แม่และเด็ก.

- การประเมินพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42 เดือน ช่วงรณรงค์.

- เด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ.

- เด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า.

- เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบพัฒนาการเด็กล่าช้า.

- เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ.

- เด็กอายุ 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย.

- ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA).

- รายงานหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง.

- รายงานหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ.

- เด็ก 0 - 1 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์.

- เด็ก 2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์.

- เด็ก 3 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์.

- เด็ก 5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์.

- เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์.

- รายงานเด็ก 6 เดือน ถึง 3 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก.

- จำนวนนักเรียนรายสถานบริการ.

- ผลงานการฉีดวัคซีนHPVนักเรียนหญิงป.5.

วัยเรียน.

- เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย.

วัยรุ่น.

- หญิงคลอดหรือแท้งอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการวางแผนครอบครัว.

วัยทำงาน.

- ระดับความเสี่ยงเบาหวาน ความดัน CKD.

- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE).

- ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD RISK).

- ผลงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน.

- รายงานผู้ป่วยเบาหวาน, ความดัน (DM, HT) ตามสถานะการอยู่อาศัย.

- รายงานผู้ติดยาเสพติด.

- ผลงานสะสมตรวจมะเร็งปากมดลูก (PAP Smear) หญิง 30-60 ปี 5 ปี.

- ผู้ป่วยล้างไต.

- ผู้ป่วยโรคเรื้อน.

- ผู้ป่วยเบาหวานตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้า.

- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน.

ผู้สูงอายุ.

- รายงานคัดกรองผู้สูงอายุ.

โรคติดต่อ.

- ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนวัณโรคในสถานพยาบาล.

ผู้พิการ.

- ผู้พิการด้านการได้ยิน (หู).

- ผู้พิการด้านการมองเห็น (ตา).

- ผู้พิการขาขาด.

พระราชานุเคราะห์.

- ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์.