CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-10 23:19:57
ผู้พิการด้านการมองเห็น (ตา)
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ CUP จำนวนผู้พิการด้านการมองเห็น(ตา) จำนวนผู้พิการด้านการมองเห็นที่ได้รับการช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ
1 ศรีษะละเลิง (เมืองย่า 1) 1414330.50
2 ค่ายสุรนารี 400.00
3 เดอะโกลเดนเกรท 10880.00
4 โคราชเมโมเรียล 100.00
5 กองบิน 1 000.00
6 นครนครราชสีมา 200.00
7 มะค่า (เมืองย่า 3) 1778145.76
8 หัวทะเล (เมืองย่า 5) 3600.00
9 วัดบูรพ์ (เมืองย่า 6) 100.00
10 ชุมชนอบอุ่นมหาชัย 000.00
11 ชุมชนการเคหะ 000.00
12 ครบุรี 4044611.39
13 เสิงสาง 20420299.02
14 คง 2077737.20
15 บ้านเหลื่อม 602236.67
16 จักราช 866192.19
17 โชคชัย 234145.98
18 ด่านขุนทด 33712035.61
19 โนนไทย 24612350.00
20 ตลาดแค 20630.00
21 โนนสูง 40510325.43
22 ขามสะแกแสง 1385640.58
23 บัวใหญ่ 2994314.38
24 ประทาย 567366.35
25 ปักธงชัย 220177.73
26 พิมาย 25610039.06
27 ห้วยแถลง 647192.94
28 ชุมพวง 2996822.74
29 สูงเนิน 31821667.92
30 ขามทะเลสอ 854856.47
31 สีคิ้ว 2909231.72
32 ปากช่องนานา 18115283.98
33 หนองบุญมาก 1242016.13
34 แก้งสนามนาง 1043836.54
35 โนนแดง 795063.29
36 วังน้ำเขียว 1062725.47
37 เมืองยาง 17174.09
38 พระทองคำ 30521670.82
39 ลำทะเมนชัย 348102.87
40 บัวลาย 781519.23
41 สีดา 11754.27
รวมทั้งสิ้น 8087 2099 25.96
# แหล่งข้อมูล จากเว็ปผู้พิการ นครชัยบุรินทร์
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. ผู้พิการ ประเภทที่ 1 พิการทางการเห็น
ประมวลผลวันที่ : 2018-12-10 23:19:57