อำเภอ   
โครงการ 'ลดน้ำหนัก สร้างสุข บุคลากร'
จังหวัดนครราชสีมา
ที่ วันที่สมัคร ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ที่อยู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ประเภทสมาชิก ส่วนสูง น้ำหนัก รอบเอว BMI นน.ที่ต้องการลด ชื่อ หน.หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ชื่อ Buddy เบอร์มือถือ E-mail ID Line
อำเภอเมืองนครราชสีมา
12018-05-02นางสุมาลี วิชิตปรีชานันท์1945 ถ.สืบศิริ 30ชุมชนชลประทานในเมืองภาครัฐ162.0076.0072.5028.9610.00นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ.สสจ.044-465017นางอมรรัตน์ ทรงดอน0897199760
22018-05-01นางสิตา ฟูตระกูล528ถ 30 กันยา12กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาในเมืองภาครัฐ168.0063.0081.0022.685.00นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ.สสจ044465010นายกนกพันธ์ วิชัยศึก044465010
32018-05-01นางจรูญศรี โคมพุดซา255 หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ155.0090.00104.0037.465.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ0817902622นายจักกฤษณ์ ศรีสุรรณ0817152626sjuckrit
42018-05-01เชษฐ์ชัยวัฒน์ สิริจามร255หมู่11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ175.0093.50103.0030.5310.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ0817902622นายกรณ์ ภักดีปัญญา044465010
52018-05-01นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ255หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ171.0087.0097.0029.7510.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ0817902622นางจรูญศรี โคมพุดซา0818240966pooky2511@gmail.com
62018-05-01นางสาวพัชราพรรณ บุญสร้อย255หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ164.00105.00111.0039.0430.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ0817902622นางสาวพัชราภรณ์ ประสงค์044465010-4neuro111111@hotmail.com
72018-05-01นายกรณ์ ภักดีปัญญา255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ170.0088.50106.0030.6210.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นายเชษฐ์ชัยวัฒน์ ภักดีปัญญา044465010
82018-05-01นางสาวพัชราภรณ์ ประสงค์255หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ149.0059.5083.0026.8020.00นายสุวิทย์ โรนศักดิ์โสธรนพ สสจ0817902622นางสาวพัชราพรรณ บุญสร้อย044465010-4pekkiepatcha
92018-05-01นายจักรพงษ์ รวิยะวงศ์255ม ๅๅหนองขอนโคกกรวดภาครัฐ163.0078.0095.0029.365.00นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นายเกษม แก้วกระโทก044465010
102018-05-01นายเกษม แก้วกระโทก255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ175.0078.5089.0025.635.00นพสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นายจักรพงษ์ รวิยวงษ์044465010
112018-05-01นางกฤชวรรณ บุญฉิมพลี255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ150.0065.0091.0028.895.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นส เพชรรินทร์ นาสัน044465010
122018-05-01นส เพชรินทร์ นาสัน255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ157.0070.0080.0028.405.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางกฤชวรรณ บุญฉิมพลี044465010
132018-05-01นายศุภชัย ปิดตานัง255หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ171.0077.0093.0026.333.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ0817902622นายพิเชษฐ์ หอสูติสิมา08312820360831282036
142018-05-01นายพิเชษฐ์ หอสูติสิมา255หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ176.0079.0088.0025.505.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ0817902622นายศุภชัย ปิดตานัง08176040330817604033
152018-05-01นางไพรินทร์ แก้วพรรณา255 ม 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ146.0064.5096.0030.265.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางกาญจนา กอสาลี044465010
162018-05-01นางกาญจนา กอสาลี255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ153.0064.5096.0027.555.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ0444565010นางไพรินทร์ แก้วพรรณา0444565010
172018-05-01นางเบญจวรรณ สว่างพล255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ154.0066.5083.0028.043.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นส ทิตยาวรรณ สุขเสนี044465010
182018-05-01นส ทิตยาวรรณ สุขเสนี255 ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ150.0057.5083.0025.565.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางเบญจวรรณ สว่างพล044465010
192018-05-01นางอัญชัญ เค็มกระโทก255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ153.0067.0090.0028.626.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางคนึงนิจ หุตะวัฒนะ044465010
202018-05-01นางคนึงนิจ หุตะวัฒนะ255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ153.0077.0090.0032.898.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางอัญชัน เค็มกระโทก044465010
212018-05-01นางนันทพัทธ์ ธีระวัฒนานนท์255ม 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ153.0058.0075.0024.786.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นส สุภารัตน์ นัดใหม่044465010
222018-05-01นส สุภารัตน์ นัดใหม่255 ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ159.0060.0081.0023.733.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพสสจ044465010นางนันทพัฒน์ ธีรวัฒนานนท์044465010
232018-05-01นางศจีพร บถพิบูลย์255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ158.0065.0083.0026.045.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางกาญจนา ประดับลาย044465010
242018-05-01นางกาญจนา ประดับลาย255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ158.0065.0083.0026.045.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางศจีพร บถพิบูลย์044465010
252018-05-01นางหนูพิศ ขามเกาะ255ม11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ152.0058.0082.0025.102.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นส รำไพ แสวงทรัพย์044465010
262018-05-01นส รำไพ แสวงทรัพย์255ม 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ152.0052.0076.0022.512.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางหนูพิศ แสวงทรัพย์044465010
272018-05-01นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร 255 หมู่ 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ169.0070.5087.0024.684.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร044465010korat@hotmail.com
282018-05-01นางดณยฉัตร พานิชเลิศ255 ม 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ170.0080.5095.0027.855.00นพ. สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางรัตนา ควบพิมาย044465010
292018-05-01นางรัตนา ควบพิมาย255 ม 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ159.0071.0089.0028.085.00นพ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนพ สสจ044465010นางดณยฉัตร044465010
302018-05-02นายทดสอบ ระบบ123หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ160.0060.0086.0023.445.00test testtest test0944444444test209898989989
312018-05-02นายปกรณ์ ริมประนาม255 หมู่ 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ169.0079.00100.0027.669.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร สสจ.นม.044-465011นายสมิทธิ ลักษณะเลขา0934633566smithi_l@hotmail.com
322018-05-03นายแอ๊ต เทียนหอม255 หมู่ 11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ155.0073.0092.0030.395.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม044465011นางสำเนียง กูบโคกกรวด044465011
332018-05-03นางสำเนียง กุบโคกกรวด255 ม.11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ153.0056.0072.0023.923.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม44465011-4นายแอ๊ต เทียนหอม044465011
342018-05-03นางวิภาพร เมนส255 ม.11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ151.0064.0084.0028.074.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม044465011นางณัฐธีรชา ภัทรศาศวัตวงษ์044465011
352018-05-03นางณัฐธีรชา ภัทรศาศวัตวงษ์255 ม.11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ158.0062.0081.0024.844.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม044465044นางวิภาพร เมนส044465011
362018-05-03นายสุรศักดิ์ พรหมหมื่นไวย255 ม.11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ168.0075.0096.0026.5710.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม044465011นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ044465011
372018-05-03นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ255 ,"11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ171.0089.0097.0030.4418.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม044465011นายสุรศักดิ์ พรหมหมื่นไวย044465011
382018-05-03นางแววดี เหมวรานนท์255 ม.11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ150.0061.0085.0027.1110.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม044465011นางไพรินทร์ แก้วพรรณา044465011
392018-05-03นางไพรินทร์ แก้วพรรณา255 ม.11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ146.0064.5096.0030.265.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม044465011นางแววดี เหมวรานนท์044465011
402018-05-03นางจงกล ศักดิ์ตระกูล255 ม.11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ160.0063.5088.0024.805.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม044465011นางชไมกาญจน์ กองสันเทียะ044465011
412018-05-03นางชไมกาญจน์ กองสันเทียะ255 ม.11หนองขอนโคกกรวดภาครัฐ165.0065.0086.0023.885.00นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรสสจ.นม044465000นางจงกล ศักดิ์ตระกูล0444650011
อำเภอคง
422018-05-04นส.สุภาวดี อาวัชนากร58 ม 1ขามขามสมบูรณ์ภาครัฐ160.0095.90117.0037.4612.00นายอนันต โกนสันเทียะสสอ.คง044459195นางประหยัด พิรักษา0942718317
อำเภอโนนสูง
432018-05-11อนุศักดิ์ พรหมทอง11/2 ถนนสำราญราษฎร์ 6โนนหมันโนนสูงภาครัฐ163.0086.00100.0032.3710.00สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นักวิชาการสาธารณสุข 0837241202นางอิสริยา ฉนำกลาง 0818786180tuk.epidkorat@gmail.com
อำเภอวังน้ำเขียว
442018-05-02นางอมรรัตน์ ทรงดอน262/10ม.1ศาลเจ้าพ่อวังน้ำเขียวภาครัฐ158.0067.7075.0027.125.00นพ.สุวิทย์นพ.สสจ.044465017นางสุมาลี วิชิตปรีชานันท์0813906881

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 044465011-4