ระบบรายงาน
งานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก
- การคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ SpecialPP ช่วงรณรงค์
อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี (ต่อ 1000 ประชากร)
ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาอายุ 15-19 ปี
ร้อยละของการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ 15-19 ปี ได้รับการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล
ร้อยละของการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ 15-19 ปี ได้รับการคุมกำเนิดกึ่งถาวรหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล

เด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า (แยกรายเดือน)
เด็กอายุ 5 เดือน 29 วัน กินนมแม่อย่างเดียว (แยกรายเดือน)

รายงาน CKD ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน
รายงานการประเมิน ADL ผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน