แบบฟอร์ใบสม้ครเข้าร่วมโครงการ
โครงการ 'ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน'
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน
1 ชื่อหน่วยงาน/บุคคล
2 ที่อยู่
อำเภอ   ตำบล   หมู่บ้าน


3 ประเภทสมาชิก
4 จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)
5 จำนวนน้ำหนักทั้งหมดก่อนเข้าร่วมโครงการ (กก.)
6 เป้าหมายน้ำหนักที่ต้องการลดทั้งหน่วยงาน (กก.) 2    ( จำนวนคน (ในข้อ 4) x 2 )
ชื่อ หน.หน่วยงาน/บุคคล
ตำแหน่ง
เบอร์มือถือ
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์มือถือ
E-mail
ID Line
 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 044465011-4