ข้อ KPI -> CUP เทพารักษ์ รวม โรงพยาบาลเทพารักษ์ รพ.สต.วังยายทอง รพ.สต.บึงปรือ รพ.สต.สะพานหิน รพ.สต.หนองแวง รพ.สต.สำนักตะคร้อ Last update
0กลุ่มงานทันตสาธารณสุขn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการอุดฟัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20850
206
24.24
236
61
25.85
133
34
25.56
92
22
23.91
88
26
29.55
107
15
14.02
194
48
24.74
2019-04-17 07:45:09
2เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (เป้าหมายร้อยละ 60 )234
128
54.70
57
43
75.44
50
30
60.00
18
11
61.11
42
31
73.81
67
13
19.40
0
0
0.00
2019-04-17 07:45:16
3เด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับบริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรม (เป้าหมายร้อยละ 40 )2,704
1,034
38.24
672
279
41.52
353
143
40.51
285
101
35.44
223
105
47.09
498
133
26.71
673
273
40.56
2019-04-17 07:45:22
4มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อลดการสูญเสียฟัน1,074
232
21.60
643
101
15.71
62
41
66.13
40
2
5.00
45
19
42.22
138
69
50.00
146
0
0.00
2019-04-17 07:45:28
5เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการ สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 40 0
0
0.00
6รพ.สต.มีการ จัดบริการสุขภาพช่อง ปาก แบบมีคุณภาพ ครอบคลุม 5 กลุ่มวัย ดำเนินงานครบทั้ง 14 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 650
0
0.00
6ทันตบุคลากรมีการ ให้บริการสุขภาพช่อง ปากแก่ประชาชนใน เขตรับผิดชอบ ไม่น้อย กว่า 2,000 ครั้ง (1 คน ต่อ 2,000 ครั้ง)0
0
0.00
7กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพn/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
70
0
0.00