เป้าหมายการเยี่ยมบ้าน

ชื่อ สกุล บ้านเลขที่ หมู่ เหตุที่ออกเยี่ยม วันที่ เยี่ยมบ้าน