ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ :
ผลงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
Table 'hdc_korat.kreport_ncdscreen_62' doesn't exist
ที่ CUP จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นเบาหวาน หรือ ความดัน จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรอง คิดเป็นร้อยละ