หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล
ที่ โครงการ สถานะ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R9 Health Connect Platform เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2564[29 ธันวาคม 2563] Open นางสาวนิธิภรณ์ โสดาศรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188