ข้อ KPI รวม ศรีษะละเลิง ศพช.ตลาดแค รพศ.มหาราชนครราชสีมา ครบุรี เสิงสาง คง บ้านเหลื่อม จักราช โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง บัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย พิมาย ห้วยแถลง ชุมพวง สูงเนิน ขามทะเลสอ สีคิ้ว ปากช่อง หนองบุญมาก แก้งสนามนาง โนนแดง วังน้ำเขียว ค่ายสุรนารี เมืองยาง ลำทะเมนชัย เดอะโกลเดนเกรท โคราชเมโมเรียล กองบิน 1 เทศบาล มะค่า หัวทะเล วัดบูรพ์ คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย พระทองคำ คลินิกฯการเคหะ รพ.เทพรัตน์ ศูนย์แพทย์ มทส. คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 เฉลิมพระเกียรติ บัวลาย สีดา เทพารักษ์ Last update
1ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60)7,161
4,720
65.91
180
157
87.22
26
21
80.77
0
0
0.00
363
218
60.06
234
197
84.19
142
91
64.08
57
26
45.61
236
187
79.24
328
191
58.23
355
252
70.99
169
111
65.68
371
270
72.78
85
51
60.00
219
138
63.01
195
113
57.95
269
131
48.70
361
294
81.44
191
125
65.45
158
109
68.99
303
199
65.68
102
70
68.63
462
309
66.88
448
347
77.46
237
139
58.65
83
51
61.45
57
29
50.88
166
81
48.80
23
11
47.83
29
16
55.17
46
41
89.13
37
18
48.65
61
26
42.62
5
0
0.00
45
7
15.56
368
248
67.39
57
15
26.32
59
21
35.59
9
4
44.44
92
74
80.43
0
0
0.00
170
110
64.71
20
8
40.00
26
11
42.31
141
84
59.57
52
42
80.77
48
42
87.50
76
35
46.05
2017-09-25 03:32:19
2อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (LOW Birth Weight) (ไม่เกินร้อยละ 7)11,485
2,873
25.02
294
54
18.37
37
3
8.11
0
0
0.00
472
115
24.36
362
45
12.43
259
60
23.17
102
30
29.41
396
109
27.53
376
42
11.17
686
121
17.64
355
39
10.99
582
81
13.92
177
43
24.29
385
91
23.64
319
111
34.80
489
162
33.13
611
99
16.20
348
123
35.34
404
82
20.30
404
42
10.40
141
42
29.79
604
149
24.67
668
154
23.05
344
85
24.71
188
34
18.09
116
16
13.79
207
72
34.78
5
4
80.00
109
62
56.88
131
26
19.85
15
15
100.00
74
37
50.00
6
3
50.00
93
89
95.70
582
205
35.22
167
161
96.41
9
5
55.56
8
8
100.00
147
31
21.09
0
0
0.00
290
119
41.03
0
0
0.00
12
8
66.67
215
52
24.19
95
9
9.47
80
18
22.50
121
17
14.05
2017-09-25 04:28:24
3ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน (ร้อยละ 60)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
4อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
5ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)                                                
55.1 เด็ก 9,18, 30, 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ (ร้อยละ 100)62,911
56,193
89.32
1,541
1,521
98.70
176
174
98.86
0
0
0.00
2,132
1,981
92.92
1,993
1,959
98.29
1,689
1,551
91.83
507
434
85.60
1,903
1,671
87.81
2,075
2,002
96.48
3,231
2,838
87.84
1,678
1,613
96.13
2,854
2,738
95.94
966
810
83.85
1,832
1,777
97.00
2,061
1,850
89.76
2,712
2,266
83.55
2,870
2,815
98.08
1,899
1,774
93.42
2,107
2,047
97.15
2,172
1,905
87.71
773
695
89.91
3,381
3,026
89.50
4,164
3,948
94.81
1,883
1,721
91.40
839
769
91.66
638
620
97.18
1,222
1,011
82.73
303
27
8.91
599
562
93.82
793
786
99.12
392
295
75.26
423
247
58.39
49
0
0.00
576
120
20.83
3,097
2,881
93.03
818
696
85.09
50
39
78.00
87
85
97.70
1,022
959
93.84
0
0
0.00
1,729
1,555
89.94
410
0
0.00
229
97
42.36
1,019
795
78.02
471
438
92.99
562
561
99.82
856
533
62.27
2017-09-24 06:26:12
55.2 เด็ก 9,18, 30, 42 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ร้อยละ 20)62,911
8,169
12.99
1,541
196
12.72
176
18
10.23
0
0
0.00
2,132
217
10.18
1,993
405
20.32
1,689
366
21.67
507
15
2.96
1,903
66
3.47
2,075
436
21.01
3,231
426
13.18
1,678
342
20.38
2,854
495
17.34
966
46
4.76
1,832
461
25.16
2,061
264
12.81
2,712
185
6.82
2,870
788
27.46
1,899
166
8.74
2,107
191
9.07
2,172
119
5.48
773
60
7.76
3,381
708
20.94
4,164
754
18.11
1,883
327
17.37
839
139
16.57
638
76
11.91
1,222
41
3.36
303
0
0.00
599
2
0.33
793
105
13.24
392
0
0.00
423
40
9.46
49
0
0.00
576
8
1.39
3,097
122
3.94
818
13
1.59
50
0
0.00
87
1
1.15
1,022
32
3.13
0
0
0.00
1,729
54
3.12
410
0
0.00
229
1
0.44
1,019
141
13.84
471
101
21.44
562
200
35.59
856
42
4.91
2017-09-24 06:26:12
55.3 เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้น (รัอยละ 100)11,470
9,770
85.18
198
179
90.40
31
28
90.32
0
0
0.00
367
238
64.85
517
475
91.88
483
402
83.23
37
20
54.05
88
67
76.14
605
483
79.83
704
615
87.36
454
436
96.04
685
601
87.74
81
49
60.49
695
579
83.31
375
315
84.00
273
227
83.15
1,028
962
93.58
218
185
84.86
355
266
74.93
216
150
69.44
111
91
81.98
1,013
921
90.92
923
827
89.60
400
345
86.25
222
192
86.49
110
90
81.82
62
33
53.23
0
0
0.00
16
14
87.50
121
112
92.56
1
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
24
4
16.67
241
205
85.06
24
12
50.00
0
0
0.00
0
0
0.00
58
40
68.97
0
0
0.00
95
83
87.37
0
0
0.00
4
4
100.00
214
140
65.42
142
129
90.85
220
207
94.09
59
44
74.58
2017-09-25 05:11:08
55.4 เด็กอายุ 5 เดือน 29 วัน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ 30)12,127
5,462
45.04
301
174
57.81
42
18
42.86
0
0
0.00
459
155
33.77
373
192
51.47
283
152
53.71
102
32
31.37
452
270
59.73
381
199
52.23
689
264
38.32
379
232
61.21
606
274
45.21
210
84
40.00
363
170
46.83
406
150
36.95
516
109
21.12
541
319
58.96
375
137
36.53
439
269
61.28
417
204
48.92
185
79
42.70
645
320
49.61
705
416
59.01
353
210
59.49
175
75
42.86
129
29
22.48
234
84
35.90
17
0
0.00
113
27
23.89
157
67
42.68
18
0
0.00
77
17
22.08
9
0
0.00
106
2
1.89
588
276
46.94
141
17
12.06
15
4
26.67
12
0
0.00
187
59
31.55
0
0
0.00
332
149
44.88
23
0
0.00
21
0
0.00
217
69
31.80
93
53
56.99
100
47
47.00
141
58
41.13
2017-09-25 05:11:43
55.5 เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม ภาวะเตี๊ย (อปท.แจกนม ) (ไม่กินร้อยละ 2)149,628
5,863
3.92
3,614
64
1.77
447
42
9.40
0
0
0.00
5,152
539
10.46
4,714
102
2.16
4,101
172
4.19
1,179
89
7.55
4,407
235
5.33
4,927
223
4.53
7,451
270
3.62
3,921
108
2.75
6,775
194
2.86
2,333
121
5.19
4,481
215
4.80
4,842
218
4.50
6,243
367
5.88
6,855
352
5.13
4,368
160
3.66
4,997
192
3.84
5,050
160
3.17
1,763
58
3.29
7,999
127
1.59
9,719
216
2.22
4,766
152
3.19
2,079
88
4.23
1,514
67
4.43
2,956
166
5.62
822
28
3.41
1,418
92
6.49
1,940
77
3.97
1,733
130
7.50
1,109
31
2.80
132
3
2.27
1,494
19
1.27
7,343
145
1.97
2,091
53
2.53
126
2
1.59
210
7
3.33
2,365
64
2.71
0
0
0.00
4,107
106
2.58
834
0
0.00
578
7
1.21
2,299
212
9.22
1,130
56
4.96
1,272
47
3.70
1,972
87
4.41
2017-09-25 05:12:12
66.1 ร้อยละของเด็กอาย 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 51)149,628
117,214
78.34
3,614
3,070
84.95
447
342
76.51
0
0
0.00
5,152
3,732
72.44
4,714
4,296
91.13
4,101
3,464
84.47
1,179
930
78.88
4,407
3,053
69.28
4,927
4,161
84.45
7,451
6,135
82.34
3,921
3,295
84.03
6,775
5,929
87.51
2,333
1,724
73.90
4,481
3,660
81.68
4,842
3,839
79.29
6,243
4,284
68.62
6,855
5,864
85.54
4,368
3,870
88.60
4,997
4,356
87.17
5,050
3,750
74.26
1,763
1,440
81.68
7,999
7,052
88.16
9,719
8,367
86.09
4,766
3,481
73.04
2,079
1,644
79.08
1,514
1,257
83.03
2,956
2,195
74.26
822
8
0.97
1,418
865
61.00
1,940
1,728
89.07
1,733
649
37.45
1,109
786
70.87
132
7
5.30
1,494
135
9.04
7,343
6,372
86.78
2,091
852
40.75
126
111
88.10
210
163
77.62
2,365
2,143
90.61
0
0
0.00
4,107
3,209
78.13
834
0
0.00
578
119
20.59
2,299
1,704
74.12
1,130
966
85.49
1,272
1,088
85.53
1,972
1,119
56.74
2017-09-25 05:12:57
66.2 ส่วนสูงเฉลี่ย ที่อายุ 5 ปี 22,291
14,850
66.62
492
273
55.49
80
35
43.75
0
0
0.00
802
496
61.85
748
572
76.47
759
531
69.96
183
132
72.13
566
324
57.24
790
539
68.23
1,059
710
67.04
633
423
66.82
1,020
699
68.53
358
268
74.86
729
480
65.84
756
488
64.55
866
513
59.24
1,103
807
73.16
715
463
64.76
852
562
65.96
687
393
57.21
260
157
60.38
1,258
941
74.80
1,617
1,357
83.92
733
432
58.94
336
210
62.50
252
160
63.49
501
310
61.88
1
0
0.00
200
141
70.50
349
222
63.61
344
289
84.01
121
99
81.82
4
3
75.00
22
15
68.18
1,131
611
54.02
83
26
31.33
16
15
93.75
34
2
5.88
403
279
69.23
0
0
0.00
516
253
49.03
0
0
0.00
0
0
0.00
306
234
76.47
178
119
66.85
202
134
66.34
226
133
58.85
2017-09-25 05:13:46
66.3 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม 149,628
11,285
7.54
3,614
144
3.98
447
45
10.07
0
0
0.00
5,152
821
15.94
4,714
210
4.45
4,101
348
8.49
1,179
208
17.64
4,407
371
8.42
4,927
476
9.66
7,451
600
8.05
3,921
226
5.76
6,775
502
7.41
2,333
248
10.63
4,481
474
10.58
4,842
434
8.96
6,243
608
9.74
6,855
734
10.71
4,368
267
6.11
4,997
444
8.89
5,050
331
6.55
1,763
139
7.88
7,999
323
4.04
9,719
502
5.17
4,766
300
6.29
2,079
164
7.89
1,514
125
8.26
2,956
261
8.83
822
0
0.00
1,418
131
9.24
1,940
142
7.32
1,733
171
9.87
1,109
54
4.87
132
1
0.76
1,494
10
0.67
7,343
369
5.03
2,091
55
2.63
126
8
6.35
210
8
3.81
2,365
113
4.78
0
0
0.00
4,107
241
5.87
834
0
0.00
578
10
1.73
2,299
364
15.83
1,130
89
7.88
1,272
86
6.76
1,972
128
6.49
2017-09-25 05:14:25
66.4 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 149,628
16,365
10.94
3,614
297
8.22
447
41
9.17
0
0
0.00
5,152
734
14.25
4,714
438
9.29
4,101
423
10.31
1,179
182
15.44
4,407
327
7.42
4,927
649
13.17
7,451
914
12.27
3,921
433
11.04
6,775
812
11.99
2,333
223
9.56
4,481
583
13.01
4,842
562
11.61
6,243
726
11.63
6,855
921
13.44
4,368
401
9.18
4,997
718
14.37
5,050
502
9.94
1,763
206
11.68
7,999
814
10.18
9,719
894
9.20
4,766
596
12.51
2,079
246
11.83
1,514
178
11.76
2,956
330
11.16
822
28
3.41
1,418
139
9.80
1,940
161
8.30
1,733
208
12.00
1,109
55
4.96
132
1
0.76
1,494
15
1.00
7,343
936
12.75
2,091
154
7.36
126
19
15.08
210
29
13.81
2,365
156
6.60
0
0
0.00
4,107
409
9.96
834
0
0.00
578
14
2.42
2,299
407
17.70
1,130
162
14.34
1,272
131
10.30
1,972
191
9.69
2017-09-25 05:14:52
7เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด (ร้อยละ 95)                                                
77.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (ร้อยละ 95)(061)12,545
11,834
94.33
318
311
97.80
39
38
97.44
0
0
0.00
424
408
96.23
361
353
97.78
292
288
98.63
110
103
93.64
400
388
97.00
419
411
98.09
668
635
95.06
356
352
98.88
564
555
98.40
207
196
94.69
423
416
98.35
408
372
91.18
540
509
94.26
550
536
97.45
387
346
89.41
417
410
98.32
441
430
97.51
162
157
96.91
680
651
95.74
855
804
94.04
369
360
97.56
183
177
96.72
135
133
98.52
239
212
88.70
49
22
44.90
129
121
93.80
151
150
99.34
24
20
83.33
106
68
64.15
6
0
0.00
91
62
68.13
579
551
95.16
171
122
71.35
18
14
77.78
14
14
100.00
207
203
98.07
0
0
0.00
320
296
92.50
93
35
37.63
36
25
69.44
198
194
97.98
94
90
95.74
121
120
99.17
191
176
92.15
2017-09-25 05:15:43
77.2 ร้อยละของเด็ก 1 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90)12,545
11,411
90.96
318
310
97.48
39
37
94.87
0
0
0.00
424
387
91.27
361
351
97.23
292
283
96.92
110
101
91.82
400
350
87.50
419
410
97.85
668
607
90.87
356
345
96.91
564
553
98.05
207
181
87.44
423
409
96.69
408
355
87.01
540
481
89.07
550
538
97.82
387
297
76.74
417
407
97.60
441
417
94.56
162
157
96.91
680
627
92.21
855
803
93.92
369
349
94.58
183
173
94.54
135
128
94.81
239
206
86.19
49
18
36.73
129
106
82.17
151
149
98.68
24
14
58.33
106
67
63.21
6
0
0.00
91
23
25.27
579
546
94.30
171
92
53.80
18
11
61.11
14
13
92.86
207
196
94.69
0
0
0.00
320
289
90.31
93
31
33.33
36
8
22.22
198
190
95.96
94
92
97.87
121
120
99.17
191
184
96.34
2017-09-25 05:16:03
77.3 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) 13,208
12,470
94.41
336
327
97.32
38
38
100.00
0
0
0.00
463
454
98.06
455
451
99.12
347
344
99.14
112
105
93.75
403
382
94.79
441
432
97.96
683
654
95.75
354
353
99.72
597
591
99.00
193
181
93.78
392
384
97.96
442
404
91.40
547
501
91.59
580
577
99.48
384
371
96.61
425
417
98.12
474
450
94.94
164
162
98.78
645
619
95.97
951
920
96.74
443
434
97.97
155
151
97.42
121
118
97.52
238
228
95.80
83
37
44.58
103
96
93.20
191
189
98.95
60
34
56.67
102
66
64.71
10
4
40.00
113
62
54.87
656
635
96.80
145
91
62.76
7
5
71.43
17
17
100.00
193
186
96.37
0
0
0.00
412
363
88.11
102
37
36.27
62
44
70.97
196
186
94.90
89
88
98.88
121
121
100.00
163
161
98.77
2017-09-25 05:16:27
77.4.1 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ( JE2/JE3 ) (ร้อยละ 90)14,484
13,755
94.97
380
376
98.95
39
39
100.00
0
0
0.00
503
485
96.42
419
417
99.52
400
393
98.25
110
101
91.82
378
365
96.56
471
465
98.73
718
689
95.96
366
365
99.73
687
684
99.56
192
177
92.19
422
406
96.21
488
479
98.16
592
539
91.05
676
671
99.26
409
393
96.09
526
519
98.67
465
447
96.13
145
141
97.24
838
800
95.47
971
952
98.04
465
455
97.85
216
206
95.37
166
161
96.99
281
266
94.66
77
42
54.55
124
116
93.55
208
207
99.52
130
86
66.15
101
47
46.53
10
5
50.00
134
79
58.96
714
702
98.32
207
136
65.70
8
5
62.50
16
16
100.00
228
224
98.25
0
0
0.00
365
349
95.62
108
48
44.44
46
28
60.87
248
241
97.18
110
108
98.18
115
115
100.00
212
210
99.06
2017-09-25 05:16:50
77.4.2 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (MMR2) (ร้อยละ 95)14,484
13,672
94.39
380
376
98.95
39
39
100.00
0
0
0.00
503
483
96.02
419
417
99.52
400
394
98.50
110
106
96.36
378
368
97.35
471
466
98.94
718
676
94.15
366
364
99.45
687
684
99.56
192
179
93.23
422
408
96.68
488
480
98.36
592
521
88.01
676
672
99.41
409
392
95.84
526
518
98.48
465
442
95.05
145
144
99.31
838
797
95.11
971
952
98.04
465
460
98.92
216
208
96.30
166
163
98.19
281
271
96.44
77
36
46.75
124
114
91.94
208
208
100.00
130
55
42.31
101
13
12.87
10
4
40.00
134
75
55.97
714
707
99.02
207
143
69.08
8
5
62.50
16
16
100.00
228
225
98.68
0
0
0.00
365
343
93.97
108
46
42.59
46
29
63.04
248
240
96.77
110
107
97.27
115
115
100.00
212
211
99.53
2017-09-25 05:17:11
77.5 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90)16,599
15,509
93.43
370
366
98.92
48
48
100.00
0
0
0.00
582
565
97.08
542
539
99.45
458
446
97.38
120
105
87.50
477
445
93.29
549
539
98.18
768
732
95.31
417
415
99.52
725
721
99.45
274
262
95.62
481
463
96.26
557
540
96.95
667
613
91.90
761
745
97.90
461
450
97.61
516
509
98.64
535
522
97.57
200
196
98.00
901
881
97.78
1,027
1,015
98.83
464
458
98.71
231
218
94.37
171
166
97.08
336
313
93.15
113
64
56.64
152
147
96.71
220
218
99.09
325
132
40.62
129
67
51.94
15
6
40.00
208
96
46.15
799
789
98.75
275
159
57.82
15
12
80.00
27
26
96.30
272
263
96.69
0
0
0.00
471
427
90.66
103
40
38.84
87
48
55.17
243
239
98.35
138
137
99.28
165
165
100.00
204
202
99.02
2017-09-25 05:17:31
8เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปากและฝึกทักษะผู้ดูแลเด็กให้ดูแลทันตสุขภาพอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 90)(2330011+Dental)(รอบแรกร้อยละ50)149,628
127,814
85.42
3,614
3,256
90.09
447
433
96.87
0
0
0.00
5,152
4,445
86.28
4,714
4,321
91.66
4,101
3,831
93.42
1,179
1,105
93.72
4,407
3,949
89.61
4,927
4,516
91.66
7,451
6,540
87.77
3,921
3,699
94.34
6,775
5,731
84.59
2,333
1,930
82.73
4,481
3,913
87.32
4,842
3,963
81.85
6,243
5,543
88.79
6,855
6,377
93.03
4,368
3,843
87.98
4,997
4,780
95.66
5,050
4,376
86.65
1,763
1,443
81.85
7,999
6,853
85.67
9,719
8,911
91.69
4,766
3,842
80.61
2,079
1,776
85.43
1,514
1,361
89.89
2,956
2,262
76.52
822
298
36.25
1,418
1,163
82.02
1,940
1,822
93.92
1,733
632
36.47
1,109
397
35.80
132
12
9.09
1,494
569
38.09
7,343
6,549
89.19
2,091
1,145
54.76
126
103
81.75
210
84
40.00
2,365
2,114
89.39
0
0
0.00
4,107
3,633
88.46
834
351
42.09
578
267
46.19
2,299
1,989
86.52
1,130
1,039
91.95
1,272
1,202
94.50
1,972
1,446
73.33
2017-09-25 05:17:53
9เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับการป้องกันด้วยฟลูออไรด์เฉพาะที่ (ร้อยละ 70)(2377020,2377021)(รอบแรกร้อยละ35)128,085
105,571
82.42
3,070
2,651
86.35
379
356
93.93
0
0
0.00
4,342
3,946
90.88
4,007
3,619
90.32
3,605
3,136
86.99
988
889
89.98
3,656
3,279
89.69
4,265
3,697
86.68
6,179
5,251
84.98
3,258
3,036
93.19
5,720
4,664
81.54
1,964
1,692
86.15
3,793
3,366
88.74
4,174
3,293
78.89
5,299
4,395
82.94
5,797
5,329
91.93
3,722
2,920
78.45
4,246
4,040
95.15
4,265
3,234
75.83
1,457
1,229
84.35
6,871
5,508
80.16
8,450
7,673
90.80
4,120
3,058
74.22
1,759
1,477
83.97
1,313
1,113
84.77
2,571
1,854
72.11
794
258
32.49
1,208
1,004
83.11
1,694
1,619
95.57
1,705
444
26.04
967
121
12.51
120
8
6.67
1,309
405
30.94
6,264
5,831
93.09
1,807
667
36.91
105
85
80.95
191
83
43.46
2,049
1,843
89.95
0
0
0.00
3,530
3,043
86.20
802
311
38.78
545
244
44.77
1,909
1,610
84.34
965
918
95.13
1,112
1,088
97.84
1,739
1,284
73.84
2017-09-25 05:18:42
10เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการอุดฟัน (ร้อยละ 20)('2377040','2387199','23771A1','23771A2', '23771A3','23771A4','23771B1','23771B2','23771B3','23771B4','23771C1', '23771C2','23771C3','2377210','2377221','2377223','23771L1','23871U1')(ร้อยละ 20)(รอบแรกร้อยละ10)75,473
16,506
21.87
1,751
279
15.93
226
60
26.55
0
0
0.00
2,545
583
22.91
2,374
781
32.90
2,187
600
27.43
554
144
25.99
2,112
845
40.01
2,535
460
18.15
3,505
373
10.64
1,887
410
21.73
3,316
787
23.73
1,211
333
27.50
2,212
555
25.09
2,444
558
22.83
3,052
644
21.10
3,357
922
27.47
2,174
368
16.93
2,468
894
36.22
2,464
615
24.96
856
184
21.50
4,046
948
23.43
4,842
1,316
27.18
2,456
380
15.47
1,044
230
22.03
751
150
19.97
1,559
172
11.03
506
34
6.72
744
135
18.15
985
295
29.95
1,414
59
4.17
575
17
2.96
82
5
6.10
853
34
3.99
3,710
885
23.85
1,124
56
4.98
63
2
3.17
127
7
5.51
1,237
383
30.96
0
0
0.00
2,076
152
7.32
417
25
6.00
352
26
7.39
1,057
311
29.42
572
226
39.51
651
207
31.80
1,000
56
5.60
2017-09-25 03:34:06
11นักเรียน ป.6 ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 95)(024)31,010
16,008
51.62
424
225
53.07
120
2
1.67
0
0
0.00
1,102
381
34.57
876
363
41.44
832
214
25.72
220
215
97.73
807
332
41.14
1,070
80
7.48
1,635
580
35.47
698
438
62.75
1,300
493
37.92
505
246
48.71
1,058
927
87.62
893
541
60.58
1,276
605
47.41
1,510
984
65.17
1,020
754
73.92
1,088
801
73.62
959
496
51.72
294
252
85.71
1,525
455
29.84
2,824
1,959
69.37
731
265
36.25
324
48
14.81
297
143
48.15
510
244
47.84
0
0
0.00
302
264
87.42
429
349
81.35
135
55
40.74
937
651
69.48
0
0
0.00
390
121
31.03
851
474
55.70
1,657
323
19.49
500
426
85.20
0
0
0.00
488
402
82.38
0
0
0.00
402
181
45.02
0
0
0.00
0
0
0.00
345
311
90.14
201
175
87.06
230
230
100.00
245
3
1.22
2017-09-25 03:35:49
12เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา ที่ผิดปกติได้รับการแก้ไข /ส่งต่อ (ร้อยละ 85)27,502
23,410
85.12
397
340
85.64
110
108
98.18
0
0
0.00
1,138
989
86.91
794
684
86.15
784
761
97.07
244
241
98.77
674
543
80.56
974
801
82.24
1,337
820
61.33
652
625
95.86
1,092
959
87.82
422
382
90.52
993
915
92.15
761
479
62.94
1,152
997
86.55
1,285
1,152
89.65
1,113
676
60.74
941
785
83.42
861
706
82.00
250
249
99.60
1,378
1,264
91.73
2,749
2,472
89.92
628
537
85.51
289
220
76.12
277
230
83.03
492
485
98.58
0
0
0.00
224
224
100.00
291
265
91.07
93
93
100.00
808
806
99.75
0
0
0.00
548
398
72.63
732
537
73.36
867
802
92.50
488
483
98.98
0
0
0.00
351
349
99.43
0
0
0.00
418
407
97.37
0
0
0.00
0
0
0.00
261
175
67.05
210
124
59.05
200
166
83.00
224
161
71.88
2017-09-25 03:40:45
13เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ร้อยละ 66)220,366
164,470
74.63
3,735
2,697
72.21
990
708
71.52
0
0
0.00
8,928
6,317
70.75
7,072
5,778
81.70
7,212
5,397
74.83
2,036
1,456
71.51
4,128
3,222
78.05
9,027
6,440
71.34
10,191
7,751
76.06
5,132
4,006
78.06
9,334
7,034
75.36
3,610
2,535
70.22
8,899
6,280
70.57
5,758
4,068
70.65
8,626
5,843
67.74
12,355
8,960
72.52
8,661
7,213
83.28
8,268
6,601
79.84
5,647
4,010
71.01
1,825
1,336
73.21
12,283
9,460
77.02
20,735
15,513
74.82
5,252
4,029
76.71
2,352
1,742
74.06
2,472
1,734
70.15
4,137
3,171
76.65
0
0
0.00
1,924
1,385
71.99
2,570
2,190
85.21
831
579
69.68
4,075
2,922
71.71
0
0
0.00
3,082
2,094
67.94
5,570
4,650
83.48
5,048
3,496
69.26
4,425
2,740
61.92
0
0
0.00
3,304
2,752
83.29
0
0
0.00
2,749
1,978
71.95
0
0
0.00
0
0
0.00
2,580
1,773
68.72
1,744
1,365
78.27
1,913
1,698
88.76
1,886
1,547
82.03
2017-09-25 03:45:34
14ร้อยละการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ร้อยละ 20-25)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
15เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 (วัดปี 2564สำรวจทุก 5 ปี ) (1.รพสตมีกระบวนการกินก่อนเล็กเล่า 2.ศูนย์เด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
16ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
17เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (ร้อยละ 25) (2387030) ปีการศึกษา 256027,084
10,841
40.03
394
168
42.64
110
33
30.00
0
0
0.00
1,142
465
40.72
763
385
50.46
785
417
53.12
244
148
60.66
715
274
38.32
974
343
35.22
1,323
713
53.89
651
365
56.07
1,091
509
46.65
417
226
54.20
993
381
38.37
772
322
41.71
1,134
371
32.72
1,281
672
52.46
768
238
30.99
944
464
49.15
862
308
35.73
250
125
50.00
1,375
696
50.62
2,730
652
23.88
627
157
25.04
289
218
75.43
277
197
71.12
492
238
48.37
0
0
0.00
224
130
58.04
291
185
63.57
93
0
0.00
808
2
0.25
0
0
0.00
546
1
0.18
733
350
47.75
820
225
27.44
488
2
0.41
0
0
0.00
366
184
50.27
0
0
0.00
418
215
51.44
0
0
0.00
0
0
0.00
261
113
43.30
210
105
50.00
199
129
64.82
224
115
51.34
2017-09-25 03:50:17
18เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (ร้อยละ 40)(รอบแรกร้อยละ25)202,766
132,513
65.35
5,085
2,125
41.79
707
478
67.61
0
0
0.00
7,020
3,396
48.38
6,237
3,521
56.45
6,104
2,646
43.35
1,593
2,155
135.28
5,475
3,656
66.78
6,780
3,703
54.62
9,490
5,115
53.90
5,387
3,704
68.76
8,607
4,812
55.91
3,174
5,977
188.31
5,871
4,209
71.69
6,469
6,556
101.34
8,033
3,695
46.00
9,198
5,564
60.49
6,223
2,778
44.64
6,662
5,891
88.43
6,697
3,522
52.59
2,312
2,841
122.88
10,376
5,355
51.61
13,413
9,408
70.14
5,652
2,128
37.65
2,619
2,493
95.19
1,804
1,766
97.89
4,249
3,517
82.77
1,106
171
15.46
2,140
3,143
146.87
2,597
4,163
160.30
2,840
77
2.71
1,392
63
4.53
167
0
0.00
2,939
753
25.62
10,245
6,489
63.34
4,310
2,224
51.60
215
413
192.09
409
32
7.82
2,936
3,225
109.84
0
0
0.00
5,641
2,132
37.79
579
0
0.00
766
0
0.00
2,872
2,800
97.49
1,726
1,088
63.04
1,678
1,322
78.78
2,971
1,755
59.07
2017-09-25 03:54:32
19ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (สุ่มวัดระดับ จังหวัด ) (ร้อยละ 52)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
20อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ร้อยละ 15)80,843
1,928
2.38
2,188
44
2.01
236
5
2.12
0
0
0.00
2,525
85
3.37
2,250
60
2.67
1,977
44
2.23
519
11
2.12
2,008
62
3.09
2,532
75
2.96
3,384
88
2.60
1,979
53
2.68
3,300
94
2.85
1,183
26
2.20
2,133
47
2.20
2,810
44
1.57
3,101
78
2.52
3,409
83
2.43
2,211
57
2.58
2,056
67
3.26
2,475
61
2.46
782
20
2.56
3,986
132
3.31
5,196
114
2.19
2,262
86
3.80
814
18
2.21
605
18
2.98
1,617
47
2.91
592
1
0.17
779
8
1.03
901
17
1.89
757
20
2.64
689
15
2.18
70
0
0.00
1,202
16
1.33
4,160
89
2.14
2,127
27
1.27
3,973
21
0.53
192
3
1.56
992
27
2.72
0
0
0.00
2,520
55
2.18
687
1
0.15
461
10
2.17
1,151
33
2.87
625
11
1.76
530
11
2.08
897
44
4.91
2017-07-04 00:24:08
21ร้อยละของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจาก รพ. (ร้อยละ 60)(ยาฉีด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด)2,165
1,324
61.15
46
35
76.09
8
4
50.00
0
0
0.00
115
43
37.39
73
39
53.42
61
38
62.30
17
12
70.59
70
42
60.00
90
44
48.89
106
47
44.34
62
39
62.90
102
72
70.59
34
25
73.53
64
36
56.25
56
27
48.21
87
47
54.02
66
56
84.85
59
33
55.93
67
50
74.63
64
50
78.13
21
11
52.38
155
95
61.29
128
96
75.00
87
54
62.07
26
20
76.92
15
11
73.33
55
32
58.18
3
1
33.33
12
7
58.33
16
12
75.00
15
13
86.67
14
6
42.86
0
0
0.00
11
5
45.45
88
61
69.32
24
18
75.00
27
20
74.07
2
2
100.00
28
19
67.86
0
0
0.00
64
33
51.56
1
0
0.00
13
6
46.15
32
23
71.88
16
15
93.75
16
13
81.25
49
12
24.49
2017-09-25 04:28:45
22ความสำเร็จการการดำเนินงานชมรม To be No.1 คุณภาพ ตามเกณฑ์ (ระดับ 5)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
23ร้อยละของประชาชนวัยทํางาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ 36)(แฟ้มncdscreen+chronicfu)210,182
110,396
52.52
7,305
3,670
50.24
727
354
48.69
0
0
0.00
7,531
3,093
41.07
6,470
3,269
50.53
4,175
2,062
49.39
1,067
387
36.27
5,428
2,705
49.83
9,035
5,038
55.76
9,474
4,559
48.12
5,134
2,668
51.97
9,136
4,741
51.89
2,347
1,226
52.24
4,814
2,361
49.04
7,222
3,805
52.69
10,155
4,766
46.93
8,852
4,029
45.52
4,407
2,328
52.83
5,076
2,230
43.93
7,806
3,926
50.29
2,625
1,014
38.63
11,972
6,575
54.92
18,928
11,919
62.97
5,601
2,839
50.69
1,849
814
44.02
1,221
507
41.52
4,906
2,683
54.69
1,401
480
34.26
1,457
852
58.48
2,089
1,229
58.83
3,156
1,740
55.13
160
73
45.63
301
100
33.22
803
282
35.12
12,975
7,699
59.34
1,331
538
40.42
687
301
43.81
757
618
81.64
3,407
1,962
57.59
0
0
0.00
9,082
6,045
66.56
1
0
0.00
851
531
62.40
3,490
1,597
45.76
1,315
707
53.76
1,286
597
46.42
2,370
1,477
62.32
2017-09-25 04:30:04
24ร้อยละของตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ?านเกณฑ์ (ร้อยละ 50)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
25ร้อยละของ Healthy Ageing -ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ /มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีการคัดกรอง Geriatric syndrome ในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ร้อยละ 80n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
26ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับบริการตรวจสุขภาพหรือบริการสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 50)(ทั้งหมดยกเว้น 2330010)(รอบแรกร้อยละ30)153,196
80,533
52.57
1,983
1,253
63.19
336
162
48.21
32,164
9,721
30.22
4,007
2,550
63.64
2,208
1,737
78.67
2,379
1,750
73.56
1,631
1,253
76.82
3,014
1,908
63.30
3,783
1,987
52.52
5,332
2,794
52.40
3,114
1,921
61.69
4,326
2,630
60.80
1,895
1,132
59.74
5,152
2,634
51.13
4,628
3,348
72.34
4,934
2,790
56.55
4,942
3,621
73.27
3,822
1,590
41.60
6,104
4,526
74.15
3,544
2,219
62.61
1,679
1,146
68.25
4,640
2,367
51.01
8,383
4,875
58.15
2,762
1,497
54.20
2,153
1,486
69.02
1,406
958
68.14
1,103
672
60.92
9,781
1,894
19.36
1,431
1,079
75.40
1,510
1,042
69.01
804
555
69.03
634
395
62.30
114
10
8.77
1,519
443
29.16
3,437
2,720
79.14
1,671
802
48.00
264
156
59.09
143
122
85.31
2,232
1,654
74.10
0
0
0.00
2,860
1,695
59.27
33
0
0.00
164
132
80.49
1,918
1,170
61.00
1,013
781
77.10
1,274
753
59.11
970
603
62.16
2017-09-25 04:30:38
27ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
28อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
29ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชิงรุก(วัดระดับจังหวัด) (ร้อยละ 85)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
30ร้อยละของตําบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดําริ) (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
31 ระดับความสำเร็จ อำเภอผ่านเกณฑ์การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (2คุณลักษณะ) ระดับ5 : (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
32อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน (1.ทีมก่อการดี 2.Mapping พื้นที่เสี่ยง 3.ควบคุมพื้นที่เสียงตามเกณฑ์ที่กำหนด 4.การฟื้นความรู้ CPR (ไม่เกิน 5ต่อแสน ปชก.เด็ก15ปี)(W65-W74)410,799
18
4.38
10,224
0
0.00
1,390
0
0.00
0
0
0.00
14,248
1
7.02
12,937
0
0.00
12,015
5
41.61
3,183
0
0.00
11,521
3
26.04
13,634
0
0.00
19,740
2
10.13
10,688
0
0.00
17,959
3
16.70
6,494
0
0.00
12,036
0
0.00
13,186
2
15.17
16,615
1
6.02
18,843
0
0.00
12,397
0
0.00
13,669
0
0.00
13,662
0
0.00
4,693
0
0.00
21,230
0
0.00
27,303
0
0.00
11,201
0
0.00
5,402
0
0.00
3,801
0
0.00
8,368
0
0.00
2,206
0
0.00
4,199
0
0.00
5,286
0
0.00
4,801
0
0.00
2,914
0
0.00
347
0
0.00
5,335
0
0.00
20,760
0
0.00
7,892
0
0.00
455
0
0.00
757
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
11,404
0
0.00
1,513
0
0.00
1,586
0
0.00
6,037
0
0.00
3,415
0
0.00
3,451
0
0.00
5,851
1
17.09
2017-09-25 04:40:43
33ระดับความสำเร็จ อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ไม่เกิน 14 ต่อแสนประชากรn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
3434.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่136,340
14,200
10.42
1,851
133
7.19
274
61
22.26
29,672
2,438
8.22
3,585
423
11.80
2,000
207
10.35
2,105
205
9.74
1,471
97
6.59
2,579
336
13.03
3,009
773
25.69
4,755
574
12.07
2,739
371
13.55
3,761
563
14.97
1,770
121
6.84
4,818
330
6.85
4,329
300
6.93
4,441
471
10.61
4,326
595
13.75
3,141
380
12.10
4,959
619
12.48
3,150
343
10.89
1,515
142
9.37
4,351
254
5.84
6,933
850
12.26
2,433
237
9.74
1,970
152
7.72
1,232
139
11.28
970
124
12.78
9,019
982
10.89
1,328
103
7.76
1,413
95
6.72
712
70
9.83
574
49
8.54
112
3
2.68
1,310
200
15.27
3,247
191
5.88
1,598
72
4.51
255
10
3.92
131
12
9.16
1,996
224
11.22
0
0
0.00
2,577
195
7.57
0
0
0.00
101
30
29.70
1,356
196
14.45
658
319
48.48
1,104
89
8.06
710
89
12.54
2017-09-25 04:41:13
3434.2 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่240,451
24,093
10.02
3,989
67
1.68
627
81
12.92
55,050
4,716
8.57
6,254
681
10.89
2,507
363
14.48
3,498
311
8.89
2,665
271
10.17
4,229
516
12.20
6,484
360
5.55
8,038
817
10.16
5,364
768
14.32
6,894
1,142
16.57
2,943
245
8.32
4,248
502
11.82
4,515
377
8.35
7,839
562
7.17
7,892
1,601
20.29
3,419
579
16.93
8,600
790
9.19
6,288
629
10.00
3,526
311
8.82
7,576
466
6.15
11,914
1,500
12.59
4,364
480
11.00
2,178
197
9.05
1,786
295
16.52
1,565
213
13.61
22,228
1,729
7.78
1,906
262
13.75
1,526
150
9.83
1,448
155
10.70
1,039
116
11.16
135
0
0.00
1,884
693
36.78
6,824
241
3.53
3,192
144
4.51
698
14
2.01
307
66
21.50
3,475
557
16.03
0
0
0.00
4,889
199
4.07
0
0
0.00
307
33
10.75
3,082
433
14.05
682
187
27.42
1,395
129
9.25
1,182
128
10.83
2017-09-25 04:43:20
35ระดับความสำเร็จวัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม /ท่อน้ำดีn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
36ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคลินิก NCD/CKD คุณภาพ (ระดับ 4)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
36ขั้นตอนที่ 2 ข้อ 6.คัดกรองความเสี่ยง DM HTร้อยละ 90829,175
767,449
92.56
23,393
22,759
97.29
2,922
2,911
99.62
0
0
0.00
28,191
27,112
96.17
21,210
20,748
97.82
20,281
19,762
97.44
5,420
5,180
95.57
21,715
21,079
97.07
29,550
28,830
97.56
38,099
37,078
97.32
20,552
20,033
97.47
35,894
34,961
97.40
12,223
11,548
94.48
21,167
20,653
97.57
27,271
25,414
93.19
40,752
37,036
90.88
36,402
35,701
98.07
20,013
19,121
95.54
22,341
22,049
98.69
27,552
26,356
95.66
8,534
8,345
97.79
44,685
41,330
92.49
61,613
60,199
97.71
19,685
19,075
96.90
9,477
8,709
91.90
6,360
6,162
96.89
15,668
15,063
96.14
8,364
5,438
65.02
7,350
7,115
96.80
8,845
8,753
98.96
8,515
8,233
96.69
8,199
2,236
27.27
790
707
89.49
10,515
4,742
45.10
41,282
39,467
95.60
27,010
10,922
40.44
2,210
1,840
83.26
2,658
2,537
95.45
10,964
10,831
98.79
0
0
0.00
28,045
27,069
96.52
4,734
2,889
61.03
2,785
2,612
93.79
11,877
11,606
97.72
6,381
6,256
98.04
6,027
6,000
99.55
11,654
10,982
94.23
2017-09-25 04:45:27
37ร้อยละของผลิตภัณฑ?อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
38ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง (วัดระดับจังหวัด) (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
39ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 19)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
40Lag ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate) (เป้ากระทรวงปี 60 ร้อยละ 74)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
41ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม เกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 95)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
42ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการ ตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
43ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ให้ ผนวก QSC ) (รพ.ร้อยละ 30 / รพ.สต.ร้อยละ 10)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
44จํานวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
45ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 90)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
46ร้อยละของอําเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ (ร้อยละ 95)                                                
46 46.1 ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการระดับดีขึ้นไป อำเภอ 1ตำบล( ตจบ 3มูลนิธิ )n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
46 46.2 หมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบระดับดีเยี่ยม รพสต. ละ 1 หมู่ n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
46 46.3 อำเภอผ่านเกณฑ์ DHS -PCA n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
47ร้อยละของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤต(Post Stroke)ได้รับบริการครบถ้วน (ร้อยละ 90)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
48ร้อยละของผู้พิการทุกประเภทได้รับกายอุปกรณ์ ครบถ้วน (1.ให้เพิ่มการดูแลกลุ่มหูตึง ตาบอด ออทีศติก) (ร้อยละ 90)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
4949.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ (DM : เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5%จากปี59หรือ มากกว่า40%)(HBA1C<7หรือFBSระหว่า70-130ใช้ค่าล่าสุด)153,196
47,939
31.29
1,983
579
29.20
336
172
51.19
32,164
6,980
21.70
4,007
1,618
40.38
2,208
841
38.09
2,379
925
38.88
1,631
838
51.38
3,014
995
33.01
3,783
1,256
33.20
5,332
1,926
36.12
3,114
1,101
35.36
4,326
1,459
33.73
1,895
835
44.06
5,152
1,848
35.87
4,628
2,328
50.30
4,934
1,195
24.22
4,942
1,552
31.40
3,822
1,252
32.76
6,104
2,424
39.71
3,544
1,045
29.49
1,679
388
23.11
4,640
1,540
33.19
8,383
2,133
25.44
2,762
901
32.62
2,153
734
34.09
1,406
586
41.68
1,103
431
39.08
9,781
3,967
40.56
1,431
433
30.26
1,510
502
33.25
804
71
8.83
634
202
31.86
114
26
22.81
1,519
415
27.32
3,437
798
23.22
1,671
304
18.19
264
73
27.65
143
24
16.78
2,232
885
39.65
0
0
0.00
2,860
697
24.37
33
7
21.21
164
8
4.88
1,918
666
34.72
1,013
315
31.10
1,274
453
35.56
970
211
21.75
2017-09-25 04:47:45
4949.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (HT : เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5% จากปี59หรือ มากกว่า50%)266,514
88,163
33.08
4,058
2,005
49.41
674
378
56.08
59,523
3,870
6.50
6,941
3,292
47.43
2,871
1,989
69.28
3,841
2,243
58.40
3,053
1,390
45.53
4,931
1,990
40.36
6,840
2,638
38.57
8,835
4,405
49.86
6,069
2,725
44.90
7,977
4,693
58.83
3,193
1,658
51.93
4,715
1,807
38.32
4,835
2,844
58.82
8,413
2,006
23.84
9,555
3,507
36.70
4,379
1,772
40.47
10,478
5,365
51.20
6,977
3,091
44.30
3,856
2,212
57.37
8,077
3,609
44.68
13,607
4,076
29.96
4,970
2,846
57.26
2,399
1,035
43.14
2,113
663
31.38
1,779
706
39.69
23,025
3,504
15.22
2,163
1,585
73.28
1,678
874
52.09
1,656
668
40.34
1,163
640
55.03
133
12
9.02
2,578
739
28.67
7,061
2,992
42.37
3,337
1,002
30.03
713
388
54.42
373
121
32.44
4,022
1,561
38.81
0
0
0.00
5,130
1,856
36.18
17
0
0.00
435
11
2.53
4,137
1,755
42.42
884
370
41.86
1,596
671
42.04
1,454
599
41.20
2017-09-25 05:00:29
50ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 90)230,934
206,691
89.50
4,657
4,443
95.40
786
739
94.02
0
0
0.00
9,275
8,609
92.82
4,429
4,238
95.69
5,043
4,784
94.86
3,616
3,472
96.02
6,519
5,917
90.77
6,229
5,305
85.17
7,515
7,051
93.83
7,278
6,790
93.29
10,047
9,406
93.62
4,500
4,101
91.13
4,648
4,190
90.15
3,862
3,725
96.45
10,485
8,907
84.95
5,276
4,709
89.25
7,713
7,216
93.56
8,283
7,758
93.66
3,757
3,422
91.08
4,348
4,133
95.06
7,293
6,665
91.39
19,566
15,175
77.56
6,375
6,077
95.33
3,454
2,916
84.42
1,591
1,489
93.59
2,783
2,694
96.80
25,482
21,862
85.79
1,168
861
73.72
2,745
2,185
79.60
1,945
1,465
75.32
1,291
1,086
84.12
239
133
55.65
3,157
2,543
80.55
8,164
7,512
92.01
3,693
3,043
82.40
744
724
97.31
382
371
97.12
4,860
4,425
91.05
0
0
0.00
6,655
5,986
89.95
35
12
34.29
515
455
88.35
5,101
4,944
96.92
748
683
91.31
2,566
2,531
98.64
2,116
1,939
91.64
2017-09-25 05:03:36
51อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ไม่เกินร้อยละ 7)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
52อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ไม่เกิน 130 ครั้ง ต่อแสนประชากร)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
53ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU ชั้นที่1 ระดับกำลังพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)820,497
38,063
4.64
12,409
714
5.75
2,831
163
5.76
13,288
719
5.41
38,609
1,461
3.78
22,229
838
3.77
16,898
627
3.71
7,565
518
6.85
23,681
1,092
4.61
33,995
1,374
4.04
42,441
2,012
4.74
23,966
1,038
4.33
40,495
1,225
3.03
11,703
549
4.69
27,786
1,514
5.45
31,051
1,873
6.03
31,334
1,270
4.05
42,640
3,833
8.99
25,184
626
2.49
19,364
866
4.47
33,774
1,085
3.21
12,274
548
4.46
45,782
1,783
3.89
39,571
1,172
2.96
25,119
984
3.92
8,229
469
5.70
7,393
356
4.82
16,015
485
3.03
24,997
1,340
5.36
7,914
340
4.30
8,919
336
3.77
4,266
661
15.49
3,946
749
18.98
1,157
9
0.78
5,313
197
3.71
17,513
1,267
7.23
6,924
354
5.11
2,649
34
1.28
827
10
1.21
12,944
765
5.91
0
0
0.00
23,619
1,322
5.60
6,879
158
2.30
1,782
11
0.62
13,358
562
4.21
7,321
252
3.44
7,111
203
2.85
7,432
299
4.02
2017-09-25 05:03:37
54อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (น้อยกว่า 5 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
55ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ขั้นตอนที่1 : ข้อ 1.1 ? 1.5 ขั้นตอนที่3 (ไม่รวมขั้นตอนที่2)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
56ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 18.5)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
57ความสำเร็จของการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกและใช้สมุนไพร (น้ำหนัก 50%) ขั้นที่ 5n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
58ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (ร้อยละ 50)(ผู้ป่วยอายุ15ปีขึ้นไปเข้ารับบริการ F32,F33,F38,F39,F341)43,607
5,465
12.53
1,283
64
4.99
148
60
40.54
0
0
0.00
1,446
161
11.13
1,068
44
4.12
988
439
44.43
266
16
6.02
1,055
64
6.07
1,525
315
20.66
1,947
44
2.26
1,092
25
2.29
1,867
831
44.51
600
27
4.50
1,041
231
22.19
1,401
38
2.71
2,023
25
1.24
1,795
45
2.51
986
39
3.96
1,073
95
8.85
1,472
123
8.36
488
109
22.34
2,289
199
8.69
3,190
1,248
39.12
993
59
5.94
470
1
0.21
305
73
23.93
818
15
1.83
653
22
3.37
365
31
8.49
411
51
12.41
526
1
0.19
451
17
3.77
82
2
2.44
643
30
4.67
2,310
323
13.98
1,471
156
10.61
565
22
3.89
160
10
6.25
565
30
5.31
0
0
0.00
1,480
139
9.39
298
115
38.59
159
0
0.00
658
22
3.34
302
11
3.64
288
50
17.36
591
43
7.28
2017-09-25 05:09:55
59อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
60อัตราตายจากติดเชื้อ (Sepsis) n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
61ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ (ร้อยละ 65)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
62อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (27.4 ต่อแสนประชากร)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
63ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
64อัตราตายจากโรคมะเร็งตับต่อปชก.แสนคน (ไม่เกิน 23.5 ต่อปชก.แสนคน)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
65อัตราตายจากมะเร็งปอดต่อปชก.แสนคน (18 ต่อปชก.แสนคน)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
66ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 65)16,951
10,488
61.87
0
0
0.00
0
0
0.00
836
466
55.74
630
388
61.59
342
244
71.35
372
200
53.76
227
163
71.81
338
225
66.57
187
115
61.50
721
433
60.06
384
263
68.49
721
413
57.28
262
151
57.63
1,253
701
55.95
864
480
55.56
869
540
62.14
1,066
663
62.20
1,490
1,118
75.03
970
629
64.85
401
246
61.35
78
66
84.62
931
559
60.04
1,139
674
59.17
427
287
67.21
200
115
57.50
238
152
63.87
191
73
38.22
0
0
0.00
135
62
45.93
405
282
69.63
3
1
33.33
219
158
72.15
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
177
117
66.10
0
0
0.00
390
215
55.13
0
0
0.00
0
0
0.00
270
163
60.37
49
28
57.14
74
47
63.51
92
51
55.43
2017-07-12 16:20:10
67ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการ ผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
68ร้อยละของ รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คน/1000 ประชากร (ร้อยละ 60)2,027,778
399,335
19.69
57,484
7,281
12.67
6,870
938
13.65
0
0
0.00
67,676
13,618
20.12
52,665
14,743
27.99
48,673
9,979
20.50
12,990
3,166
24.37
50,479
11,026
21.84
70,023
13,080
18.68
91,838
14,161
15.42
51,437
13,977
27.17
86,930
20,312
23.37
28,782
8,493
29.51
50,469
12,626
25.02
65,048
13,198
20.29
91,104
15,665
17.19
85,569
21,486
25.11
49,014
8,352
17.04
53,541
16,698
31.19
68,429
12,909
18.86
22,797
5,430
23.82
107,497
19,710
18.34
142,303
31,038
21.81
51,173
9,171
17.92
22,817
5,654
24.78
15,062
4,441
29.48
38,773
7,557
19.49
28,207
3,203
11.36
17,710
4,328
24.44
20,585
5,553
26.98
25,232
4,363
17.29
19,785
1,863
9.42
3,516
150
4.27
29,001
2,661
9.18
104,813
17,164
16.38
62,202
5,603
9.01
23,229
1,506
6.48
6,668
682
10.23
26,977
8,452
31.33
0
0
0.00
66,781
10,119
15.15
12,574
1,156
9.19
7,413
788
10.63
30,352
5,515
18.17
14,634
4,552
31.11
14,054
3,741
26.62
24,602
3,227
13.12
2017-07-07 09:48:34
69จํานวนการปลูกถ่ายไตสําเร็จ (วัดโรงพยาบาล A ระดับจังหวัด)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
70ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
71ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
72ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับอ - ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤต(สีแดง) และ Fast Tract (Stroke+Stemi) มาด้วยระบบ EMS n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
73อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma) (น้อยกว่าร้อยละ 1)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
74ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต(เหลือง/แดง)ได้รับปฏิบัติการภายใน 10 นาที (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
75ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2P safety (ร้อยละ 60)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
76รพ.ทุกระดับผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (ร้อยละ 75)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
77ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอําเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 20)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
78ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กําหนดn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
79ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สําหรับการ จัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาม เกณฑ์ที่กําหนดn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
80ระดับความสําเร็จในการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพ ระดับ 5 (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
81ร้อยละของจังหวัดมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา กําลังคนได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 60)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
82ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
83ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life Index) (ร้อยละ 50)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
84ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy work place index) (ร้อยละ 50)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
85อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (Loss Rate) (วัดระดับจังหวัด)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
86ร้อยละของอําเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ร้อยละ 50)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
87สสจ./โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป /ระดับอำเภอ(สสอ/รพช) ผ่านการประเมิน ITA (ระดับ 5 : ร้อยละ 85)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
88ความสำเร็จด้านการบริหารเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยาเพื่อลดต้นทุน (วัดระดับจังหวัด) (ระดับ 5)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
8888.1 ร้อยละการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด (ร้อยละ 70)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
8888.2 ร้อยละการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด (ร้อยละ 60)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
8888.3 ร้อยละการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ร่วมระดับจังหวัด (ร้อยละ 30)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
89ระดับความสำเร็จของหน่วยงานรับตรวจ มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐาน (ระดับ5 : ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
90ระดับความสำเร็จของการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนด (ระดับ3 : ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
91ร้อยละของหน่วยบริการ รพสต.บันทึกบัญชีได้ครบถ้วน ทันเวลา และถูกต้องตามหลักบัญชี (ร้อยละ 100)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
92ร้อยละหน่วยงานบริหารผ่านเกณฑ์ PMQA ระดับ Fundamental (ร้อยละ 55)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
93ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล วินิจฉัยสาเหตุการตาย (ill defineก) (ร้อยละ 25)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
94ร้อยละของหน่วยบริการมีการพัฒนานวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลนวตกรรม (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
95ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและ ตติยภูมิ สามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE)) (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
96ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record) (ระดับ 4)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
97ร้อยละของผู้ป่วย โรคจิตเข้าถึงบริการ (ต่อประชากรที่คาด การว่าป่วยเป็นโรค จิตในพื้นที่) (ร้อยละ65)12,608
3,420
27.13
372
212
56.99
43
58
134.88
0
0
0.00
417
182
43.65
306
39
12.75
285
120
42.11
77
21
27.27
303
65
21.45
442
61
13.80
565
118
20.89
315
130
41.27
540
513
95.00
172
67
38.95
299
56
18.73
404
58
14.36
585
95
16.24
516
89
17.25
282
53
18.79
309
138
44.66
425
78
18.35
141
63
44.68
663
113
17.04
922
160
17.35
287
30
10.45
135
5
3.70
87
41
47.13
236
62
26.27
192
17
8.85
105
16
15.24
119
14
11.76
153
22
14.38
131
30
22.90
24
3
12.50
186
39
20.97
668
268
40.12
428
78
18.22
167
3
1.80
47
2
4.26
163
49
30.06
0
0
0.00
430
136
31.63
88
7
7.95
46
0
0.00
191
48
25.13
88
18
20.45
82
20
24.39
172
23
13.37
2017-09-25 05:19:10
98ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ร้อยละ 10)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
99ร้อยละของหน่วยงานมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ รพช. 1 เรื่อง สสอ. 1 เรื่อง รพ.สต 1 เรื่อง n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
100ร้อยละของหน่วยงานมีการจัดการความรู้(Knowledge Management) ผ่านเกณฑ์ คุณภาพที่กำหนด (ร้อยละ 80)n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
101ร้อยละของประชากรในพื้นที่ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า (ร้อยละ 80)1,615,078
641,596
39.73
47,483
35,185
74.10
5,487
5,483
99.93
0
0
0.00
53,551
9,109
17.01
39,530
35,225
89.11
36,624
20,676
56.45
9,820
1,728
17.60
39,082
8,225
21.05
56,547
4,043
7.15
72,119
38,213
52.99
40,536
28,073
69.25
69,082
55,082
79.73
22,203
5,477
24.67
38,603
34,077
88.28
51,857
7,701
14.85
75,003
16,578
22.10
66,424
42,663
64.23
36,570
4,803
13.13
39,712
17,272
43.49
54,511
13,153
24.13
18,074
7,866
43.52
84,828
18,682
22.02
118,063
67,153
56.88
36,752
20,340
55.34
17,397
2,591
14.89
11,309
7,392
65.36
30,355
19,714
64.94
24,184
1,984
8.20
13,545
7,048
52.03
15,249
6,392
41.92
19,475
1,887
9.69
16,708
1,394
8.34
3,052
0
0.00
23,794
647
2.72
85,502
30,635
35.83
54,434
1,420
2.61
20,921
716
3.42
5,925
638
10.77
20,897
9,943
47.58
0
0
0.00
54,837
20,245
36.92
11,041
0
0.00
5,881
0
0.00
24,381
12,473
51.16
11,195
10,305
92.05
10,624
8,887
83.65
21,911
478
2.18
2017-09-25 03:34:53
102ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้าภายใน 1 ปี (ร้อยละ80)0
0
0.00
103อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ 6.3 ต่อประชากรแสนคน2,026,978
1
0.05
57,495
0
0.00
6,870
0
0.00
0
0
0.00
67,662
0
0.00
52,673
0
0.00
48,718
0
0.00
12,988
0
0.00
50,459
1
1.98
70,022
0
0.00
91,819
0
0.00
51,439
0
0.00
86,917
0
0.00
28,791
0
0.00
50,432
0
0.00
65,037
0
0.00
91,102
0
0.00
85,556
0
0.00
49,013
0
0.00
53,530
0
0.00
68,390
0
0.00
22,794
0
0.00
107,486
0
0.00
141,836
0
0.00
51,187
0
0.00
22,794
0
0.00
15,052
0
0.00
38,776
0
0.00
28,207
0
0.00
17,715
0
0.00
20,618
0
0.00
25,228
0
0.00
19,785
0
0.00
3,717
0
0.00
28,967
0
0.00
104,418
0
0.00
62,202
0
0.00
23,224
0
0.00
6,659
0
0.00
26,970
0
0.00
0
0
0.00
66,833
0
0.00
12,574
0
0.00
7,412
0
0.00
30,349
0
0.00
14,626
0
0.00
14,056
0
0.00
24,580
0
0.00
2017-07-06 19:53:45