หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล
ที่ โครงการ สถานะ
1 การประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มประชา[15 พฤษภาคม 2560] Close
2 การอบรมความรู้ในการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส (ITA)[11 สิงหาคม 2560] Close
3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว ผ[23 - 24 เมษายน 2561] Close
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188