โครงการ 'ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน'
จังหวัดนครราชสีมา
1 ชื่อหน่วยงาน/บุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2 ที่อยู่ 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง
3 ประเภทสมาชิก ภาครัฐ
4 จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน) 825,898
5 จำนวนน้ำหนักทั้งหมดก่อนเข้าร่วมโครงการ (กก.) 47,781,492.69
6 เป้าหมายน้ำหนักที่ต้องการลดทั้งหน่วยงาน (กก.) 1,651,796
( (ข้อ 4) x 2 )
ชื่อ หน.หน่วยงาน/บุคคล นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เบอร์มือถือ 044465011-4
ชื่อผู้ประสานงาน คุณปกรณ์ ริมประนาม
เบอร์มือถือ 044465011-4
E-mail / ID Line ourmail@email.com / millionk_korat
รายการ ธค.2559 (ตั้งต้น) มค.2560 กพ.2560 มีค.2560 เมย.2560 พค.2560 มิย.2560 กค.2560 สค.2560 กย.2560 ตค.2560 พย.2560 ธค.2560
บุคลากรที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก(คน) 825,898 782,563 766,529 745,134 730,960 704,253 703,295 654,924 643,344 601,749 535,760 467,801 278,248
น้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (กก.) 47,781,492.69 45,006,144.49 43,876,473.19 42,365,844.58 41,322,488.19 40,188,976.21 39,568,527.97 36,714,714.74 35,073,434.78 33,159,777.43 29,424,194.44 24,153,955.95 14,191,166.21
น้ำหนัก(+/-)เทียบกับเดือนตั้งต้น (กก.) -
2,775,348.20
3,905,019.50
5,415,648.11
6,459,004.50
7,592,516.48
8,212,964.72
11,066,777.95
12,708,057.91
14,621,715.26
18,357,298.25
23,627,536.74
33,590,326.48
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 044465011-4