หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล
ที่ โครงการ สถานะ
1 การจัดทำแผนระบบบริการสุขภาพและกำลังคน (Blueprint)[26-28 มิถุนายน 2562] Open
2 โครงการนำเสนอผลงานเด่นด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ[30 พฤษภาคม 2562] Close
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188