หน้าแรก ลงทะเบียน รายชื่อ แก้ไขข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน สำหรับผู้ดูแล
ที่ โครงการ สถานะ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดการระบบการเงิน[17-18 กันยายน 2561] Open
2 โครงการพัฒนาหน่วยบริการด้านสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนก[12 กันยายน 2561] Close
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
358 ถ.จอมพล (หน้าวัดบูรพ์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-245188 Fax.044-245188