ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนวัณโรคในสถานพยาบาล
จังหวัดนครราชสีมา
Table 'hdc_korat.tb03_kreport' doesn't exist
ที่ สถานพยาบาล ผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด มีโรคแทรกซ้อน
DM HT COPD LiverDisease CA