ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 05:34:48
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ
จังหวัดนครราชสีมา    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP รวมทั้งสิ้น มีนาคม 62 เมษายน 62 พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 ตุลาคม 61 พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ์ 62
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
ตั้ง
ภรรค์
ฝาก
ภรรค์
ร้อย
ละ
1 ศรีษะละเลิง 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
2 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
3 ค่ายสุรนารี 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
4 เดอะโกลเดนเกรท 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
5 โคราชเมโมเรียล 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
6 กองบิน 1 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
7 เทศบาล 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
8 มะค่า 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
9 หัวทะเล 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
10 คลินิกฯอบอุ่นมหาชัย 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
11 รพ.เทพรัตน์ 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
12 ศูนย์แพทย์ มทส. 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
13 ครบุรี 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
14 เสิงสาง 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
15 คง 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
16 บ้านเหลื่อม 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
17 จักราช 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
18 โชคชัย 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
19 ด่านขุนทด 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
20 โนนไทย 100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00100.00000.00000.00000.00000.00
21 ศพช.ตลาดแค 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
22 โนนสูง 100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00100.00000.00000.00000.00000.00
23 ขามสะแกแสง 200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00200.00000.00000.00000.00000.00
24 บัวใหญ่ 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
25 ประทาย 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
26 ปักธงชัย 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
27 พิมาย 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
28 ห้วยแถลง 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
29 ชุมพวง 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
30 สูงเนิน 100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00100.00000.00000.00000.00000.00
31 ขามทะเลสอ 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
32 สีคิ้ว 100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00100.00000.00000.00000.00000.00
33 ปากช่อง 100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00100.00000.00000.00000.00
34 คลีนิกเวชฯ ปากช่อง1 11100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0011100.00000.00000.00000.00
35 หนองบุญมาก 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
36 แก้งสนามนาง 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
37 โนนแดง 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
38 วังน้ำเขียว 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
39 เทพารักษ์ 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
40 เมืองยาง 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
41 พระทองคำ 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
42 ลำทะเมนชัย 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
43 บัวลาย 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
44 สีดา 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
45 เฉลิมพระเกียรติ 000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
รวมทั้งสิ้น 8112.50000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00600.002150.00000.00000.00000.00

ประมวลผลวันที่ : 2019-05-26 05:34:48