หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล
ที่ โครงการ สถานะ
1 ขอเชิญเข้าร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ as[1 ตุลาคม 2563] Open
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน
และถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ในระบบสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[25-27 สิงหาคม 2563]
Open
3 การจัดทำแผนระบบบริการสุขภาพและกำลังคน (Blueprint)[26-28 มิถุนายน 2562] Close
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุข[6-8 ตุลาคม 2562] Close
5 การนำเสนอ Bright Spot Season 2 : Change NODE[วันที่ 4 ธันวาคม 2562] Close
6 (รุ่นที่ 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเค[7 มกราคม 2563] Close
7 (รุ่นที่ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิเ[14 กุมภาพันธ์ 2563] Close
8 โครงการประชุมการพัฒนาศักยภาพนักบัญชี เขตสุขภาพที่[20 กรกฎาคม 2563] Close
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188