หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล
ที่ โครงการ สถานะ
1 ประชุมทางไกล (Video Conference) พิจารณาแนวทางการจัดระบบบริการคลังยากลาง (Drug warehouse) เขตสุขภาพที่ 9[วันที่ 2 พฤษภาคม 2565] Open
2 ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชน (Model Development of Long-term Rehabilitation in Secondary care) เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2/2565[วันที่ 3 พฤษภาคม 2565] Open
3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองและบริการสุขภาพผู้สูงอายุในระบบบริการ ปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 9[วันที่ 18 พฤษภาคม 2565] Open
4 ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคติดต่อ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565[วันที่ 1 มิถุนายน 2565] Open
5 ประชุมโครงการศึกษาดูงานมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565[นที่ 20 พฤษภาคม 2565] Open
6 การประชุมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและประเด็นสำคัญ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565] Open
7 การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ โดยการใช้เครื่องมือถ่ายทอดรูปแบบ Objectives and Key Results : OKR เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 20 พฤษภาคม 2565] Open
8 โครงการติดตาม กำกับและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ปีงบประมาณ 2565[วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565] Open
9 ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง (Primary care service) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565[27 พฤษภาคม 2565] Open
10 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ 9 รอบ Forum[17 มิถุนายน 2565] Open
11 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด[วันที่ 31 พฤษภาคม 2565] Open
12 ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9[วันที่ 4–6 มีนาคม 2565] Close
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการเงินการคลัง ในการกำกับ ติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[17 มีนาคม 2565] Close
14 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ 9[28 มีนาคม 2565] Close
15 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ NCD cluster เพื่อรองรับการปฏิรูปเขตสุขภาพพิเศษ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565[วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565] Close
16 ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคแก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : Communicable Disease Control Unit) และภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดบุรีรัมย์[วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2565] Close
17 ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคแก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : Communicable Disease Control Unit) และภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2565] Close
18 การประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 9[วันที่ 21-23 มีนาคม 2565] Close
19 ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคแก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : Communicable Disease Control Unit) และภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสุรินทร์[วันที่ 4-5 และ 7-8 เมษายน 2565] Close
20 ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคแก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : Communicable Disease Control Unit) และภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 19-22 เมษายน 2565] Close
21 ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางระบบบริการแบบเน้นคุณค่า (Value Based Payment) ปี 2566 ในประเด็น “สถานีรักษ์สุขภาพ”[วันที่ 22 เมษายน 2565] Close
22 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามประเด็นการปฏิรูปประเทศ (ด้านสาธารณสุข) และประเด็นสำคัญของเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 27 เมษายน 2565] Close
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188