อำเภอ   
โครงการ 'ลดน้ำหนัก สร้างสุข บุคลากร'
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ตำบล บ้าน/ชุมชน พค.2561(ตั้งต้น) มิย.2561 กค.2561 สค.2561 กย.2561 ตค.2561 พย.2561 ธค.2561 มค.2562 กพ.2562 มีค.2562 เมย.2562 พค.2562
ส่วนสูง น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-) น้ำหนัก รอบเอว BMI น้ำหนัก (+/-)
อำเภอเมืองนครราชสีมา
1นางสุมาลี วิชิตปรีชานันท์ในเมืองชุมชนชลประทาน162.0076.0072.5028.96
2นางสิตา ฟูตระกูลในเมืองกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา168.0063.0081.0022.32
3นางจรูญศรี โคมพุดซาโคกกรวดหนองขอน155.0090.00104.0037.46
4เชษฐ์ชัยวัฒน์ สิริจามรโคกกรวดหนองขอน175.0093.50103.0030.53
5นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณโคกกรวดหนองขอน171.0087.0097.0029.75
6นางสาวพัชราพรรณ บุญสร้อยโคกกรวดหนองขอน164.00105.00111.0039.04
7นายกรณ์ ภักดีปัญญาโคกกรวดหนองขอน170.0088.50106.0030.62
8นางสาวพัชราภรณ์ ประสงค์โคกกรวดหนองขอน149.0059.5083.0026.80
9นายจักรพงษ์ รวิยะวงศ์โคกกรวดหนองขอน163.0078.0095.0029.36
10นายเกษม แก้วกระโทกโคกกรวดหนองขอน175.0078.5089.0025.63
11นางกฤชวรรณ บุญฉิมพลีโคกกรวดหนองขอน150.0065.0091.0028.89
12นส เพชรินทร์ นาสันโคกกรวดหนองขอน157.0070.0080.0028.40
13นายศุภชัย ปิดตานังโคกกรวดหนองขอน171.0077.0093.0026.33
14นายพิเชษฐ์ หอสูติสิมาโคกกรวดหนองขอน176.0079.0088.0025.50
15นางไพรินทร์ แก้วพรรณาโคกกรวดหนองขอน146.0064.5096.0030.26
16นางกาญจนา กอสาลีโคกกรวดหนองขอน153.0064.5096.0027.55
17นางเบญจวรรณ สว่างพลโคกกรวดหนองขอน154.0066.5083.0028.04
18นส ทิตยาวรรณ สุขเสนีโคกกรวดหนองขอน150.0057.5083.0025.56
19นางอัญชัญ เค็มกระโทกโคกกรวดหนองขอน153.0067.0090.0028.62
20นางคนึงนิจ หุตะวัฒนะโคกกรวดหนองขอน153.0077.0090.0032.89
21นางนันทพัทธ์ ธีระวัฒนานนท์โคกกรวดหนองขอน153.0058.0075.0024.78
22นส สุภารัตน์ นัดใหม่โคกกรวดหนองขอน159.0060.0081.0023.73
23นางศจีพร บถพิบูลย์โคกกรวดหนองขอน158.0065.0083.0026.04
24นางกาญจนา ประดับลายโคกกรวดหนองขอน158.0065.0083.0026.04
25นางหนูพิศ ขามเกาะโคกกรวดหนองขอน152.0058.0082.0025.10
26นส รำไพ แสวงทรัพย์โคกกรวดหนองขอน152.0052.0076.0022.51
27นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร โคกกรวดหนองขอน169.0070.5087.0024.68
28นางดณยฉัตร พานิชเลิศโคกกรวดหนองขอน170.0080.5095.0027.8579.5095.027.51- 178.0095.0026.99- 2.5
29นางรัตนา ควบพิมายโคกกรวดหนองขอน159.0071.0089.0028.08
30นายทดสอบ ระบบโคกกรวดหนองขอน160.0060.0086.0023.4459.9485.023.41- 0.06
31นายปกรณ์ ริมประนามโคกกรวดหนองขอน169.0079.00100.0027.6677.00100.026.96- 2
32นายแอ๊ต เทียนหอมโคกกรวดหนองขอน155.0073.0092.0030.39
33นางสำเนียง กุบโคกกรวดโคกกรวดหนองขอน153.0056.0072.0023.92
34นางวิภาพร เมนสโคกกรวดหนองขอน151.0064.0084.0028.07
35นางณัฐธีรชา ภัทรศาศวัตวงษ์โคกกรวดหนองขอน158.0062.0081.0024.84
36นายสุรศักดิ์ พรหมหมื่นไวยโคกกรวดหนองขอน168.0075.0096.0026.57
37นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณโคกกรวดหนองขอน171.0089.0097.0030.44
38นางแววดี เหมวรานนท์โคกกรวดหนองขอน150.0061.0085.0027.11
39นางไพรินทร์ แก้วพรรณาโคกกรวดหนองขอน146.0064.5096.0030.26
40นางจงกล ศักดิ์ตระกูลโคกกรวดหนองขอน160.0063.5088.0024.80
41นางชไมกาญจน์ กองสันเทียะโคกกรวดหนองขอน165.0065.0086.0023.88
อำเภอคง
42นส.สุภาวดี อาวัชนากรขามสมบูรณ์ขาม160.0095.90117.0037.46
อำเภอโนนสูง
43อนุศักดิ์ พรหมทองโนนสูงโนนหมัน163.0086.00100.0032.37
อำเภอสูงเนิน
44นางอรนุชนารถ อินทวีมะเกลือใหม่มะเกลือใหม่168.0065.0083.0023.03
อำเภอวังน้ำเขียว
45นางอมรรัตน์ ทรงดอนวังน้ำเขียวศาลเจ้าพ่อ158.0067.7075.0027.12
รวม7,200.003,213.604,020.500.62216.44280.000.04- 3.0678.0095.000.02- 2.50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 044465011-4