
18,722
22.05
121,849
65,958
54.13
37,224
20,321
54.59
17,340
2,544
14.67
11,368
7,337
64.54
30,316
19,742
65.12
24,792
2,015
8.13
13,474
7,023
52.12
15,353
6,365
41.46
19,517
1,882
9.64
16,725
1,397
8.35
2,963
0
0.00
23,957
646
2.70
84,194
28,952
34.39
54,494
1,419
2.60
20,950
725
3.46
5,931
637
10.74
20,893
10,227
48.95
0
0
0.00
55,709
19,838
35.61
11,041
0
0.00
5,908
0
0.00
24,536
12,437
50.69
10,881
9,575
88.00
10,422
8,742
83.88
21,897
478
2.18
2017-11-23 04:49:18
102ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้าภายใน 1 ปี (ร้อยละ80)0
0
0.00
103อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ 6.3 ต่อประชากรแสนคน2,026,978
1
0.05
57,495
0
0.00
6,870
0
0.00
0
0
0.00
67,662
0
0.00
52,673
0
0.00
48,718
0
0.00
12,988
0
0.00
50,459
1
1.98
70,022
0
0.00
91,819
0
0.00
51,439
0
0.00
86,917
0
0.00
28,791
0
0.00
50,432
0
0.00
65,037
0
0.00
91,102
0
0.00
85,556
0
0.00
49,013
0
0.00
53,530
0
0.00
68,390
0
0.00
22,794
0
0.00
107,486
0
0.00
141,836
0
0.00
51,187
0
0.00
22,794
0
0.00
15,052
0
0.00
38,776
0
0.00
28,207
0
0.00
17,715
0
0.00
20,618
0
0.00
25,228
0
0.00
19,785
0
0.00
3,717
0
0.00
28,967
0
0.00
104,418
0
0.00
62,202
0
0.00
23,224
0
0.00
6,659
0
0.00
26,970
0
0.00
0
0
0.00
66,833
0
0.00
12,574
0
0.00
7,412
0
0.00
30,349
0
0.00
14,626
0
0.00
14,056
0
0.00
24,580
0
0.00
2017-07-06 19:53:45