ข้อ KPI รวม ศรีษะละเลิง ศพช.ตลาดแค รพศ.มหาราชนครราชสีมา ครบุรี เสิงสาง คง บ้านเหลื่อม จักราช โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง บัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย พิมาย ห้วยแถลง ชุมพวง สูงเนิน ขามทะเลสอ สีคิ้ว ปากช่อง หนองบุญมาก แก้งสนามนาง โนนแดง วังน้ำเขียว ค่ายสุรนารี เมืองยาง ลำทะเมนชัย เดอะโกลเดนเกรท โคราชเมโมเรียล กองบิน 1 เทศบาล มะค่า หัวทะเล วัดบูรพ์ คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย พระทองคำ คลินิกฯการเคหะ รพ.เทพรัตน์ ศูนย์แพทย์ มทส. คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 เฉลิมพระเกียรติ บัวลาย สีดา เทพารักษ์ Last update
0กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการอุดฟัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
66,667
14,717
22.08
1,680
345
20.54
187
40
21.39
0
0
0.00
2,244
296
13.19
2,106
544
25.83
1,866
349
18.70
511
248
48.53
1,880
685
36.44
2,127
544
25.58
3,265
382
11.70
1,684
325
19.30
3,029
670
22.12
1,015
445
43.84
1,988
665
33.45
2,241
547
24.41
2,856
474
16.60
3,106
740
23.82
1,940
314
16.19
2,228
810
36.36
2,326
554
23.82
794
202
25.44
3,582
1,087
30.35
4,416
1,081
24.48
2,007
521
25.96
882
137
15.53
683
149
21.82
1,382
248
17.95
274
24
8.76
612
95
15.52
888
213
23.99
729
33
4.53
492
14
2.85
57
3
5.26
705
29
4.11
3,374
595
17.63
877
47
5.36
0
0
0.00
107
3
2.80
1,125
292
25.96
0
0
0.00
2,088
200
9.58
123
4
3.25
260
30
11.54
1,028
233
22.67
528
67
12.69
525
227
43.24
850
206
24.24
2019-04-17 07:45:09
2เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (เป้าหมายร้อยละ 60 ) 
30,314
18,823
62.09
499
259
51.90
130
90
69.23
0
0
0.00
1,263
836
66.19
876
582
66.44
842
579
68.76
210
174
82.86
821
638
77.71
1,102
616
55.90
1,478
801
54.19
719
535
74.41
1,166
839
71.96
513
334
65.11
1,078
792
73.47
821
600
73.08
1,267
737
58.17
1,374
889
64.70
931
734
78.84
960
760
79.17
956
642
67.15
288
227
78.82
1,624
1,138
70.07
2,888
1,869
64.72
674
470
69.73
268
164
61.19
280
210
75.00
508
341
67.13
0
0
0.00
262
116
44.27
329
230
69.91
118
69
58.47
808
9
1.11
0
0
0.00
712
296
41.57
918
648
70.59
1,362
304
22.32
0
0
0.00
0
0
0.00
460
305
66.30
0
0
0.00
889
336
37.80
0
0
0.00
0
0
0.00
292
216
73.97
189
153
80.95
205
157
76.59
234
128
54.70
2019-04-17 07:45:16
3เด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับบริการป้องกันและรักษาทางทันตกรรม (เป้าหมายร้อยละ 40 ) 
192,916
80,255
41.60
4,782
1,768
36.97
640
413
64.53
0
0
0.00
6,741
2,645
39.24
6,014
1,828
30.40
5,856
2,733
46.67
1,490
660
44.30
5,203
2,769
53.22
6,410
2,715
42.36
9,081
3,533
38.91
4,910
2,121
43.20
8,252
3,569
43.25
2,964
1,391
46.93
5,680
2,502
44.05
6,170
3,107
50.36
7,574
2,591
34.21
8,821
3,926
44.51
5,749
2,411
41.94
6,304
3,445
54.65
6,429
2,871
44.66
2,228
1,214
54.49
9,795
5,342
54.54
12,714
5,291
41.62
5,264
1,895
36.00
2,509
1,285
51.22
1,754
909
51.82
4,056
1,742
42.95
1,268
267
21.06
1,939
610
31.46
2,591
1,979
76.38
2,902
612
21.09
1,401
247
17.63
151
27
17.88
2,725
491
18.02
10,085
4,347
43.10
3,696
753
20.37
0
0
0.00
364
70
19.23
2,992
1,297
43.35
0
0
0.00
5,642
1,129
20.01
191
49
25.65
826
213
25.79
2,766
977
35.32
1,565
664
42.43
1,718
813
47.32
2,704
1,034
38.24
2019-04-17 07:45:22
4มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อลดการสูญเสียฟัน 
177,514
33,079
18.63
2,310
601
26.02
323
128
39.63
38,014
0
0.00
4,224
1,389
32.88
3,429
1,380
40.25
2,678
351
13.11
1,114
713
64.00
4,009
1,903
47.47
4,173
1,467
35.15
5,687
1,328
23.35
3,281
786
23.96
4,563
1,261
27.64
2,135
628
29.41
5,601
464
8.28
5,084
1,247
24.53
4,557
780
17.12
4,906
1,221
24.89
5,762
1,685
29.24
6,528
2,123
32.52
6,486
1,001
15.43
1,692
593
35.05
7,850
2,106
26.83
10,323
2,472
23.95
3,074
996
32.40
2,166
569
26.27
1,519
577
37.99
1,300
420
32.31
10,672
0
0.00
1,573
101
6.42
1,702
358
21.03
833
393
47.18
693
0
0.00
105
0
0.00
1,732
151
8.72
3,995
1,135
28.41
1,670
652
39.04
0
0
0.00
140
2
1.43
2,288
310
13.55
0
0
0.00
3,328
686
20.61
63
0
0.00
164
0
0.00
2,070
337
16.28
1,265
33
2.61
1,359
500
36.79
1,074
232
21.60
2019-04-17 07:45:28
5เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการ สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 40  
0
0
0.00
6รพ.สต.มีการ จัดบริการสุขภาพช่อง ปาก แบบมีคุณภาพ ครอบคลุม 5 กลุ่มวัย ดำเนินงานครบทั้ง 14 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
0
0
0.00
6ทันตบุคลากรมีการ ให้บริการสุขภาพช่อง ปากแก่ประชาชนใน เขตรับผิดชอบ ไม่น้อย กว่า 2,000 ครั้ง (1 คน ต่อ 2,000 ครั้ง) 
0
0
0.00
7กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
7 
0
0
0.00